Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)

Η αρχαία Ελλάδα υπήρξε πατρίδα μεγάλων γεωγράφων όπως ο Στράβων και ο αλεξανδρινός Κλαύδιος Πτολεμαίος. Ο Ερατοσθένης, μάλιστα, υπολόγισε με εκπληκτικό τρόπο τις διαστάσεις της γης. Το τέλος του αρχαίου κόσμου έφερε μια στασιμότητα και στις χαρτογραφικές εξελίξεις, ενώ η χώρα μας πέρασε μετά το τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στην Τουρκοκρατία για να απελευθερωθεί με την επανάσταση του 1821 που οδήγησε στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος το 1830.

Το πρώτο κτήριο της ΓΥΣ ήταν επί της οδού Αχαρνών. Η πρώτη επιστημονική εργασία για την χαρτογράφηση της Ελλάδας ήταν η ίδρυση του τριγωνομετρικού JU δικτύου της Πελοποννήσου. Γάλλοι αξιωματικοί ίδρυσαν δίκτυο 1.100 σημείων το διάστημα 1829-1831. Ο πρώτος χάρτης ολόκληρης της Ελλάδας κλ. 1:400.000 εκδόθηκε στη δεκαετία 1840-1850 από Βαυαρούς και σε επόμενη έκδοση από Γάλλους.  Το 1885 στο Στρατιωτικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Βιέννης εκδόθηκε ο Γενικός Χάρτης της Ελλάδας κλ. 1:300.000.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ιδρύθηκε το 1889. Τη βάση της οργάνωσής της, την έθεσε αποστολή Αυστριακών αξιωματικών τους οποίους είχε καλέσει προς τούτο η κυβέρνηση Τρικούπη. Εκείνο που κυρίως ενδιέφερε την τότε κυβέρνηση ήταν η σύνταξη κτηματολογίου ώστε να μη ζημιώνεται η κρατική οικονομία.  Ωστόσο, ο αριθμός των διατιθέμενων αξιωματικών δεν ήταν επαρκής και η συγκροτηθείσα Γεωδαιτική Αποστολή, ασχολήθηκε μόνον με τοπογραφικές και χαρτογραφικές εργασίες και όχι με κτηματολογικές.

Κατά τη Γερμανική κατοχή 1940-1944 η ΓΥΣ λειτουργούσε κάτω από το στρατιωτικό έλεγχο των δυνάμεων κατοχής. Τον Οκτώβριο του 1944 οι Γερμανικές δυνάμεις κατοχής (613η Τοπογραφική Μηχανοκίνητη Μονάδα) αποχώρησαν από την Ελλάδα παίρνοντας μαζί τον τεχνικό εξοπλισμό και μέρος του αρχείου της.

Στη δεκαετία του 1960 η ΓΥΣ προχώρησε στο έργο της «Χαρτογράφησης της Ελλάδας». Το έργο αυτό του Υπουργείου Συντονισμού, κατέληξε στην αποτύπωση της χώρας σε κλ. 1:5.000.

Η δεκαετία του 1980 και τα επόμενα χρόνια έφεραν την επανάσταση στη χαρτογραφία με την εισαγωγή των προσωπικών υπολογιστών, τους ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τις δορυφορικές εικόνες, την τηλεπισκόπηση και, τέλος, την πιο σπουδαία επανάσταση, το GPS. Η ΓΥΣ, πρωτοστατώντας όπως πάντοτε, στο χώρο των εξελίξεων του τομέα της αφομοίωσε τη νέα τεχνολογία και καταβάλλει αέναες προσπάθειες για την παρακολούθησή της, προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Το Μάρτιο του 2007 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση της ΓΥΣ με τη μετάπτωσή της σε νέα πιο ευέλικτη δομή, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητάς της.

