Διμοιρίτης

  • ∆ιοικεί το τµήµα του κάτω από την άµεση επίβλεψη του διοικητή του λόχου, απέναντι στον οποίον είναι υπεύθυνος για τη πιστή και ακριβή εκτέλεση οποιασδήποτε δγής της µονάδας ή της υποµονάδας.
  • Ευθύνεται για τη στρατιωτική αγωγή, την ανάπτυξη του εθνικού φρονήµατος των ανδρών του και επαγρυπνεί µη τυχόν και διαβρωθεί αυτό.
  • Οφείλει να γνωρίζει προσωπικά τους άνδρες του, την οικογενειακή τους κατάσταση, τις ανάγκες τους και να επισκέπτεται τους ασθενείς στο αναρρωτήριο.
  • ∆ιατηρεί την τάξη και την πειθαρχία στο τµήµα του, αναπτύσσοντας το πνεύµα µονάδας και έχοντας ως απαράβατο κανόνα της διοικησής του την αµεροληψία και τη δικαιοσύνη.
  • ∆ιεξάγει ο ίδιος ή µε τη βοήθεια των υπαξιωματικών του την εκπαίδευση του τµήµατός του και την καθολική άθλησή του.
  • Ευθύνεται για την έγκαιρη σύνταξη του τµήµατός του κατά κατά το πρωινό προσκλητήριο και την αναφορά.
  • Επιθεωρεί κάθε µέρα το τµήµα του, όπως και το θάλαµο του προσωπικού που διοικεί, και ενηµερώνεται από το βοηθό του για κάθεµεταβολή, επιβληθείσα ποινή, άδεια κλπ.
  • ∆ιεξάγει τουλάχιστον κάθε βδοµάδα γενική επιθεώρηση και έλεγχο της πληρότητας και της κατάστασης του οπλισµού και του υλικού, καθώς και του βαθµού συντήρησης και της καθαριότητας τους.
  • Τηρεί βιβλιάριο των ανδρών του τµήµατός του.
  • Ευθύνεται για την τήρηση όλων των διατάξεων για την υγιεινή και την καθαριότητα, το κούρεµα, το ξύρισµα και το κανονικό της στολής των ανδρών του.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s