Σύστημα Κατευθυνομένων Βλημάτων HAWK

Το σύστημα HAWK (Homing All the Way Killer) αναπτύχθη­κε στις ΗΠΑ το 1951 και από τότε συνεχώς βελτιώνεται και συμπληρώνεται, ώστε σήμερα μετά από 53 ολόκληρα χρόνια να είναι σε θέση να ανταποκρί­νεται πλήρως στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πεδίου μά­χης. Αρχικά εμφανίστηκε σαν BASIC HAWK και στη συνέ­χεια μέσω του προγράμματος εκσυγχρονισμού HIP (HAWK IMPROVEMENT PROGRAM) πέρασε από διάφορα στάδια (Phase I, Phase II, Phase II RAM, Phase III, Phase III mobility enhancement).

Το επιχειρησιακό και τεχνικό προσω­πικό της πρώτης Ελληνικής Μοίρας Κατευθυνομένων Βλημάτων ΧΩΚ (180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ») εκπαιδεύτηκε αρχικά στις ΗΠΑ το 1964. Το 1965 παρέλαβε το υλικό και ολοκλήρωσε την οργάνωσή της ενώ το 1966 αναπτύχθηκε στις περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής και Ευβοίας όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το 1973 πα­ραλήφθηκε και η δεύτερη Μοίρα ΧΩΚ (181 ΜΚ/Β «ΧΩΚ»), η οποία οργανώθηκε στην Αθήνα και μεταστάθμευσε το 1974 στην Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το σύστημα ΧΩΚ αρχικά ήρθε στην Ελλάδα σαν BASIC HAWK, το 1976 βελτιώθηκε σε IMPROVED HAWK PHASE II και το 1990 σε PHASE II RAM. Από τον Ιούνιο του 2002 ξεκίνησε η αναβάθμισή του σε PHASE III η οποία ολοκληρώθηκε το 2006.

Χαρακτηριστικά Συστήματος

 • Ευκινησία
 • Ευκαμψία
 • Ακρίβεια
 • Λειτουργία σε περιβάλλον ηλεκτρονι­κών αντιμέτρων
 • Υψηλός ρυθμός βολής
 • Καταστροφή ιπτάμενων στόχων σε πο­λύ χαμηλό ύψος
 • Αντιβαλλιστική ικανότητα

Τακτική Χρησιμοποίηση Συστήματος Κ/Β «ΧΩΚ»

Το σύστημα «ΧΩΚ» χρησιμοποιείται για να παρέχει αντιεροπορική προστασία από εναέριους στόχους που ίπτανται με μεγάλες ταχύτητες και εκτελούν τακτικούς ελιγμούς, σε χαμηλά και μέσα ύψη. Είναι ικανό να εγκλωβίζει και να καταστρέφει εισερχόμε­νους στόχους είτε μεμονωμένους είτε πολ­λαπλούς, σε επιθέσεις κορεσμού εξασφαλί­ζοντας υψηλό ρυθμό βολής. Οι Πυροβολαρ­χίες βολής μπορούν να αναπτυχθούν στο πεδίο της μάχης με διαφορετική κάθε φορά διάταξη ανάλογα με την τακτική κατάσταση και τους περιορισμούς του εδάφους. Κανο­νικά αναπτύσσονται 20Km περίπου πίσω από το ΠΟΤ (Πρόσθιο Όριο Τοποθεσίας).

Περιγραφή Συστήματος

Το σύστημα ΧΩΚ χρησιμοποιείται κανονικά υπό μορφή Πυροβολαρχίας. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και υπό μορφή Ουλαμού Εφόδου, για την υποστήριξη επιθετικών ενεργειών. Η πυροβολαρχία ΧΩΚ αποτελείται από τα παρακάτω υλικά:

