Διοικητικοί Βαθμοί (συντομογραφίες)

 

Α/Α

Ονομασία NATO

Στρατός Ξηράς Ναυτικό Αεροπορία

1

Α -1

Στγός

Νχος

Πτχος

2

Α-2

Αντγος

Ανχος Απτχος

3

A-3

Υπτγος Υπνχος Υπτχος

4

A-4

Ταξχος Aπχος Ταξχος

5

A-5

Σχης

Πχος

Σµχος

6

A-6

Ανχης

Ανπχος Ασµχος

7

A-7

Τχης

Πχης

Επγός

8

A-8

λοχαγός

Υπχος

Σγός

9

A-9

Υπλγός Ανθχος Υπσγός
10

A-10

Ανθλγός Σµρος Ανθσγός
11

Y-1

Ανθυπασπιστής Ανθυπασπιστής Ανθυπασπιστής
12

O-1

Αλχίας

Ακστής Ασµίας
13

O-2

Επχίας

Επκστής Εσµίας
14

O-3

Λχίας

Κστής Σµίας
15

O-4

∆νεάς

∆πός Υσµίας
16

O-5

O-5

Υδνας

Στρτης

Υδπος

Ναύτης

Ανθσµίας

Σµτης

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s