Μη Επανδρωμένο Αερόχημα SPERWER

Η απαίτηση του τακτικού διοικητή να διαθέ­τει τακτικές πληροφορίες για τον αντίπαλο του, είναι επιτακτική ανάγκη με ρίζες τόσο παλιές όσο και ο πόλεμος. Οι πληροφορίες αυτές και οι οποίες αφορούν στον καιρό, στο έδαφος, στη διάταξη και δύναμη των β αντιπάλων δυνάμεων, στις κινήσεις του και στην εκδηλωθείσα τακτική του, είναι ζωτι­κές τόσο στην περίοδο της ειρήνης όσο και σε περιόδους κρίσεων, αλλά και πολέμου. Με την εξέλιξη των οπλικών συστημάτων, την αύξηση του βεληνεκούς τους, την ταχυκινη- σία των σύγχρονων μονάδων, δημιουργείται η απαίτηση επέκτασης της περιοχής επιχειρη­σιακού ενδιαφέροντος του τακτικού διοικητή. Ένα από τα σύγχρονα οπλικά συστήματα τα οποία υποστηρίζουν τις παραπάνω απαιτή­σεις είναι τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ – UAVs) SPERWER.

Ιστορικά Στοιχεία

O Στρατός Ξηράς το 2002 μετά την αναδιοργάνωση των Μονάδων Επιτήρη­σης, ενέταξε σε αυτές τακτικά συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ) τύπου SPERWER της Γαλλικής εταιρείας SAGEM DS. Τα παραπάνω συστήματα υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο των Μει­ζόνων Επιχειρησιακών Σχηματισμών, λειτουργούν με ευθύνη του Όπλου των Διαβιβάσεων και ανατίθενται σε αυτά η ευθύνη διεξαγωγής των επιχειρήσεων ηλεκτρονικής επιτήρησης – αναγνώρισης.

Αποστολή

Τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ – UAVs) SPERWER, είναι ένα οπλι­κό σύστημα του οποίου τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και οι τεχνολογικές δυνα­τότητες του δίνουν την ευχέρεια να ανα­λαμβάνει τις εξής αποστολές:

 • Επιτήρησης – Αναγνώρισης
 • Συλλογής και Μετάδοσης Πληρο­φοριών
 • Διεξαγωγής Επιχειρήσεων Ηλεκτρο­νικού Πολέμου (μελλοντικά)
 • Υποστήριξης Πυρών
 • Επιχειρήσεις Παραπλάνησης
 • Εκτίμησης Καταστροφών
 • Υποστήριξης Επιχειρήσεων Έρευ­νας και Διάσωσης

Δυνατότητες

Το κύριο σύστημα ΜΕΑ – UAV που θα διαθέτει ο Στρατός Ξηράς είναι το τακτικό σύστημα ΜΕΑ.

Συγκρότηση ΜΕΑ SPERWER

Το σύστημα ΜΕΑ (SPERWER) αναλύε­ται στα παρακάτω κύρια συγκροτήματα:

 • Συγκρότημα Ελέγχου Αποστολής
 • Σταθμός Ελέγχου Εδάφους : Διαχειρίζεται τον έλεγχο κάθε αεροχή- ματος που επιχειρεί, με τη χρήση κατάλληλα προετοιμασμένου σχεδίου πτήσης και ψηφια­κών χαρτών, καθώς επίσης με την ευθύνη αρμόδιου χειριστή, λειτουργεί τα φορτία που αυτά φέρουν και καταγράφει τις συλλεγόμε­νες πληροφορίες (βίντεο, φωτογραφίες).
 • Ενδιάμεσος Σταθμός Επικοινωνιών: Είναι η καρδιά του συστήματος, κα­θώς με αυτόν εξασφαλίζονται οι απαιτού­μενες επικοινωνίες μεταξύ των αεροχημά­των και του σταθμού ελέγχου εδάφους. Βέβαια σε περίπτωση αδυναμίας ή δια­κοπής των επικοινωνιών, το αερόχημα επιστρέφει αυτόνομα στην περιοχή προ­σγείωσης που έχει προσδιοριστεί.
 • Τερματικός Σταθμός Λήψης: Είναι ένας φορητός σταθμός για τη λή­ψη εικόνας κατευθείαν από τα αεροχήματα που επιχειρούν χωρίς την ανάγκη του σταθ­μού ελέγχου εδάφους.
 • Συγκρότημα Εκτόξευσης – Περι­συλλογής
 • Εκτοξευτής – Καταπέλτης: Χρησιμοποιείται για την εκτόξευση των αεροχημάτων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ανάγκη χρήσης αεροδιαδρόμων για των απογείωση και προσγείωσή τους, στοιχείο πολύ σημαντικό για την επιχειρη­σιακή χρήση τους, καθώς δεν είναι δέσμια στατικών εγκαταστάσεων.
 • Σύστημα Μεταφοράς- Περισυλλογής: Περιλαμβάνει τα απαραίτητα γερανο­φόρα οχήματα για τη μεταφορά και την περισυλλογή των αεροχημάτων μετά την προσγείωσή τους.
 • Συγκρότημα Τεχνικής Συντήρησης: Είναι ένα πλήρες αυτοκινούμενο συ­γκρότημα, το οποίο υποστηρίζει την τεχνική συντήρηση (προληπτική και μη) όλων των συστημάτων των ΜΕΑ SPERWER. Επαν­δρώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Χαρακτηριστικά ΜΕΑ SPERWER