 • Το Κέντρο Κατανομής Πυρός Πυροβολαρχίας (FDC (Fire Distribution Centre) είναι ένας κλωβός φορτωμένος σε τρέιλερ. Πα­ρέχει δυνατότητα σύγχρονης διαχείρισης του πεδίου μάχης για τις επιχειρήσεις αε­ράμυνας. Περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο των υλικών της Πυροβολαρχίας, για τον αυ­τόματο ή χειροκίνητο εγκλωβισμό των στό­χων, για την εμφάνιση πληροφοριών των ιχνών, για τον έλεγχο της πυροδότησης του βλήματος, για την επικοινωνία με πα­ρακείμενες και προϊστάμενες μονάδες, για τη σχεδίαση μελλοντικών επιχειρήσεων και για την εκπαίδευση του επιχειρησιακού προσωπικού.
 • Το παλμικό ραντάρ ερεύνης PAR (Pulse Acquisition Radar), παρέχει στην Πυροβολαρχία ανίχνευση μέσων και ψηλά ιπτάμενων στόχων. Λειτουργεί στη D-band.
 • Το ραντάρ ερεύνης συνεχούς κύ­ματος (CWAR (Continues Wave Acquisi­tion Radar) παρέχει στην Πυροβολαρχία ανίχνευση πολύ χαμηλών, χαμηλών και μέσων ιπτάμενων στόχων. To CWAR λειτουργεί στην Χ-band. Ανιχνεύει αυτό­ματα χαμηλά ιπτάμενους στόχους σε βε­βαρημένο με clutter περιβάλλον. Χρησι­μοποιεί το φαινόμενο Doppler για να πα­ρέχει αζιμούθιο, ταχύτητα και βεληνεκές.
 • Ο IFF (Identification Friend or Foe) χρη­σιμοποιείται για να αναγνωρίσει την ταυτότη­τα του αεροσκάφους. Είναι εγκατεστημένος εντός του BFDC ή PFDC και αποτελείται από τον coder  decoder, το receiver  transmitter group και τον interrogator control. Η κεραία του μπορεί να εγκατασταθεί είτε πάνω από το FDC (οροφή) είτε σε απόσταση από αυτό.
 • Το HIPIR (High Power Illuminator Radar) ανιχνεύει, εντοπίζει, εγκλωβίζει και φωτίζει έναν ή περισσότερους στόχους. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει είτε αυτόματα από τον RT computer του συστήματος, εί­τε χειροκίνητα από το χειριστή. Λειτουργεί στη Jband και εκπέμπει ραδιοσυχνότητα συνεχούς κύματος. Είναι τρισδιάστατο ρα­ντάρ το οποίο αυτόματα εγκλωβίζει και φω­τίζει το στόχο τον οποίο έχει καθορίσει ο χειριστής του. Παρέχει δε ακριβή στοιχεία ταχύτητας, μεταβολής της ταχύτητας, βε­ληνεκούς, αζιμουθίου και υψομέτρου του εγκλωβισμένου στόχου. Επιπρόσθετα εί­ναι αυτό που καθοδηγεί το βλήμα στο στό­χο ενώ παρέχει αυτόματα στοιχεία στους εκτοξευτές για τη θέση του στόχου πριν από την εκτόξευση του βλήματος.
 • ψηφιακός εκτοξευτής  μεταφορέ­ας (Digital Launcher  Transporter  LT), φέ­ρει τρία βλήματα ΧΩΚ. Κάθε πυροβολαρχία έχει έξι τέτοιους εκτοξευτές, δηλαδή συνολι­κά 18 βλήματα άμεσα διαθέσιμα για πυρο­δότηση. Και τα τρία βλήματα στηρίζονται σε μία υπερκατασκευή η οποία κινείται με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα, 360ο
 • Το βλήμα ΧΩΚ MSL (Missile) είναι βλήμα εδάφους  αέρος, το οποίο κατευθύ­νεται στο στόχο με ένα σύστημα ημιενερ γού αυτοκατευθύνσεως και πυραυλοκινη­τήρα στερεού καυσίμου.
 • Ο φορτωτής LDR (Loader) είναι ένα αυτοκινούμενο, ερπυστριοφόρο όχημα που χρησιμοποιείται για τη φόρτωση των βλη­μάτων στους εκτοξευτές ή τα trailer pallets. Κάθε Πυροβολαρχία διαθέτει τρία τέτοια οχήματα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες επαναφόρτωσης των εκτοξευτών της. Υπη­ρετείται από τέσσερα άτομα, τον Αρχηγό Στοιχείου, το Χειριστή και δύο μέλη (Νο 1 και 2). Μπορεί να φορτώσει ταυτόχρονα μέ­χρι και τρία βλήματα ανά εκτοξευτή ή trailer pallet. Ο χρόνος επαναφόρτωσης του εκτο­ξευτή είναι περίπου 6 λεπτά.
 • Το Trailer Pallet χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και μεταφορά «έτοιμων» βλημά­των. Ρυμουλκείται από όχημα 3!! τόνων. Τα βλήματα αφού αποσυσκευασθούν και συναρ­μολογηθούν, τοποθετούνται στο Pallet. Στη συ­νέχεια μεταφέρονται με το φορτωτή (Loader) για να τοποθετηθούν στον εκτοξευτή.

Το σύστημα ΧΩΚ λειτουργεί με γεν­νήτριες (GEN Generators) ή με ρεύμα πό­λεως μέσω ειδικών converter (εμπορική ισχύ). Κάθε πυροβολαρχία ΧΩΚ χρειάζεται για τη λειτουργία της 3 (+1 εφεδρική) τέτοιες γεννήτριες, ενώ ο Ουλαμός Εφόδου 2 (+1 εφεδρική). Είναι τοποθετημένες πάνω σε trailer ώστε να μπορούν να μετακινούνται μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Για τη ρυμούλ­κηση τους απαιτείται όχημα 3 τόνων.

  Σχολιάστε

  Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

  Λογότυπο WordPress.com

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

  Φωτογραφία Twitter

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

  Φωτογραφία Facebook

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

  Φωτογραφία Google+

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

  Σύνδεση με %s