Αρματα Μάχης

 

Τύπος άρµατος Leopard 1 Leopard 2GR Μ 60 Α3 Μ 48 Α5 MOLF
Βάρος (µάχης) 41,4 τόνοι 55,15 τόνοι 52,6 τόνοι 49 τόνοι
Συνολικό µήκος/ πλάτος/ ύψος 7,09/3,41/2,39 µ. 7,69/3,70/2,79 µ. 9,43/ 3,63/ 3,28µ. 9,44/ 3,63/ 3,29µ.
Εµβέλεια

550 km

550 km 480 km 499 km
Ταχύτητα (επί οδού) (εκτός οδού) 65 km/h 72 km/h 45 km/h 48,2 Km/h 48 Km/h
∆ιάβαση κάθετου εµποδίου

1,15 µ.

1,15 µ. 0,91µ.

0,9µ.

Ύψος υδάτινου κωλύµατος 1/4 µέτρα 1/4 µέτρα

1,2

1,2

Πλήρωµα 4 άτοµα 4 άτοµα 4 άτοµα 4 άτοµα
Οπλισµός Πυροβόλο L7 A3Reinmetall 105 χιλ.

-2 MG3A1 των 7,62- mm(βοηθητικό/ αντιαεροπορικό)

-Πυροβόλο L55των 120 χιλ.

-2 MG3A1 των

7,62-mm (βοηθητικό/ αντιαεροπορικό)

-Πυροβόλο105 χιλ.

– Συζυγές Πολ/λο

7,62 χιλ

A/A Πολ/λο

12,7χιλ.

-Πυροβόλο105 χιλ.

– Συζυγές Πολ/λο

7,62 χιλ

-Πολ/λο Γεµ/στή

7,62χιλ.

A/A Πολ/λο

7,62/12,7χιλ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s