Ελληνική Δύναμη Βοσνίας (ΕΛΔΥΒ)

Ιστορική Αναδρομή

Η πρώτη στρατιωτική δύναμη που κι­νητοποιήθηκε από τη Διεθνή Κοινότητα για να διαχειριστεί την εμπόλεμη κατά­σταση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ήταν η UNPROFOR (United Nations Protection Force) που αναπτύχθηκε αρχικά στην Κροατία (21 Φεβρουαρίου 1992) και στη συνέχεια στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Ακολούθησαν οι συζητήσεις στο Dayton, η συμφωνία στο Παρίσι στις 14 Δεκεμβρίου 1995 και το τέλος της σύρρα­ξης. Η απόφαση 1031 τουΟΗΕ εξουσιοδό­τησε μια επιχείρηση υποστήριξης της ειρή­νης κάτω από τον έλεγχο του ΝΑΤΟ. Η συμφωνία ειρήνης για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (BiH) που υπογράφηκε στις 14 Δεκ 1995 στο Παρίσι, άνοιξε το δρόμο για να οργανωθεί και να εκτελεστεί η μεγα­λύτερη μέχρι τότε επιχείρηση υποστήριξης ειρήνης. Η εντολή που έλαβε το ΝΑΤΟ ήταν να εκτελέσει το στρατιωτικό σκέλος της συμφωνίας και να υποστηρίξει το αντί­στοιχο πολιτικό.

Η IFOR αντικατέστησε την προηγού­μενη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Η επιχείρηση ονομάστηκε JOINT ENDEAVOR (ΣυνδυασμένηΠροσπάθεια) και κυριότερες αποστολές της ήταν:

 • Να επιβάλλει την κατάπαυση του πυρός.
 • Να επιβάλλει την παράδοση του βαρέως οπλισμού των αντιμαχόμενων πα­ρατάξεων.

Η εντολή για την IFOR (Implementation Force  Operation Joint Endeavor) είχε ισχύ για 1 έτος. Η επιχείρηση Joint En­deavor κατέστη η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή στρατιωτική επιχείρηση μετά το Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο, αναπτύσσοντας πάνω από 60.000 στρατιώτες.  Περί τα τέλη του 1996, η IFOR πέτυχε να εξασφαλίσει ένα ειρηνικό περιβάλλον στην περιοχή. Το NATO έκρινε ότι μια μικρότερη δύναμη με μειωμένο αριθμό βαρέων όπλων, θα μπορούσε να αναπτυχθεί για να διατηρή­σει την ειρήνη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και έτσι οργάνωσε την SFOR (Stabilization Force  Operation Joint Guard), η οποία ενεργοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1996, την ημερομηνία δηλαδή που έληγε η εντολή για την IFOR. Ενώ ο ρόλος της IFOR ήταν να εγκαθιδρύσει την ειρήνη, ο ρόλος της SFOR, ήταν να τη σταθεροποιήσει. Η επιχείρηση ονομάστηκε JOINT GUARD (Διακλαδική Φρουρά) και αρ­γότερα JOINT FORGE (Διακλαδική Σφυρηλάτηση).

Στις 2 Δεκεμβρίου 2004 η EUFOR αντι­κατέστησε την SFOR, ύστερα από τις δια­πραγματεύσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο Βερολίνο. Η αποστολή ονομάστη­κε επιχείρηση ΑΛΘΑΙΑ (θεάς της Υγείας από την ελληνική μυθολογία).

Επιχείρηση ALTHEA

Η αποστολή της EUFOR είναι να διευ­θύνει την καθοδηγουμένη από την ΕΕ επι­χείρηση στη Βοσνία  Ερζεγοβίνη (BiH), υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική καθοδήγηση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC), κάτω από την αρχή του Συμβουλίου και σύμφωνα με την εξουσιο δότησή του:

 • Nα αποτρέψει τον πόλεμο.
 • Nα διατηρήσει ένα ασφαλές περι­βάλλον.
 • Nα εξασφαλίσει την συνεχή συμμόρ­φωση με τα Παραρτήματα 1A και 2 του GFAP (συνθήκη DAYTON).
 • Nα υποστηρίξει ενεργά τις επιχειρή­σεις στη Βοσνία  Ερζεγοβίνη, προκειμένου να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από τη Διεθνή Κοινότητα (IC) μέσω του ύπατου αρμοστή (OHR).