Αποστολή

Σύμφωνα με το ΝΑ 1013/71, το άρθρο 13 του οποίου τροποποιήθηκε με το Ν. 3257 (αρ. 11) αποστολή της ΓΥΣ είναι:

 • Η εκτέλεση όλων των γεωδαιτικών, τοπογραφικών, χαρτογραφικών και γεωφυσικών εργασιών για την ικανοποίηση, σε Γεωγραφικά Υλικά (Γ.Υ.), των αναγκών των ΕΔ. Ο Η έκδοση και διανομή των πάσης φύσεως χαρτών που αναγκαιούν στις ΕΔ και η τήρηση των απαραίτητων αποθεμάτων.
 • Η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, τη Γεωδαιτική και Γεωφυσική Επιτροπή του Κράτους, καθώς και η συμβολή στη σύνταξη του Κτηματολογίου της Χώρας. Ο Η παρακολούθηση των εφαρμοζομένων στο εξωτερικό μεθόδων για την εκτέλεση γεωδαιτικών, τοπογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών προς συμπλήρωση και βελτίωση των αντίστοιχων της ΓΥΣ. Ο Η χορήγηση Γ.Υ. σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.
 • Η παροχή Γεωγραφικής Υποστήριξης με Γ.Υ. σε Ελληνικές και Συμμαχικές Δυνάμεις στα πλαίσια του NATO.

Λειτουργία

Το προσωπικό της ΓΥΣ διακρίνεται σε στρατιωτικό και πολιτικό και στο σύνολο του ανέρχεται σε 200 άτομα περίπου. Το στρατιωτικό προσωπικό αποτελείται από αξιωματικούς, μόνιμους υπαξιωματικούς και Εθελοντές Μακράς θητείας (ΕΜθ). Οι αξιωματικοί της ΓΥΣ στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο Γεωγραφικό Σώμα και έχουν όλοι αποφοιτήσει από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σαν Αγρονόμοι-Τοπογράφοι μηχανικοί. Πολλοί από αυτούς έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε διάφορα αντικείμενα, κυρίως τοπογραφικού ενδιαφέροντος. Οι μόνιμοι υπαξιωματικοί και ΕΜθ είναι εξειδικευμένοι στις διάφορες τεχνικές ειδικότητες που απαιτούνται για να φέρει η υπηρεσία σε πέρας το έργο της. Το πολιτικό προσωπικό αποτελείται από άτομα με τεχνικές και διοικητικές ειδικότητες. Τα άτομα τεχνικών ειδικοτήτων ανήκουν σε διάφορους κλάδους και βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως Αγρονόμοι-Τοπογράφοι μηχανικοί, Επιστήμης Πληροφορικής, Τοπογράφοι, ειδικοί στις Γραφικές Τέχνες. Τα άτομα διοικητικών ειδικοτήτων καλύπτουν τις θέσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της ΓΥΣ.

Η συνολική δαπάνη του δημοσίου που απαιτείται για τη λειτουργία της ΓΥΣ ανέρχεται περίπου σε 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών δαπανών του προσωπικού).

Δραστηριότητες

Οι εργασίες Πεδίου και Γραφείου της ΓΥΣ εκτελούνται κάθε έτος, βάσει ετήσιου προγράμματος εγκεκριμένου από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Το έργο της καλύπτει ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και διακρίνεται στις παρακάτω εργασίες:

