Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Ιστορία Σχολής

Η ΣΣΕ που είναι το αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας, ιδρύθηκε στο Ναύ­πλιο στις 21 Δεκεμβρίου 1828, από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1834 μεταστεγάσθηκε στην Αίγινα, το 1837 στον Πειραιά και από το 1854 μέχρι το 1857 στε­γάσθηκε προσωρινά στην Αθή­να, στο Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας (σημερινό Βυζαντινό Μουσείο). Ακολούθως επανήλθε στον Πει­ραιά και το 1894 μεταφέρθηκε εκ νέου στην Αθήνα, όπου εγκατα­στάθηκε σε συγκρότημα κτηρίων που κτίσθηκαν την περίοδο 1889-1894 με δωρεά του Εθνικού Ευερ­γέτη Γεωργίου Αβέρωφ. Το Σεπτέμβριο του 1982 η Σχο­λή μεταφέρθηκε στις σημερινές, σύγχρονες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται ΝΑ των Αθηνών, στο Δήμο Βάρης Αττικής.

Αποστολή της Σχολής

 • Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές με την έρευ­να και διδασκαλία της στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
 • Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνονται αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων με στρατιωτική συνείδηση, μόρ­φωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοι­νωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγ­γελματική και επιστημονική κατάρτιση.
 • Να διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυ­χιακών Σπουδών και να διεξάγει επιστη­μονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ).

Εκπαίδευση

Η Σ.Σ.Ε. παρέχει εκπαίδευση, η οποία διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η διάρκεια των Σπουδών είναι τουλά­χιστον 4 έτη και κατανέμεται σε οχτώ (8) εξάμηνα. Το κάθε ακαδημαϊκό έτος, αρχίζει τον μήνα Σεπτέμβριο και τελειώνει τον μήνα Αύγουστο.

Τα όργανα διοίκησης της ΣΣΕ, για την εκπαιδευτική λειτουργία της, είναι:

 • Ο Διοικητής
 • Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.)
 • Ο Υποδιοικητής
 • Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαί­δευσης
 • Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Κοσμήτορας)
 • Οι Διευθυντές Τομέων.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελεί­ται από:

 • Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), που αποτελείται από καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους κα­θηγητές και λέκτορες.
 • Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ), που αποτελείται από εν ενεργεία αξιωματικούς, κατόχους πτυχίου ΑΣΕΙ ή πανεπιστημίου, οι οποίοι ασκούν διδακτικό – εκπαιδευτικό έργο.
 • Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), το οποίο επιτελεί ειδι­κό ή εργαστηριακό και διδακτικό έργο.
 • Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προ­σωπικό (ΕΤΕΠ) που παρέχει εξειδικευμέ­νες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτι­κού και ερευνητικού έργου της Σχολής.
 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμ­βαση (ΕΠΣ).

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Τα μαθήματα της Στρατιωτικής Εκπαί­δευσης δεν οργανώνονται σε τομείς, αλλά υπάγονται απευθείας στο Διευθυντή Στρα­τιωτικής Εκπαίδευσης, διδάσκονται δε από το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) και τους Αξιωματικούς της Σχολής και περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση
 • Ειδική Στρατιωτική Εκπαίδευση, στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και πρακτική εξάσκη­ση και εφαρμογή στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Στρατιωτική Εκπαίδευση Πεδίου
 • Οργάνωση – Διοίκηση – Τακτική Χρησι­μοποίηση Όπλων και Σωμάτων
 • Διακλαδικότητα
 • Ειδικά Όπλα
 • Πληροφορίες – Στρατιωτική Ασφάλεια
 • Επιτελικά Αντικείμενα εν γένει κανονισμών, εγ­χειριδίων και διαταγών εκπαιδεύσεως, όπως καθορίζονται από το Γ.Ε.Σ.

Στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Εκπαί­δευσης οι Ευέλπιδες εκτελούν στρατιωτι­κές ασκήσεις, στις οποίες συμμετέχουν άρματα, ελικόπτερα, πυροβολικό, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού κ.τ.λ. Οι Ευέλπιδες κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους συμμετέχουν σε πολλά εκπαιδευτικά ταξίδια σολη την Ελλάδα-Κύπρο, καθώς και σε πολλές ενημε­ρωτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε στρατιωτικές μονάδες που διαθέτουν υπερσύγχρονα μέσα όπως μο­νάδες αρμάτων πυραύλων, ελικοπτέρων και αλεξιπτωτιστών. Επίσης οι μαθητές της Σχολής κάθε χρόνο ανταλλάσσουν επισκέψεις με μαθη­τές των αντίστοιχων Σχολών συμμαχικών χωρών όπως ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας κτλ. Η όλη εκπαίδευση των Ευελπίδων συ­μπληρώνεται με διαλέξεις που γίνονται η στην Σχολή από διακεκριμένες προσωπι­κότητες του επιστημονικού και πνευματι­κού κόσμου της χώρας.