Οργάνωση

Οι πολυεθνικές δυνάμεις μειώθηκαν προοδευτικά, αφού έχουν εκπληρωθεί οι περισσότεροι στόχοι για τη διατήρη­ση ενός ήρεμου και σταθερού περιβάλ­λοντος (Save and Secure Environment SASE) στην περιοχή. Από 30 Απριλίου 2007, η προηγούμε­νη δομή διοικήσεως της EUFOR άλλαξε και οι τρεις διοικήσεις περιοχής ολοκλήρω­σαν την αποστολή τους. Οι διοικήσεις αυτές ήταν επιπέδου Ταξιαρχίας, μια στα βορειοδυτικά (NW), μια στο βορρά (Ν) και μια στα νοτιοανα­τολικά (SE). Σύμφωνα με την αναθεωρημένη δο­μή διοικήσεως της EUFOR, όλες οι διοι­κήσεις και τα μέσα έχουν συγκεντρωθεί στο Σαράγιεβο. Η EUFOR, έχει υπό τον επιχειρησιακό της έλεγχο:

 • Ένα Πολυεθνικό Τάγμα (Multinational Battalion  MNBN) υπό Ισπανική διοίκηση, συγκροτούμενο από έναν Ουγγρικό, Ισπανικό, Πολωνικό και Τουρκικό λόχο, καθώς και μια Ισπανική διμοιρία Αναγνωρίσεως.
 • Ένα Τάγμα Στρατοχωροφυλακής (Integrated Police Unit  IPU), συγκροτού­μενο από ένα Ιταλικό και έναν μικτό Τουρκι­κό-  Ρουμανικό λόχο.
 • 5 Συντονιστικά Κέντρα Περιοχής (Regional Coordination Centers  RCCs).
 • 45 Ομάδες Συνδέσμων  Παρατηρη­τών (Liaison Observation Teams).
 • 8 Ομάδες Ανθρωπίνων Πηγών Πλη­ροφοριών (Human Intelligence Teams-HUMINTs).
 • 4 Ε/Π και μέσων που παρέχονται κα­τά καιρούς από τα έθνη (Enablers).
 • 4 Τάγματα ως επιχειρησιακές και στρατηγικές εφεδρείες που δεσμεύονται μερίμνη του ΝΑΤΟ για αμοιβαία υποστήρι­ξη της EUFOR ή της KFOR.

Η τρέχουσα δύναμη της EUFOR, σή­μερα είναι περίπου 3.200 άτομα.

Επιχειρήσεις

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2007, η EUFOR έχει εισέλθει σε μια μεταβατική περίοδο (TRANSITION), διαχωριζόμενη σε 3 στάδια. Τη μετάβαση, την εκτέλεση και την απόσυρση. Η μετάβαση έχει ολο­κληρωθεί από τις 28 Απρ 2007 και έχει δημιουργηθεί στο Σαράγιεβο μια κεντρι­κή δομή με έμφαση στη συλλογή πληρο­φοριών και παράλληλη διατήρηση ενός ήρεμου και ασφαλούς περιβάλλοντος σε όλη τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Στη παρούσα φάση η EUFOR δεν διε­ξάγει επιχειρήσεις πλαισίου, είναι όμως σε ετοιμότητα όταν χρειαστεί να διεξάγει επιχειρήσεις υποστήριξης.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα από την παρουσία της EUFOR στη Βοσνία  Ερζεγοβίνη είναι εμφανή διότι:

 • Η κατάσταση στη χώρα παραμένει ήρεμη και σταθερή.
 • Βελτιώθηκαν οι ικανότητες των Τοπι­κών Αρχών.
 • Μειώθηκαν οι εγκληματικές δραστη­ριότητες.
 • Ο πληθυσμός εμπιστεύεται τη EUFOR.

