Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΑΤΘ)

Η Σχολή Τεθωρακισμένων που βρίσκε­ται στον Αυλώνα Αττικής, είναι Μονάδα επιπέδου Συγκροτήματος, διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη και υπάγεται από 1 Ιουλίου 2008, οργανικά και διοικητικά στη Διεύθυνση Ιππικού  Τεθωρακισμένων του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΤ). Στα 62 περίπου χρόνια λειτουργίας της, η Σχολή Τεθωρακισμένων, έχει προσφέρει τεράστιο εκπαι­δευτικό έργο στο όπλο των Τεθωρακισμένων. Το έργο της Σχολής φαίνεται από την υψηλή κατάρτι­ση των στελεχών του Όπλου, είτε υπηρετούν εντός είτε εκτός αυτού.  Σήμερα η Σχολή συνεχίζει την προσπάθεια παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης τόσο στα στελέχη του Όπλου, όσο και στα στελέχη λοιπών Οπλων  και Σωμάτων.

Ιστορικά Στοιχεία

Τον Αύγουστο του 1861 ιδρύθηκε και οργανώθηκε εκπαιδευτικό Κέντρο Ιππικού με την επωνυμία «Ιπποδρόμιο Φρουράς Αθηνών», με έδρα την Αθήνα, το οποίο μετονομάσθηκε το 1926 σε «Σχολή Εφαρμογής Ιππικού».

Το 1935 συγκροτήθηκε η Σχολή Εφέ­δρων Αξιωματικών με έδρα την Αθήνα και η οποία το 1937 εντάχθηκε στη Σχολή Εφαρμογής Ιππικού με έδρα τη Λάρισα.

Το Δεκέμβριο του 1940 συγκροτήθηκε η Σχολή Αρμάτων σε αντικατάσταση της Σχολής Εφαρμογής Ιππικού, με έδρα την Αθήνα.

Το 1945, όταν προβλέφθηκε μεταξύ των Όπλων του Στρατού Ξηράς και το Όπλο «Ιππικό Τεθωρακισμένα», λειτούρ­γησε η «Σχολή Τεθωρακισμένων», προερ­χόμενη από την τέως Πτέρυγα Τεθωρακι­σμένων του Γενικού Κέντρου Εκπαιδεύσε­ως Αξιωματικών (ΓΚΕΑ).

Το 1946, συγκροτείται το Κέντρο Εκ­παιδεύσεως Τεθωρακισμένων (ΚΕΤ) στο Γουδί, στο οποίο ενσωματώθηκε και η Σχο­λή Τεθωρακισμένων. Μετά τη συγκρότησή του μεταφέρθηκε στις Αχαρνές.

Το 1954, το ΚΕΤ μεταστάθμευσε στο Γουδί, όπου ανασυγκροτήθηκε. Το 1971 μετονομάζεται σε ΚΕΤΘ. Η Σχολή παραμέ­νει ενταγμένη στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων με την ονομασία «Σχολή Αξιωματικών Τεθωρακισμένων» (ΣΑΤΘ).

Το έτος 1975 το ΚΕΤΘ και η Σχολή μετασταθμέυουν στο Στρατόπεδο «Επιλάρ­χου Γεώργιου Μελίδη» στον Αυλώνα Αττι­κής όπου παραμένουν μέχρι και σήμερα.

Τον Απρίλιο του 2008 με απόφαση του ΑΣΣ αποφασίζεται η μετονομασία της σε «Σχολή Τεθωρακισμένων» και η ανεξαρτητοποίηση της από το ΚΕΤΘ. Από 1 Ιουλίου 2008 υπάγεται οργανικά και διοικητικά στη Διεύθυνση Ιππικού Τεθωρακισμένων του Γενικού Επιτελεί­ου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΤ).

Αποστολή

Η αποστολή της Σχολής είναι η παροχή εκπαίδευσης σε Αξιωματι­κούς  Μονίμους Υπαξιωματικούς ΤΘ και λοιπών Όπλων  Σωμάτων, όπως καθορί­ζεται στις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΣ. Επίσης ο σχολιασμός, ανάπτυξη και σύ­νταξη των εγχειριδίων εκστρατείας και τεχνικών ομοίων, που αφορούν τα Τεθωρακισμένα και τις διαδικασιες για την εκ­παίδευση του προσωπικού.