 • Γεωδαιτικές – Γεωφυσικές εργασίες: Η ΓΥΣ έχει ιδρύσει και συντηρεί τα κρατικά γεωδαιτικά και γεωφυσικά δίκτυα εκτελώντας κάθε έτος μετρήσεις.
 • Γεωδαιτικά δίκτυα: Τα γεωδαιτικά δίκτυα αποτελούν βασική υποδομή για τη χαρτογράφηση, την εκτέλεση τοπογραφικών μελετών, έργων οδοποιίας και άλλων αναπτυξιακών τεχνικών έργων.
 • Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο αποτελούμενο από 30.000 τριγωνομετρικά σημεία στα οποία έχουν προσδιοριστεί ακριβείς συντεταγμένες.
 • Χωροσταθμικό Δίκτυο με 10.000 σημεία κατά μήκος οδικών αξόνων στα οποία έχουν προσδιοριστεί ακριβή υψόμετρα.
 • Γεωφυσικά Δίκτυα: Βαρυτομετρικό και Γεωμαγνητικό Δίκτυο σε όλη την επικράτεια αποτελούμενο από 10.000 και 150 σταθμούς αντίστοιχα, στους οποίους εκτελεί περιοδικές ετήσιες μετρήσεις και εκδίδει βαρυτομε-τρικούς και γεωμαγνητικούς χάρτες της Χώρας. Τα αποτελέσματα των Βαρυτομετρικών μετρήσεων χρησιμοποιούνται από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς για μεταλλευτικές και σεισμικές μελέτες και τα γεωμαγνητικά στοιχεία είναι απαραίτητα στη ναυσιπλοΐα, την αεροναυτιλία και την απεικόνιση της μαγνητικής απόκλισης στους χάρτες της ΓΥΣ.
 • Αεροφωτογραφήσεις: Η Γεωγραφική Υπηρεσία εκτελεί κάθε έτος αεροφωτογραφήσεις και τηρεί διαχρονικό αρχείο 450.000 περίπου αεροφωτογραφιών για ολόκληρη τη χώρα από το 1939. Οι αεροφωτογραφίες χορηγούνται στους Δημοσίους Φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Με Φωτογραμμετρική επεξεργασία των αεροφωτογραφιών κατασκευάζονται οι τοπογραφικοί χάρτες διαφόρων κλιμάκων.
 • Χαρτογραφικές εργασίες:  Παράγει τοπογραφικούς χάρτες σε διάφορες κλίμακες. Παράγονται πενήντα (50) διαφορετικά είδη χαρτών και 13.000 φύλλα χάρτου που καλύπτουν ολόκληρη τη Χώρα. £ Εργασίες Συνόρων Εκτελεί τοπογραφικές εργασίες οριοθέτησης των μεθοριακών γραμμών σε συνεργασία με ομορα κράτη και κατασκευαζει ειδικούς χάρτες συνόρων.
 • Ταχυμετρικές Εργασίες – Κτηματογραφήσεις: Εκτελεί ταχυμετρικές εργασίες για την Κτηματογράφηση των Ιδιοκτησιών του Ταμείου Εθνικής Αμυνας (ΤΕΘΑ) (αποτυπώσεις στρατοπέδων για τη διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας του) και προς όφελος του ΟΣΜΑΕΣ και ΑΟΟΑ.
 • Παραγωγή Ψηφιακών Γεωγραφικών Δεδομένων:  Χρησιμοποιεί από το 1987 την τεχνολογία των «Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» και παράγει ψηφιακά δεδομένα για την υποστήριξη των σύγχρονων συστημάτων των ΕΔ και την εξυπηρέτηση των Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων.
 • Υποστήριξη ΕΔ:  Παρέχει πλήρη και αποκλειστική γεωγραφική υποστήριξη στις ΕΔ της Χώρας σε γεωγραφικά δεδομένα και υπηρεσίες, η οποία συνίσταται στην:
  • Γεωγραφική υποστήριξη των σύγχρονων οπλικών συστημάτων
  • Κάλυψη των χαρτογραφικών αναγκών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
  • Υποστήριξη προγραμμάτων Διοίκησης, Ελέγχου και Πληροφοριών.

