Σχολείο Εκπαίδευσης Αναγνωριστών

Το σχολείο λειτουργεί στη Σχολή Τεθωρακισμένων απο το 2008  2 φορές το χρόνο και εκπαιδεύονται στελέχη βαθμού Ανθυπασπιστή έως και Λοχαγού – Ιλάρχου.

Σκοπός του είναι η εκπαίδευση των στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες Πεζικού ως διμοιρίτες Διμοιρίας Αναγνώρι­σης και σε Μονάδες Αναγνώρισης των Τεθωρακισμένων (Τθ – ΕΑΝ), στην τακτι­κή χρησιμοποίηση της Διμοιρίας – Ομάδας Αναγνώρισης και του Ουλαμού Αναγνώρι­σης – Ανιχνευτών.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στα πα­ρακάτω αντικείμενα:

  • Μέθοδοι και τρόποι συλλογής πληρο­φοριών
  • Οργάνωση – τακτική χρησιμοποίηση ΟΥ- ΛΑΝ- ΟΥΛΑΝΙΧ – Διμοιρίας Αναγνωρίσεως
  • Ανάλυση καιρού και εδάφους
  • Προσδιορισμός διάταξης μάχης του εχθρού
  • Τεχνικές και μέθοδοι αναγνώρισης (δρο­μολογίου, ζώνης, περιοχής)
  • Ανάγνωση χάρτη – προσανατολισμός
  • Κλασικοποίηση γεφυρών
  • Αίτηση πυρών υποστήριξης
  • Ατομική προστασία και εκπομπή περι­πόλων σε εχθρικό έδαφος
  • Περίσφιξη – Εξάλειψη αεροπρογεφυρώματος
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s