Οι δυνατότητες του υπόψη συστήμα­τος είναι η πτήση του αεροχήματος με μέ­γιστη εμβέλεια 180 χλμ. με χρήση επικοινωνιών οπτικής επαφής. Με χρήση δορυφορικών επικοινωνιών η απόσταση αυτή αυξάνεται. Διαθέτει κάμερα ημέρας – νύχτας (Θερμική-FLIR), σε ειδικό διασκευασμένο χώρο εφοδιασμένο με γυροσκόπια. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στο σταθμό ελέγχου εδάφους. Διαθέτει σύστημα παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS) φερόμενο επί του αεροχήματος, καθώς και εναλλακτικών συστημάτων πλοήγησης. Έχει τη δυνατότητα εγκαταστάσεως επιπλέον φορτίων, πλην αυτών της κάμε­ρας ημέρας (DLTV) – νύκτας (IR).

Απειλές ΜΕΑ

Τα συστήματα ΜΕΑ (UAV’s) εκτίθενται σε άμεσους, αλλά και έμμεσους κινδύ­νους, με το ύψος του κινδύνου ανάλογο του σεναρίου εμπλοκής. Οι απειλές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή πλήρη καταστροφή ενός ΜΕΑ είναι :

 • Πύραυλοι εδάφους – αέρος.
 • Αντιαεροπορικό πυροβολικό.
 • Μαχητικά αεροσκάφη ή Επιθετικά Ελικό­πτερα εξοπλισμένα με πυραύλους αέρος – αέρος.

Το μικρό ηλεκτρονικό ίχνος, η υψηλή οροφή πτήσης και η μικρή ακουστική υπο­γραφή των ΜΕΑ SPERWER, σε συνδυα­σμό με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών επικοινωνιών, αυξάνουν δραστικά την επιβιωσιμότητά τους στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων.

Εξέλιξη – Προοπτικές

Η εμπλοκή των μη επανδρωμένων αε­ροχημάτων (ΜΕΑ) SPERWER σε διαφόρων ειδών αποστολές, θα μπορούσε να λύσει τα χέρια στους σχεδιαστές των αποστο­λών, αφαιρώντας τους το μόνιμο πρόβλη­μα περί απωλειών σε ανθρώπινο δυναμικό και σε ό,τι αφορά κυρίως επεμβάσεις επι­βολής ενός status quo με προβλεπόμενη μικρή χρονική διάρκεια.

Όχημα Μάχης (UCAV ή UAVC)

Σταδιακά εισάγεται στα αεροπορικά δεδομένα το εναέριο μη επανδρωμένο αε- ρόχημα μάχης U COMBAT AV (UCAV). Αυτό που διακρίνει τα UCAV από τα UAV είναι η δυνατότητα των πρώτων να φέρουν οπλισμό φορτωμένο εσωτερικά ή πιο σπάνια τοποθε­τημένο εξωτερικά. Μετά το πέρας της απο­στολής του το UCAV θα μπορεί να επιστρέ­ψει στη βάση του και, αφού επαναξοπλιστεί, να ξεκινήσει για μια νέα αποστολή χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος ανθρώπινης απώλειας.

Προοπτικές

Ο Στρατός Ξηράς, στο πλαίσιο της πλή­ρους επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των ΜΕΑ SPERWER, εξετάζει την αύξηση των δυνατοτήτων τους, ώστε αυτά να υποστη­ρίζουν και άλλες αποστολές εκτός αυτών της επιτήρησης-αναγνώρισης, όπως ηλε­κτρονικού πολέμου, πληροφοριών κ.λ.π. Ταυτόχρονα η χρήση διαφόρων τύπων ΜΕΑ όπως κατηγορίας (HALE ή MALE), αλ­λά καθώς και Mini ΜΕΑ σε συνδυασμό με τα τακτικά ΜΕΑ SPERWER, δίνουν τη δυ­νατότητα υποστήριξης των επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο τακτικού Διοικητή μικρού κλιμακίου, όσο και σε διακλαδικό στρατη­γικό επίπεδο υποστηρίζοντας επιχειρήσεις του Αρχιστρατήγου (ΓΕΕΘΑ).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s