Μεγάλος αριθμός γεωγραφικών προϊόντων διατίθεται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, όπως παρακάτω:

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα κλίμακας 1:5.000, έντυπης μορφής: Ολόκληρη η χώρα (σε ποσοστό 95%) έχει αποτυπωθεί σε τοπογραφικά διαγράμματα κλ. 1:5.000. Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί στο διάστημα των τελευταίων τριών δεκαετιών. Οι κύριες υψομετρικές καμπύλες των διαγραμμάτων ψηφιοποιήθηκαν στα πλαίσια της κατασκευής ενός ακριβούς ψηφιακού μοντέλου εδάφους.
 • Τοπογραφικοί Χάρτες κλίμακας 1: 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, έντυπης μορφής: Οι χάρτες έντυπης μορφής (κλασικοί χάρτες) είναι έγχρωμοι χάρτες χωρισμένοι σε επτά θεματικά επίπεδα.
 • Σχέδια Πόλεων κλίμακας 1:5.000 ή 1: 10.000, έντυπης μορφής.
 • Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους και Ψηφιακοί Χάρτες: Από την ψηφιοποίηση των καμπυλών των τοπογραφικών διαγραμμάτων, η ΓΥΣ έχει δημιουργήσει ψηφιακό μοντέλο εδάφους για στρατιωτικές και πολιτικές εφαρμογές και το χορηγεί στο κοινο σε διάφορες πυκνότητες. Οι κλασικοί χάρτες χορηγούνται και σε ψηφιακή μορφή είτε ως εικόνες είτε ως διανύσματα (raster – vector).
 • Γεωδαιτικά, Υψομετρικά, Βαρυτομετρικά, Γεωμαγνητικά Στοιχεία: Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επί των Γεωδαιτικών και Γεωφυσικών κρατικών δικτύων που έχουν ιδρυθεί από τη ΓΥΣ είναι διαθέσιμα στις ΕΔ, στους μηχανικούς, στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και στο κοινό. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλα τμήματα του παλαιού και εκτεταμένου τριγωνομετρικού δικτύου της ΓΥΣ επαναμετρήθηκαν και υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο GPS. Σταδιακά το δίκτυο αυτό εμπλουτίζεται με μετρήσεις νέων σημείων.
 • Βαρυτομετρικοί – Γεωμαγνητικοί Χάρτες.
 • Αεροφωτογραφικό Υλικό:  Η ΓΥΣ πραγματοποιεί, με αεροσκάφη της Αεροπορίας Στρατού κάθε χρόνο αεροφωτογραφήσεις για την αναθεώρηση των προϊόντων της και τη δημιουργία νέων. Αποτέλεσμα αυτών των αποστολών είναι η δημιουργία ενός διαχρονικού αρχείου ασπρόμαυρων και έγχρωμων αεροφωτογραφιών διαφόρων κλιμάκων που καλύπτουν ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Αυτές οι αεροφωτογραφίες καθώς και παράγωγά τους (ορθο-φωτογραφίες, φωτοχάρτες) χορηγούνται στο κοινό για κάθε χρήση.

Πλήρης κατάλογος των γεωγραφικών υλικών που διατίθενται στο κοινό και φορείς του Δημοσίου, καθώς και οι τιμές αυτών παρέχονται από την ιστοσελίδα της ΓΥΣ (www.gys.gr).

Η ΓΥΣ χορηγεί τα προϊόντα της στο κοινό υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κανονισμών ασφαλείας διαβαθμισμένου υλικού, όπου απαιτείται, καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

3ο Κοινοτικό Πλάισιο Στήριξης (3ο ΚΠΣ)

Λόγω της παρεχόμενης από τη ΓΥΣ εξυπηρέτησης στο Δημόσιο τομέα και τον πολίτη, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ και ευρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και διάχυσης γεωγραφικής πληροφορίας και δημιουργίας βάσης δεδομένων της ΓΥΣ», το συνολικό κόστος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000 € περίπου. Το έργο αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας της Υπηρεσίας, ψηφιοποίηση του αρχείου των αεροφωτογραφιών και ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου για την ενημέρωση των πολιτών και τη δυνατότητα παραγγελίας και προμήθειας Γ.Υ. μέσω του διαδικτύου. Η υλοποίηση του παραπάνω έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008, συμβάλλει στο εκσυγχρονισμό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας και θα αυξήσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στις ΕΔ και τον πολίτη.

Διεθνείς Συνεργασίες

Η ΓΥΣ στα πλαίσια του προγράμματος του ΥΠΕθΑ για την ανάπτυξη συνεργασιών με ξένες χώρες, έχει συνάψει συμφωνίες γεωγραφικής συνεργασίας με τις ομόλογες Υπηρεσίες των παρακάτω χώρών:

 • ΗΠΑ
 • Ηνωμένου Βασιλείου
 • Ολλανδίας
 • Τσεχίας
 • Ιταλίας

Βρίσκεται επίσης στη φάση διμερών συνομιλιών για τη σύναψη ή ανανέωση συμφωνιών συνεργασίας με τις ομόλογες Υπηρεσίες των ακολούθων κρατών:

 • Γαλλίας
 • Γερμανίας
 • Βουλγαρίας
 • Ουγγαρίας
 • Ρουμανίας

Η ΓΥΣ, από κοινού με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) συμμετέχουν στον Οργανισμό Eurogeographics, μέλη του οποίου αποτελούν οι Χαρτογραφικοί Φορείς των Χωρών της Ευρώπης. Επίσης συμμετέχει στις επιτροπές του Ενιαίου Οριζοντιο-γραφικού και Υψομετρικού Συστήματος Αναφοράς Ευρώπης (EUREF – UELN ) και των εμπειρογνωμόνων του Ο.Η.Ε. για τα γεωγραφικά ονόματα. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., η ΓΥΣ λαμβάνει μέρος στις αντίστοιχες συσκέψεις αρμοδιότητας της. Επίσης Αξιωματικοί της μετέχουν ως εμπειρογνώμονες (Τοπογράφοι Μηχανικοί) σε Μεθοριακές Επιτροπές. Σε ό,τι αφορά Διεθνή προγράμματα, η ΓΥΣ συμμετείχε, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ, στο Πρόγραμμα VMAP που αφορούσε στην παραγωγή Ψηφιακών Διανυσματικών Δεδομένων κλίμακας 1: 250.000, παράγοντας έτσι έναν αξιόπιστο ψηφιακό χάρτη για τις ανάγκες των ΕΔ της χώρας μας. Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει είναι το EuroGlobalmap και EuroRegionalmap του Οργανισμού Eurogeographics, που αποβλέπουν στην παραγωγή ψηφιακών διανυσματικών χαρτών κλίμακας 1:1.000.000 και 1:250.000 αντίστοιχα, οι οποίοι διατίθενται προς πώληση.

Συνεργασίες με Κρατικούς Φορείς

Η Γεωγραφική Υπηρσία συνεργάζεται με άλλους κρατικούς φορείς με συναφές αντικείμενο (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΜΠ, ΑΠθ, ΟΚΧΕ κλπ). Οι μορφές της συνεργασίας περιλαμβάνουν είτε την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων, είτε τη χορήγηση γεωγραφικών υλικών (χάρτες, διαγράμματα, αεροφωτογραφίες, ορθοφωτοχάρτες, κλπ.), καθώς και την παροχή χαρτογραφικών υπηρεσιών αρμοδιότητας ΓΥΣ, για κάλυψη των αναγκών τους, κατόπιν υπογραφής σχετικών συμβάσεων.

Πέραν των προαναφερθέντων, η ΓΥΣ συμμετέχει στα παρακάτω συμβούλια και επιτροπές εσωτερικού:

 • Γεωδαιτική και Γεωφυσική Επιτροπή του κράτους (ΓΓΕΚ).
 • Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Ομάδα Εργασίας για τα Γεωγραφικά Ονόματα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κοινωνικό Έργο / Προσφορά

Πέραν της κάλυψης των αναγκών σε γεωγραφικά υλικά άλλων Υπουργείων, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και ιδιωτών, η ΓΥΣ επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθούν:

 • Οι αεροφωτογραφήσεις και η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών προσφάτως καμμένων εκτάσεων (περιοχή Μάνης και χερσονήσου Κασσάνδρας Χαλκιδικής τον Αυγ 2006)
 • Η παραγωγή ορθοφωτοχάρτη για την περιοχή πτώσεως του Boeing 747 (περιοχή Γραμματικού) τον Αυγ 2005.
 • Η πρακτική άσκηση, στις εγκαταστάσεις της, φοιτητών των Ανωτέρων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας μας.
 • Η δωρεάν χορήγηση σε σχολεία παλαιών ιστορικών χαρτών, χαρτών επεκτάσεως της Ελλάδας κλπ.
 • Η εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της, που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο.

