50 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία «ΑΨΟΣ»

 50mk-3    Η Ταξιαρχία προέρχεται απο το 5ο Σύνταγμα Πεζικού το οποίο συγκροτήθηκε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ το 1921.

 • Το 1940, έλαβε μέρος στις επιχει­ρήσεις Δυτικής Μακεδονίας και Βορεί­ου Ηπείρου.
 • Το 1945, συγκροτήθηκε και πά­λι στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία 32 Ταξιαρχία και εγκαταστάθηκε στην Ελευθερούπολη.
 • Το 1951, μετονομάσθηκε σε 50 ΣΠ.
 • Από το 1964 μέχρι το 1976, μεταστάθμευσε στις περιοχές Φερών και Πυ­θίου Έβρου και το 1976 μεταστάθμευσε πάλι, στην Ελευθερούπολη.

Στις 27 Μαρτίου 1987, μεταστάθ­μευσε στο Κουφόβουνο ‘Εβρου, και την 1η Οκτωβρίου 1988 εγκαταστάθηκε και αναδιοργανώθηκε οριστικά στο Σουφλί, ως 50 ΤΑΞΠΖ.

Το Σεπτέμβριο του 2000, η Ταξιαρχία μετονομά­σθηκε σε 50 ΤΑΞΠΖ «ΑΨΟΣ», όνομα το οποίο πήρε από τον ΑΨΟ ποταμό της Βορείου Ηπείρου, όπου την 25η Ιανουαρίου 1941, μετά από σκληρό αγώνα, το 50 ΣΠ κατέλαβε τα υψώμα­τα ΜΑΛΙ ΣΠΑΝΤΑΡΙΤ και ΚΑΛΑ, που δεσπόζουν της κοιλάδας του ΑΨΟΥ πο­ταμού.

50mk-1Από τον Ιανουάριο του 2003, η Τα­ξιαρχία μετονομάσθηκε σε 50 Μ/Κ ΤΑΞ «ΑΨΟΣ».

Οι απώλειες της Ταξιαρχίας σε νε­κρούς και τραυματίες κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και την περίοδο που ακολού­θησε, ανήλθαν σε εκατοντάδες Αξιωματι­κούς και Οπλίτες.

Αποστολή

50mk-6Η αποστολή της Ταξιαρχίας συνίσταται στην προς πόλεμο προπαρασκευή και στην απαραίτητη προβολή ισχύος, με σκοπό την αναλογική συμβο­λή της Ταξιαρχίας στην αμυντική απο­τροπή της Χώρας. Ειδικότερα, στη δια­τήρηση της μαχητικής ικανότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονά­δων και ανεξάρτητων Υπομονάδων της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να συμ­βάλει στην αποτροπή εκδήλωσης κάθε μορφής απειλής ή και ένοπλης επιθέσε- ως στην Περιοχή Ευθύνης της (ΠΕ).

Εκπαίδευση

50mk-2Η επιχειρησιακή εκπαίδευση αποτελεί τη βασικότερη αποστολή των μονάδων της Ταξιαρχίας και το κύριο κα­θημερινό μέλημα όλων των διοικήσεων, αφού η εκπαίδευση συνιστά για την Τα­ξιαρχία τον κυριότερο πολλαπλασιαστή ισχύος της. Ιδιαίτερη προσπάθεια κατα­βάλλεται ώστε η εκπαίδευση να διεξάγε­ται κατά τρόπο ρεαλιστικό και σε συνθή­κες που να προσομοιάζουν με αυτές των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις των προϊσταμένων κλι­μακίων και τις ΓΟΕ/ΓΕΣ. Συνοπτικά, η διεξαγόμενη εκπαίδευση αποσκοπεί:

 • στη δημιουργία ικανών μαχητών οι οποίοι να μπορούν να επιβιώνουν στο πεδίο της μάχης, να εκμεταλλεύ­ονται το έδαφος και το σκοτάδι και να καταστρέφουν τον αντίπαλο
 • στη διατήρηση της επιχειρησια­κής ετοιμότητας και μαχητικής ικανό­τητας των μονάδων σε υψηλό επίπεδο, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή, ημέ­ρα και νύχτα, στον ελάχιστο χρόνο και κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες, να αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας με επιτυχία την αποστολή τους
 • στην πλήρη υλοποίηση των υφι­σταμένων σχεδίων, μέσα από την εξοι­κείωση των διοικήσεων και των στε­λεχών με τις διαδικασίες συνεργασίας που απαιτούνται από την προβλεπόμενη τακτική συγκρότηση, στοιχείο απαραίτη­το για την επιτυχή έκβαση της μάχης.

Υπό το πρίσμα αυτό βάρος δίδεται:

 • στην ατομική τακτική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ειδικότητας και όλου του προσωπικού
 • στις ασκήσεις μικρών κλιμακίων (Ομάδας – Διμοιρίας – Λόχου – Ίλης – Πυροβολαρχίας) και κυρίως στις τεχνι­κές προσέγγισης και καταστροφής του εχθρού και στις ειδικές επιχειρήσεις, όπως βίαιη διάβαση υδάτινου κωλύμα­τος, διάσπαση ναρκοπεδίου, αγώνας σε κατοικημένο τόπο κ.λπ.
 • στις βολές όλων των οπλικών συ­στημάτων που διαθέτει η Ταξιαρχία, κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, μέ­ρα και νύχτα
 • στην ευρεία χρησιμοποίηση εξομοιωτών βολής και τακτικής εκπαίδευ­σης καθώς και πολεμικών παιγνίων, για εξοικείωση των στελεχών με τις νέες συν­θήκες του σύγχρονου ψηφιακού πεδίου μάχης αλλά και για εξοικονόμηση πόρων / στην εκπαίδευση του Επιτελείου και των μονάδων στις διαδικασίες ελέγ­χου και διεύθυνσης των επιχειρήσεων.

50mk-4Πέραν αυτών, η 50η Μ/Κ ΤΑΞ «ΑΨΟΣ» συμμετέχει στο σύνολο των Εθνικών Ασκήσεων, που πραγματο­ποιούνται κάθε χρόνο, υπό τύπο τακτικών ασκήσεων μετά στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) και τακτικών ασκήσεων άνευ στρατευμάτων (ΤΑΑΣ).

Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συντήρηση του πάσης φύσεως υλικού, των μέσων και των εγκα­ταστάσεων των μονάδων, προκειμένου να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς λειτουργικότητας και χρη- στικότητας και να αποφεύγεται η σπατά­λη πόρων.

Δραστηριότητες

Πέραν των καθαρών επιχειρησιακών της υποχρεώσεων, η Ταξιαρχία προγραμ­ματίζει και οργανώνει ποικίλες δραστη­ριότητες, στο πλαίσιο δράσεων που έχει αναπτύξει το ΓