Β’ Σώμα Στρατού (Β’ ΣΣ)

Ιστορικά ΣτοιχείB' Σώμα Στρατούα

Το Β’ Σώμα Στρατού (Β’ ΣΣ) συγκροτήθηκε στην Αθήνα στις 17 Αυγούστου 1913 και το Δεκέμβριο του ιδίου έτους, αναδιοργα­νώθηκε και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Έλαβε μέρος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η συμμετοχή του στο «Μακεδονικό Μέτωπο», με τις συμμαχικές δυνάμεις της ΑΝΤΑΝΤ, ήταν καθοριστική, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συμμαχική νίκη, αφού απετέλεσε την «αιχμή του δόρατος» στις διεξαχθείσες επιχειρήσεις.

Έλαβε μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία. Ανασυγκροτήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1922 στην Ανατολική Μακεδονία και εντά­χθηκε στη Στρατιά Έβρου.

Η 28η Οκτωβρίου 1940, βρίσκει το Β’ ΣΣ να αντιμετωπίζει την Ιταλική επίθεση, δεχόμενο τον κύριο όγκο των Ιταλικών δυνάμε­ων στην περιοχή ευθύνης του. Πριν συμπληρωθεί ο τρίτος μήνας από την έναρξη του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας είχαν καταλάβει ολόκληρο σχεδόν το χώρο της Βορείου Ηπείρου, με το Β’ ΣΣ να δίνει σημαντικούς και νικηφόρους αγώνες φθάνοντας στις αρχές Μαρτίου 1941, μέχρι το Πόγραδετς και τη Χειμάρα στην Αδριατική.

Μετά την κατοχή ανασυγκροτήθηκε στη Λάρισα και συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου 1946  1949, μετά τη λήξη του οποίου εγκαταστάθηκε στην Κοζάνη.

Το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας (ΕΚΣΕ) στην Κορέα αποτελούνταν κυρίως από μονάδες του Β’ ΣΣ. Από τις 30 Δεκεμβρίου 1950 μέχρι τις 27 Ιουλίου 1953, το ΕΚΣΕ λαμβάνει μέρος σε πολλές μάχες, στις οποίες διακρίνεται ιδιαίτερα, κερδίζοντας πολλές τιμητικές διακρίσεις.

Το Β’ ΣΣ παρέμεινε στην Κοζάνη μέχρι τον Ιούλιο του 1962, και ακολούθως μετεγκαταστάθηκε στη Βέροια, όπου και παραμένει μέχρι και σήμερα.

Από την 1η Ιανουαρίου 1998, το Β’ ΣΣ, υπό την νέα του δομή, δεν έχει περιοχή ευθύνης και αποτελεί τη δύναμη άμεσης αντίδρα­σης του Ελληνικού Στρατού και τη στρατηγική εφεδρεία του ΓΕΕΘΑ.

Από 1η Ιουλίου 2002, το Β’ ΣΣ λειτουργεί ως Διακλαδικό Στρατηγείο και το Δεκέμβριο του ιδίου έτους μετονομάσθηκε σε Στρατη­γείο Δυνάμεων Αντίδρασης, Ενίσχυσης, Εφεδρείας [ΣΔΑΕΕ (Β’ ΣΣ)].

Από 19 Ιουλίου 2005, καταργείται από Διακλαδικό Στρατηγείο και μετονομάζεται και πάλι Β’ ΣΣ και από 26 Σεπτεμβρίου 2005, λειτουργεί ως Μείζον Επιχειρησιακός Σχηματισμός υπό την Επιχειρησιακή Διοίκηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και υπό την διοικητική διοίκηση του ΓΕΣ.

Το έμβλημα του Β’ ΣΣ παριστά ασπίδα πολεμιστή της αρχαίας Σπάρτης με δύο διασταυρούμενα δό­ρατα, τις γνωστές μακεδονικές σάρισες, και στην κορυφή του εμβλήματος φέρει τη γνωστή ευχή της Σπαρτιάτισσας μάνας:

«ΉΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ», Ή ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΩΣ ΝΙΚΗΤΗΣ Ή ΝΑ ΣΕ ΦΕΡΟΥΝ ΝΕΚΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΟΣ

Αποστολή

Το Β’ ΣΣ αποτελεί εφεδρεία του ΓΕΕΘΑ.

 • Έχει ετοιμότητα αμέσου επεμβά­σεως ή διάθεσης δυνάμεων υπέρ των εμπρός Μειζόνων Επιχειρησιακών Σχη­ματισμών (ΜΕΣ), ανάλογα με την επι­κρατούσα τακτική κατάσταση.
 • Τηρεί ετοιμότητα συμμετοχής στην εφαρμογή των Ενδεχόμενων  Ειδικών Σχεδί­ων που απορρέουν από την εθνική σχεδίαση.
 • Διαθέτει τα απαραίτητα αεροπορι­κά μέσα (Ελικόπτερα), για την εκτέλεση μεταφορών στα πλαίσια των επιχειρη­σιακών αναγκών, και προωθεί στους Χώρους Συγκεντρώσεως (ΧΣ), μετά από διαταγή του Α/ΓΕΕΘΑ ή Αρχιστρατήγου, τα Επιθετικά Ελικόπτερα (Ε Ε/Π) που προ­βλέπονται από την εθνική σχεδίαση, και τα θέτει υπό τον Επιχειρησιακό Έλεγχο των εμπρός Σχηματισμών.
 • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα εσωτερικής ασφαλείας των εγκαταστάσε­ων και μονάδων του, καθώς και αντιμετώ­πισης ασύμμετρων απειλών κατ’ αυτών.

Εκπαίδευση

Η επιχειρησιακή εκπαίδευση του προ­σωπικού αποτελεί πρώτιστο στόχο του Β’ ΣΣ και εκτελείται κατά τρόπο που να προσομοιάζει στις πραγματικές συνθή­κες των επιχειρήσεων. Επιδίωξη είναι η προσαρμογή τόσο της εκπαίδευσης όσο και των τακτικών ασκήσεων μετά στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) στις επιχειρησιακές αποστολές των Μο­νάδων του. Η φιλοσοφία της εκ­παίδευσης ακολουθεί στο τρίπτυχο:

 • Φυσική κατάσταση
 • Σκοπευτική ικανότητα – βολές
 • Γνώση ειδικότητας.

Ορισμένα από τα αντικείμενα επιχειρη­σιακής εκπαίδευσης που πραγματοποιού­νται στις Μονάδες Β’ Σώματος είναι:

 • Βολές, ημέρα και νύκτα, με όλες τις καιρικές συνθήκες, με όλα τα όπλα και μέσα, όπως τυφέκια, αντιαεροπορικά (Α/Α) όπλα, άρματα, πυροβόλα, επιθετικά ελικόπτερα (EE/Π), ταχύπλοα σκάφη.
 • ΤΑΜΣ όλων των κλιμακίων με πραγματικά πυρά.
 • Καταστροφές
 • Δολιοφθορές
 • Συνεκπαίδευση με ελικόπτερα της 1ης ΤΑΞΑΣ, με αεροσκάφη της ΠΑ και με πλοία του ΠΝ
 • Διαβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές
 • Θαλάσσια και αμφίβια εκπαίδευση
 • Ορεινό αγώνα και ρίψεις Αλεξιπτωτι­στών
 • Ορεινό αγώνα και ρίψεις Αλεξιπτωτι­στών
 • ΤΑΜΣ ειδικών αγώνων και ανορθό­δοξου πολέμου
 • ΤΑΜΣ Αμφίβιων – αεροκινήτων (Α/ΚΝ) επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και συνεκπαίδευση, με μέσα όλων των Κλάδων των Ενό­πλων Δυνάμεων . Επίσης πραγματοποιεί εκπαίδευση εντός κατοικημένων τόπων όλων των αξιωματι­κών του Στρατού Ξηράς , εκμεταλλευό­μενο τη μεγάλη εμπειρία των στελεχών του στο είδος αυτό της εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, λειτουργούν, με μέριμνα των Σχηματισμών του Σ. Στρατού, 4 σχο­λεία το χρόνο. Τέλος, στην έδρα του Β’ ΣΣ λειτουργεί σταθερό κέντρο εκπαί­δευσης – προσομοίωσης του πολεμικού παιγνίου (Π.Π.) «ΙΑΝΟΣ»  με δυνατότητα:

 • Προσομοίωσης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, για την εκπαίδευση και αξιο­λόγηση διοικήσεων κλιμακίου τακτικού συγκροτήματος και μέχρι το επίπεδο της ταξιαρχίας
 • Εξοικείωσης στελεχών στη χρήση και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Για την εκπαίδευση του προσωπι­κού, των σχηματισμών και Μονάδων του Στρατού Ξηράς σε αντικείμενα Ειρηνευ­τικών Αποστολών και Αγώνα εντός Κα­τοικημένων Τόπων, χρησιμοποιείται το Στρατόπεδο «Λγου ΠΑΠΑΔΑΚΗ» στο Δρο­σάτο Κιλκίς, ως Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευ­σης Αγώνων εντός Κατοικημένων Τόπων και Ειρηνευτικών Αποστολών, το γνωστό ΕΚΕΑΚΤΕΑ.

Εθνικές Διακλαδικές Ασκήσεις- Εθνικές Ασκήσεις Σχηματισμών

Η μονάδα συμμετέχει στο σύ­νολο των Εθνικών Διακλαδικών Ασκήσε­ων, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο,  Τακτικών Ασκήσεων Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) ή Τακτικών Ασκή­σεων Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ), κατά τις οποίες διεξάγονται όλων των ειδών οι επιχειρήσεις, επιθετικές, αμυντικές ει­δικές (αμφίβιες, αεροκίνητες, αεραποβατικές, καταδρομικές, ανορθόδοξου πολέ­μου κ.λπ.), με αντικειμενικό σκοπό:

 • Την εκπαίδευση των επιτελών του στις διαδικασίες ελέγχου και διεύθυνσης των επιχειρήσεων
 • Τη διατήρηση της μαχητικής ικανό­τητας του προσωπικού του
 • Την εξάσκηση στις διαδικασίες υποστήριξης των Μονάδων σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας
 • Τον έλεγχο των μέσων και διαδι­κασιών του συστήματος ΠΒΧ άμυνας, και την εξάσκηση στην αντιμετώπιση μόλυν­σης του πεδίου της μάχης με βιολογικές – χημικές ουσίες.

Η πραγματοποίηση της επιχειρησια­κής εκπαίδευσης, με τρόπο ρεαλιστικό, και η μεγάλη συμμετοχή των Σχημα­τισμών – Μονάδων του Σ. Στρατού σε ασκήσεις, έχει ως αποτέλεσμα την άρι­στη εκπαίδευση του προσωπικού του και την προαγωγή της επιχειρησιακής ικανό­τητος των Επιτελείων και των Μονάδων, για την αντιμετώ­πιση τυχόν δημιουργούμενης δυσμενούς καταστάσεως από τις διεθνείς εξελίξεις στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της χώρας μας, για τη διαχείριση κρίσεων και αποτελεσματικής αντίδρασης σε τα­χέως επιδεινούμενες καταστάσεις με επίδειξη αποτρεπτικής ισχύος και τέλος, για τη συνεργασία και συντονισμό με τους άλ­λους Κλάδους των ΕΔ, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσε­ων της Ελλάδας, το Β’ΣΣ εμπλέκεται σε διάφορες διεθνείς δραστηριότητες, όπως σε Επι­χειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης αποστολή Συνδέσμων-Παρατηρητών σε διάφορα κράτη στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και της ΕΕ, επάνδρωση με επιτελείς πολυεθνικών Στρατηγείων και συμμετοχή με δυνάμεις σε πολυε­θνικές Ταξιαρχίες και δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, συμμετοχή σε πολυεθνικές συνεκπαιδεύσεις, καθώς επίσης και απο­στολή στελεχών του για εκπαίδευση σε διάφορα σχολεία.

