Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Υλικών Στρατού (ΟΣΕΥΣ)

Το ΟΣΕΥΣ είναι ένα πληροφορικό σύστημα με το οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος και η λογιστική παρακολούθηση των υλικών κλάσης 2, αρμοδιότητας Υλικού Πολέμου, του συνόλου των Μονάδων (ΥΠ) που βρίσκονται ανεπτυγμένες στον Ελλαδικό χώρο (651 ΑΒΥΠ, ΤΥΛ, ΠΑΥΠ, ΛΥΠ, ΔΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ).

Το 1972, για την μηχανογραφική παρακολούθηση των αποθεμάτων ανταλλακτικών/ υλικών του Στρατού της Περιοχής Βάσεως, εγκαταστάθηκε στο Κεντρικό Λογιστήριο της 651 ΑΒΥΠ ο πρώτος Η/Υ (ΙΒΜ 370), ο οποίος λειτούργησε σε εφαρμογές COBOL και αντικαταστάθηκε το 1982 με νεώτερης γενιάς Η/Υ (ΙΒΜ 4361) στο Κέντρο Ελέγχου Υλικών (ΚΕΥ). Το 1994 δημιουργήθηκε η εφαρμογή της ΑΒΥΠ – ΤΥΛ σε Η/Υ AS/400, γραμμένη σε COBOL, η οποία είχε διασύνδεση με την εφαρμογή του ΚΕΥ και λειτούργησε μέχρι τέλος του 1999. Το 1997 εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στο ΚΕΥ ο υπάρχον σήμερα Η/Υ τεχνολογίας UNIX risk, με ταυτόχρονη μετατροπή των υπάρχουσων εφαρμογών COBOL από περιβάλλον IBM σε περιβάλλον UNIX. Από το 1990 μέχρι το 1995 μηχανογραφήθηκαν 47 Μονάδες (ΥΠ) (ΠΑΥΠ-ΛΥΠ) σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, επίσης με Η/Υ IBM S/36 – AS/400 και εφαρμογές γραμμένες σε γλώσσα COBOL. Οι παραπάνω Μονάδες λειτουργούσαν σε δίκτυο HELLAS PACK με το ΚΕΥ.

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για πληρέστερη πληροφόρηση για το υλικό, καθώς και η εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής επικοινωνιών επέβαλε τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕΥΣ. Το 1998 αποφασίστηκε η σχεδίαση και ανάπτυξη νέου λογισμικού, η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και η σταδιακή δημιουργία δικτύου ευρείας περιοχής (wan), στο οποίο θα βρίσκονται συνδεδεμένες όλες οι Μονάδες ΥΠ, ενώ από το 2000 και μετά όλες οι Μονάδες ΥΠ λειτουργούν μηχανογραφικά σε νέα εφαρμογή. Το 2006 πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση του υλικού (hardware) και λογισμικού (software) των εφαρμογών και του λειτουργικού σε νέο, σύγχρονης τεχνολογίας.

Λόγοι Ανάπτυξης και Εξέλιξης Νέου ΟΣΕΥΣ

Οι λόγοι που επέβαλαν την ανάπτυξη και εξέλιξη του ΟΣΕΥΣ είναι:

 • Η ανάγκη για άμεση και ακριβή πληροφόρηση για τα υλικά.
 • Η αναγκαιότητα ανακατανομής-ενεργοποίησης του συνόλου των αποθεμάτων των Μονάδων (ΥΠ) αναλόγως αναγκών με την εκτέλεση πλευρικών εφοδιασμών μεταξύ των Μονάδων.
 • Η απαίτηση συνεργασίας με άλλες εφαρμογές του ΓΕΣ.
 • Η τεχνολογική εξέλιξη στο τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
 • Η απαίτηση δημιουργίας ενιαίας βάσης δεδομένων για όλες τις Μονάδες (ΥΠ).
 • Η ακρίβεια και ευκολία εκτέλεσης λογιστικών πράξεων και διαδικασιών.
 • Η απαιτήσεις σε στατιστικά στοιχεία για λήψη αποφάσεων.

Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά ΟΣΕΥΣ

 • Η ανάπτυξη του νέου συστήματος έγινε σύμφωνα με την εξελικτική μεθοδολογία όπως καθορίζεται στην Π.Δ 0-28/96/ του ΓΕΣ/ΔΙΠΜΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στάδια της ανάπτυξης – ελέγχου – εγκατάστασης και τμηματικής λειτουργίας.
 • Η ανάλυση των απαιτήσεων του νέου συστήματος και η μοντελοποίηση των διαδικασιών (process model) έγινε με την μεθοδολογία IDEF0, ενώ η μοντελοποίηση των δεδομένων (data model) έγινε με την μεθοδολογία IDEF1X [Integrated computer aided manufactoring DEFinitions (χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των απαιτήσεων για την ανάλυση και μοντελοποίηση ενός συστήματος)].
 • Έχει εξασφαλισθεί ανοιχτήαρχιτεκτονική σε πλατφόρμα PC για την εξασφάλιση της επεκτασιμότητας του συστήματος.
 • Υπάρχει αρχιτεκτονική δύο επιπέδων (two tier) client-server. Ο server προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης των δεδομένων ασφάλειας, ενώ από τον client συνδέεται ο χρήστης για την εκτέλεση των εργασιών της εφαρμογής.
 • Συναντώνται κατανεμημένες βάσεις δεδομένων (distributed databases) σε κάθε Μονάδα ΥΠ, οι οποίες ενημερώνονται συνέχεια με τις αλλαγές στα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού· ενδεικτικά αναφέρονται αλλαγές ΑΟ, τιμές υλικών, έτος ενημ. τιμής, όριο ζωής των υλικών, εικόνες κ.λπ., καθώς και πληροφορίες που αφορούν τις συνθέσεις, συλλογές, κλίμακες, παρελκόμενα, ΚΥ, υποκατάστατα, εναλλάξιμα, αποσυρόμενα ανταλλακτικά κ.α. Οι υποστηριζόμενες Μονάδες μπορούν να εκμεταλλεύονται όλα τα παραπάνω στοιχεία για την διευκόλυνση του έργου τους.
 • Γίνεται χρήση ενδιαμέσου λογισμικού για την αυτόματη και συνεχή αποστολή ενημερώσεων μέσω του δικτύου.
 • Μπαρεί να υπάρξει επεκτασιμότητα των εφαρμογών με την προσθήκη νέων λειτουργιών, την συνεχή αναβάθμιση του λογισμικού, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (WEB) και την ευκολία χρήσης των νέων τεχνολογιών (Windows).
 • Δίδεται η δυνατότητα διαλειτουργικό-τητας με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΣΞ.

Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά ΟΣΕΥΣ:

 • Ελεγχος υλικών και από τα επιτελικά όργανα ΔΜ (ΤΑΞΥΠ, ΔΥΠ – 4ο ΕΓ/Σχημ).
 • Σύνδεση με ΣΔΕΠ – Σταδιακή σύνθεση ολοκληρωμένης εικόνας κατανομής αποθεμάτων υλικών.
 • Ταχύς εντοπισμός (on-line) και αναδιανομή αποθεμάτων σε όλη την έκταση των κόμβων του δικτύου του νέου ΟΣΕΥΣ.
 • Ασφαλής λειτουργία και διακίνηση πληροφοριών του συστήματος.
 • Στατιστικές αναλύσεις κατανάλωσης υλικών με σκοπό την εκτίμηση των παραγγελιών.

Πλεονεκτήματα από Υλοποίηση Νέου ΟΣΕΥΣ:

 • Κεντρικός έλεγχος αποθεμάτων.
 • Ενεργοποίηση αποθεμάτων του συνόλου Μονάδων.
 • Περιορισμός γραφειοκρατίας και χρονοβόρων διαδικασιών.
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου αντιδράσεως συστήματος ΔΜ.
 • Εκσυγχρονισμός συστήματος ΔΜ.
 • Ταχεία εκτίμηση αναγκών και λήψη ορθών αποφάσεων.
 • Κωδικοποίηση – Τυποποίηση υλικών.
 • Πλήρης έλεγχος φάσεων – σταδίου κύκλου ζωής υλικών.

Επικοινωνία με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα

Το ΚΕΥ επικοινωνεί μέσω Δικτύου Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ – IDNX και Internet με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των πηγών προμήθειας εξωτερικού, FMS (Foreign Military Sales) των ΗΠΑ και NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η επικοινωνία με τα συστήματα αυτά εξυπηρετεί την άμεση ενημέρωση και συνεργασία σε θέματα υποστήριξης της χώρας μας με τα αναγκαία ανταλλακτικά, εξασφαλίζοντας οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη και αντλώντας πληροφορίες για τα ακριβή στάδια εξέλιξης παραγγελιών υλικών, τροποποιήσεις στοιχείων παραγγελιών, αποστολή και λήψη μαζικών ή μεμονωμένων παραγγελιών. Αναλυτι κά τα συστήματα που επικοινωνούν με το ΚΕΥ είναι τα παρακάτω:

 • SCIP (Security Cooperation Information Portal) για υλικά FMS.
 • NCIS (Namsa Customer Service).
 • NMBS (Nato MailBox System) για υλικά NAMSA.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s