Εκπαιδευόμενο προσωπικό

Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτε­λείται από Έλληνες και αλλοδαπούς Ευέλ­πιδες καθώς και προπαιδευόμενους μαθη­τές για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Διαβίωση/Ψυχαγωγία

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής, καλύπτουν μία έκταση 4.400 περίπου στρεμ­μάτων, είναι πλήρεις και παρέχουν άνετη διαβίωση. Οι Ευέλπιδες στρατωνίζονται σε σύγχρονα κτήρια και διαμένουν σε δωμάτια ανά 4 άτομα , ένας από κάθε Τάξη. Στη Σχολή υπάρχει μεγάλο αμφιθέατρο όπου οι Ευέλπιδες μπορούν να παρακολουθούν προβολές και αίθου­σα ψυχαγωγίας για τις ελεύθερες ώρες, για να παρακολουθήσουν τηλεόραση, να ακούσουν μουσική και να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια κλπ.

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Περιλαμβάνει όλα τα επιστημονικού χαρακτήρα μαθήματα, και μαθήματα εφαρμογής. Τα μαθήματα οργανώνονται σε Τομείς και διδάσκονται, κατά προτεραιότητα, από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση της Σ.Σ.Ε. συγκροτείται, στους παρακάτω 4 Τομείς, το πεδίο των οποίων περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα:

Τομέας Θεωρητικών Επιστημών:

 • Ελληνική Φιλολογία
 • Ξένες Γλώσσες
 • Πολιτική Οικονομία
 • Πολιτική Ιστορία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Κοινωνιολογία Ψυχολογία
 • Γενικές Αρχές Δικαίου
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Στρατιωτικό Λογιστικό
 • Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση
 • Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών

Τομέας Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών:

 • Γενική Φυσική
 • Σύγχρονη Φυσική /Χημεία
 • Χημεία Τροφίμων
 • Γενική Μετεωρολογία
 • Εργαστήρια Χημείας
 • Εργαστήρια Γενικής Φυσικής
 • Εργαστήρια Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής
 • Εργαστήρια Χημείας Τροφίμων

Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού:

 • Ανώτερα Μαθηματικά
 • Ανωτέρα Γεωμετρία
 • Μηχανική
 • Μηχανολογία
 • Ηλεκτρονικά
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Εφαρμογές Πληροφορικής
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Εργαστήριο Μηχανικής
 • Εργαστήριο Μηχανολογίας
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών
 • Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας  και Ηλεκτρ. Μηχανών
 • Εργαστήριο Πληροφορικής

Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής:

 • Φυσική Αγωγή
 • Αθλητισμός
 • Μουσική
 • Μουσικοκινητική Αγωγή

Προοπτικές Εξέλιξης

Μετά τέσσερα χρόνια σπουδών οι Ευέλπιδες αποφοιτούν, ονομαζόμε­νοι ανθυπολοχαγοί. Οι ανθυπολοχαγοί των Όπλων κατατάσσονται σε ένα από τα έξι όπλα, που είναι: ΠΕΖΙΚΟ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙ­ΚΟ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον οργανισμό της Σχολής. Ομοίως οι ανθυπολοχαγοί των Σωμάτων κατατάσσονται σε ένα από τα τρία σώματα, που είναι: ΕΦΟ­ΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΠΟ­ΛΕΜΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ. Ως αξιωματικοί φοιτούν σε στρα­τιωτικές σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού και εκπαιδεύονται στα σύγχρονα όπλα, μέσα και συστήμα­τα. Μπροστά τους ανοίγεται ένας ευρύτατος ορίζοντας προοπτικών και μπορούν να εξελιχθούν, με κριτή­ριο μόνον την ικανότητά τους, μέχρι τους ανώτατους βαθμούς της Στρα­τιωτικής Ιεραρχίας. Παράλληλα έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν, εάν το επιθυμούν, ακόμη περισσότερο τον κύκλο των γνώσεών τους, αποκτώντας μεταπτυ­χιακούς τίτλους σπουδών. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρο­μίας τους ως Αξιωματικοί, έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν και εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά Αγγλικά ή άλλη ξένη γλώσσα να διεκδικήσουν τη φοίτησή τους σε ΑΕΙ εξωτερικού, ανάλογα με τις ανάγκες του Στρατού μας, ή και να υπηρετήσουν σε θέσεις εξωτερικού (Στρατηγείο NATO, Ακό­λουθοι Πρεσβειών σε πολλές χώρες, Ειρηνευτικές Αποστολές κ.λ.π).

Εμβλημα

Το έμβλημα της Σχολής είναι μία σύνθετη απεικόνιση, δύο τυφεκίων, δύο ξιφών, σωλήνα πυροβόλου και οβίδας, που συμβολίζουν τα ιστορικά όπλα του Στρατού μας ΠΖ, ΤΘ και ΠΒ. Η σύνθεση αυτή πλαισιώνεται με το έτος ιδρύσεως της Σχολής, με δύο κλάδους δάφνης και το εθνόσημο που είναι το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίγραμμα του εμβλήματος είναι η φράση του σοφού και κυβερνήτη της αρχαίας Αθήνας Σόλωνα. «Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει». (Όταν μάθεις να διοικείσαι, θα γνωρίζεις να διοικείς), το οποίο υποδηλώνει το βασικό σκοπό της εκπαιδευτικής αγωγής των Ευελπίδων και τους υπενθυμίζει την αξία της πειθαρχίας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s