Λοιπά Θέματα

Η ΓΥΣ εισάγει σύγχρονες μεθόδους και σε συνδυασμό με την εγκατάσταση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, στοχεύει να βελτιώσει τα προϊόντα της και τις δυνατότητές της για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ΕΔ, δίδοντας έμφαση στην υλοποίηση των παρακάτω:

 • Σύγχρονου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.
 • Συστήματος τηλεπισκόπισης για εκμετάλλευση εικόνων από δορυφόρο.
 • Συγχρόνων συστημάτων αναλυτικής και ψηφιακής φωτογραμμετρίας.
 • Παραγωγής χάρτη με ψηφιακή μεθοδολογία, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση στο ήμισυ του χρόνου της χαρτογραφικής σύνθεσης.
 • Προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού εκτυπώσεων.

Εμβλημα

Απεικονίζει το θεοδόλιχο, το τρίγωνο, το μοιρογνωμόνιο και το διαβήτη, βασικά όργανα μέτρησης, τη γλαύκα, σύμβολο της γνώσης και την Ελλάδα επί μιας γεωγραφικής σφαίρας που συμβολίζει τη χαρτογραφική υπευθυνότητα της Υπηρεσίας. Οι δύο κλάδοι δάφνης συμβολίζουν τους αγώνες της ΓΥΣ για την Πατρίδα και το Έθνος, καθώς και τους νεκρούς της Υπηρεσίας, σε όλα τα πεδία των μαχών που έδωσε ο Ελληνικός Στρατός. Η χρονολογία 1889 θυμίζει το έτος που συγκροτήθηκε η ΓΥΣ. Στο άνω μέρος της σύνθεσης, αναγράφεται το ρητό της Υπηρεσίας, η περίφημη φράση του Πλάτωνα «Αεί ο θεός ο μέγας γεωμετρεί» και καταδεικνύει την σημασία της χαρτογραφίας για τον άνθρωπο.

Advertisements

2 thoughts on “Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)

 1. Περαχώρι Ιθάκης, 20:45 / 27-02-2011

  Αγαπητοί κύριοι,

  Προκειμένου νά επικοινωνήσουμε μαζύ σας, γιά νά μάς προμηθεύσετε ορισμένες
  αεροφωτογραφίες στήν περιοχή τής Ιθάκης πρός χρήση μας στίς υπηρεσίες Πολεοδομίας, Χωροταξίας καί Δασών (κλίμακα 1 : 5000), σάς παρακαλούμε
  νά μάς πληροφορήσετε γιά τούς τρόπους επικοινωνίας μέ τό συγκεκριμένο τμήμα
  ή καί υπεύθυνο υπάλληλο (τηλέφωνο, e-mail, κλπ.), ώστε νά υποβάλουμε τίς
  ανάλογες ερωτήσεις καί νά δώσουμε τά αναγκαία στοιχεία, πού θά χρειασθούν
  στό αίτημά μας, καθώς επίσης καί τά συναφή έξοδα καί τόν τρόπο πληρωμής.-

  Ευχαριστώ γιά τήν προσοχή σας

  Νικόλαος Γερ. Δενδρινός
  Συνταξιούχος Ναυτικός
  Τηλ. 2674032409

  1. Κύριε Δενδρινέ,
   η ιστοσελίδα αυτή είναι προσωπική και όχι επίσημη ιστοσελίδα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ είναι http://www.army.gr.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s