Για παράδειγμα είχαν ή έχουν αναπτυχθεί στρατιωτικές δυνάμεις για Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ει­ρήνης στο Κοσυφοπέδιο, στο Αφγανιστάν και στη Βοσνία, οι οποίες, συνεργαζόμε­νες με τις υπόλοιπες διεθνείς δυνάμεις και οργανώσεις, προσπαθούν να αποκα­ταστήσουν την τάξη και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού.

Υπάρχουν στρατιωτικοί παρατηρητές σε κράτη όπως η Γεωργία, το Σουδάν, ο Λίβανος, το Τσιμπουτί και η Δυτική Σα­χάρα στα πλαίσια της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Το Σώμα Στρατού, διαθέτει στην Πολυεθνική Ταξιαρχία Ν.Α. Ευρώπης (SEEBRIG) ένα Μ/Κ ΤΠ και τμή­ματα της 71 Α/Μ ΤΑΞ, που διατίθενται στη Δύναμη Αντίδρασης ΝΑΤΟ και τελούν σε ΝΑΤΟϊκή προετοιμασία.

Υπάρχουν σε εξέλιξη συνεκπαιδεύσεις με ξένα κράτη όπως η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Ρωσία, οι οποίες πραγ­ματοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Η χώρα μας συμμετέχει, επίσης, με στρατιωτικές δυνάμεις σε διάφορες διε­θνείς ασκήσεις στο εξωτερικό.

Στελέχη του Β’ΣΣ, σε όλη τη διάρκεια του έτους, εκπαιδεύονται σε σχολεία του ΝΑΤΟ SHAPE στο Oberamergau της Γερμανίας και στην αεροπορική βά­ση Chievres στη Mons του Βελγίου.

Κοινωνική Προσφορά

Το Β’ΣΣ, στα πλαίσια την κοι­νωνικής προσφοράς προς τις τοπικές κοινωνίες όπου εδρεύουν ή δραστηριο­ποιούνται οι δυνάμεις του, μετέχει με συνδρομή σε υλικά και προσωπικό, σε διάφορους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρο­νται τα παρακάτω:

 • Παραχώρηση μηχανημάτων μη­χανικού για βελτιώσεις οδικού δικτύου, διευθετήσεις προσβάσεων, βελτίωση αγωγών αποστράγγισης υδάτων
 • Εθελοντική αιμοδοσία
 • Διάθεση Ιατρών και φαρμακευτι­κού υλικού σε απομακρυσμένες περιο­χές και μικρονήσους
 • Διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας (ρούχα,τρόφιμα, παιγνίδια) σε χωριά στο πλαί­σιο της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας
 • Διάθεση των στρατιωτικών λε­σχών σε τρίτους για τη διοργάνωση μη κερδοσκοπικών εκδηλώσεων
 • Διάθεση των στρατιωτικών μου­σικών για την κάλυψη εκδηλώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα στις τοπικές Μητροπόλεις και συνοδεία μουσικών εκ­δηλώσεων κοινωφελούς χαρακτήρα των δήμων, νομαρχιών
 • Επισκέψεις, μαθητών σε Α/Δ και στρατόπεδα του Β’ Σ.Στρατού
 • Συνδρομή σε προσωπικό και μέσα για τη διοργάνωση Διεθνών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
 • Παραθέσεις γευμάτων σε γηροκο­μεία και σε ιδρύματα κοινωνικής πρό­νοιας
 • Συνδρομή σε μέσα και προσωπικό στην πυροσβεστική υπηρεσία για τις κα­τασβέσεις πυρκαγιών, διανοίξεις ζωνών πυρασφαλείας.

Σε ετήσια βάση το κόστος της κοινω­νικής προσφοράς του Β’ Σ. Στρατού ξε­περνά τα 130.000€, χωρίς να μπορεί να υπολογισθεί το κόστος των υλικών που συγκεντρώνεται με πρωτοβουλία και συνδρομή των στελεχών του Σώματος, τα οποία διανέμονται δωρεάν σε σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα και σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s