Συμμετοχή Ελληνικής Αποστολής

Η Ελληνική συμμετοχή αρχικά αποτε­λούνταν από:

 • Ένα ειδικό Λόχο Μεταφορών, δυνά­μεως 250 ανδρών με 117 οχήματα, που εντάχθηκε στο Βελγικό Τάγμα Μεταφορών με έδρα το VISOKO, που ονομάσθηκε Ελ­ληνική Δύναμη Βοσνίας (ΕΛΔΥΒ).
 • Δεκαπέντε Αξιωματικούς, για ενίσχυ­ση των Στρατηγείων.

Στα πλαίσια της αναθεώρησης από το ΝΑΤΟ των δυνάμεών του στα Βαλκά­νια, από το Φεβρουάριο του 2003 η Ελ­λάδα συμμετέχει στην SFOR με το Λόχο Στρατονομίας, συνολικής Δύναμης περί­που 50 ανδρών, ως Leading Nation στη Διεθνή Στρατιωτική Αστυνομία (ΙΜΡ) της SFOR με έδρα το Στρατόπεδο BUTMIR στο Σεράγεβο. Η ανωτέρω δύναμη εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο BUTMIR μετά την 10 Ιαν. 2003, ενώ αντίστοιχα ο Λόχος Μεταφορών επέστρεψε στην Ελ­λάδα περί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου μετά την παράδοση υλικών και οχημάτων στο Λόχο Στρατονομίας.

Την παρούσα περίοδο η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση με τις παρακά­τω δυνάμεις:

 • 4 στελέχη στο στρατηγείο της EUFOR στο Στρατόπεδο BUTMIR.
 • 20 στελέχη στο Διεθνή Λόχο Στρατο­νομίας στο BUTMIR.
 • 4 στελέχη στο Εθνικό Στοιχείο Πλη­ροφοριών (MC).
 • 16 στελέχη σε δύο ομάδες συνδέ σμωνπαρατηρητών (LOT’s) στις περιοχές ZVORNIK και UGLJEVIKαντίστοιχα.
 • Ένα στέλεχος στην Τούζλα ως σύν­δεσμο των παρατηρητών (LOT’s).

Αποστολή Ελληνικών Δυνάμεων

Λόχος Στρατονομίας (ΛΣΝ)

Ο Διεθνής Λόχος ΣΝ έχει ζώνη ευθύ­νης το στρατόπεδο BUTMIR και την κοι­λάδα του Σαράγιεβο. Η περιοχή εκτείνε­ται 19 χιλ. Ανατολικά προς Δυτικά και 12 χλμ. από Βορρά προς Νότο, συνολικού εμβαδού 228 τχλμ. Ο Λόχος Διεθνούς Στρατιωτικής Αστυνομίας έχει ως αποστο­λή την παροχή Στρατιωτικής Ασφαλείας, Ελέγχου Κυκλοφορίας, Έρευνας Εγκλη­μάτων – Περιστατικών και συμβάλει στην διατήρηση του Ν-Τ-Π στο προσωπικό της EUFOR και του NHQ Sa στο στρατόπεδο BUTMIR και στην κοιλάδα του Σεράγεβο.

LOT’S

Μέσω του συντονιστικού κέντρου πε­ριοχής ( RCC-4), το οποίο εδρεύει στη πε­ριοχή της Τούζλα, να συγκεντρώνει πληρο­φορίες επ’ ωφελεία της EUFOR.

 • Αναφορά συμβάντων της περιοχής ευθύνης τους.
 • Συλλογή πληροφοριών κατόπιν εντολής της Διευθύνσεως πληροφοριών της EUFOR (IAD).
 • Συνεργασία με τις τοπικές αρχές (αστυνομία, τοπικούς φορείς, Στρατός) για την εκτέλεση αποστολών που τους αναθέ­τει η EUFOR.
 • Τήρηση ετοιμότητος για υποστήριξη της EUFOR σε θέματα πληροφοριών που αφορά στον τομέα ευθύνης τους.
 • Ετοιμότητα εφαρμογής σχεδίων εκ­κενώσεως.
 • Παρακολούθηση θεμάτων στην πε­ριοχή τους:
  • Οργανωμένου εγκλήματος
  • Αναδιοργάνωση της Βοσνιακής αστυνομίας
  • Κοινής γνώμης αναφορικά με τη παρουσία της EUFOR, της πολιτικής κατα­στάσεως κ.τ.λ
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s