Ο στρατιωτικός όρκος

Ορκίζομαι να φυλάττω πίστην εις την Πατρίδα.

Υπακοήν εις το Σύνταγμα, τους Νόμους και τα ψηφί­σματα του Κράτους.

Υποταγήν εις τους ανώτερους μου.

Να εκτελώ προθΰμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των.

Να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου, τας Σημαίας.

Να μη τας εγκαταλείπω, μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ’ αυτών.

Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους.

Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώ­της.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s