Εκπαίδευση

Στη Σχολή εκπαιδεύονται στελέχη του Όπλου των Τεθωρακισμένων, από το βαθ­μό του Λοχία μέχρι και του Ιλάρχου σε τακτά χρονικά διαστήματα της σταδιοδρομίας τους. Η λειτουργία της εξειδικεύεται ως εξής:

 • Ενιαίο Τμήμα Προκεχωρημένης Εκ­παίδευσης.
 • Τμήμα Αρχιτεχνιτών ΤΘ.
 • Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών.
 • Τμήμα Διοικητικών Ανθυπασπιστών.
 • Τμήμα Τεχνικών Ανθυπασπιστών.
 • Τμήμα Γυναικών Ανθυπασπιστών.
 • Σχολείο Αναγνωριστών.
 • Τμήμα Λοχιών (Διοικητικοί/ Τε­χνικοί).
 • Τμήμα Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ).
 • Τμήμα Εφέδρων Αξιωματικών.
 • Τμήματα  Μηχανοδήγησης
 • Φροντιστών Μονίμων Λοχιών λοιπών Όπλων – Σωμάτων.

Για την εκτέλεση του έργου της, το­ποθετούνται στη Σχολή έμπειροι Αξιωμα­τικοί – Υπαξιωματικοί από το ΓΕΣ/ΔΠΖ και ΓΕΣ/ΔΙΤ. Για τη συμπλήρωση των ειδικών γνώσεων των εκπαιδευομέ­νων, χρησιμοποιούνται εκπαιδευτές και από άλλα Όπλα και Σώματα καθώς και Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις και διαλέξεις από ακαδημαϊκούς.

Διεθνείς Συνεργασίες

Στα πλαίσια των συμφωνιών για την ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ Σχολών Τεθωρακισμένων, η Σχολή ανταλλάσει τέτοιες επισκέψεις μετά από προγραμμα­τισμό και έγκριση του ΓΕΣ. Επίσης, δέχε­ται και επισκέψεις ξένων στρατιωτικών ηγετών και αξιωματικών που επισκέπτο­νται το ΚΕΤΘ.

Εγκαταστάσεις

Η Σχολή χρησιμοποιεί:

 • Ένα κτιριακό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται το Διοικητήριο, οι αίθουσες εκπαιδεύσεως, βιβλιοθήκη, το Πολεμικό Παίγνιο «ΙΑΝΟΣ», οχήματα.
 • Ένα κτιριακό συγκρότημα όπου στε­γάζεται η Ίλη ΥΕΑ
 • Αποθήκες και λοιπούς βοηθητι­κούς χώρους

Για την άθληση των στελεχών και των ΥΕΑ, 2 πλήρως οργανωμένα γυμνα­στήρια καθώς και γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες πλέον των δικών της εγκαταστάσεων, χρησιμοποιεί και εγκαταστάσεις του ΚΕΤΘ όπως, στίβους μηχανοδήγησης, πεδία βολής φορητού οπλι­σμού και αρμάτων, εξομοιωτές οδηγήσεως.

Μουσείο Αρμάτων ΚΕΤΘ

Η Σχολή είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των εκθεμάτων στο Μουσείο Αρμάτων και την ενημέρωση των ξένων επισκεπτών γι’ αυτά.

Το Μουσείο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991, με σκοπό αφενός μεν να διατηρήσει ζωντανή την ιστορική εξέλιξη του Όπλου, αφε­τέρου να διδάξει στους νεότερους τις προσπά­θειες της τεχνολογίας να συζεύξει το πνεύμα των τεθωρακισμένων «Ισχύς Πυρός – Ευκινη­σία – Προστασία Θώρακα» μέσα από το χρησιμοποιηθέν υλικό γι’ αυτό το σκοπό.

Βρίσκεται στην είσοδο του ΚΕΤΘ και περιλαμβάνει όλους τους τύπους των αρ­μάτων και στρατιωτικών οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ελληνικό Στρα­τό, όπως το πρώτο άρμα μάχης και μονα­δικό διασωθέν σε όλη την Ελλάδα, το Βρε­τανικού τύπου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», το Μ18, το σπάνιο καναδέζικο OTTER, το Μ24, το MARMON HARIGTON Μ32, το Μ47 και γενικά όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν από το  Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.

Εμβλημα

Η Σχολή έχει ως έμβλημα το αντίστοιχο του ΚΕΤΘ, το οποίο συνθέτουν οι χιαστί σπάθες με το πέταλο του αλόγου και το άρμα μάχης, τα οποία συμβολίζουν την εξέλιξη του Όπλου, από το παλαιό Ιππικό στο σύγχρονο Όπλο των Τεθωρακισμένων.

Στο άνω μέρος, αναγράφεται το αρχαίο ελληνικό ρητό «ΟΠΟΥ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ», φράση η οποία δεν αποτελεί απλά ένα συμβολισμό, αλλά το φάρο για την αποστολή και το έργο του Αξιωματικού και κάθε οπλίτη των Τεθωρακισμένων.

Το χρώμα που κυριαρχεί στο έμβλημα είναι το πράσινο, που αποτελεί άλλωστε και το χρώμα του όπλου των Τεθωρακισμένων.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s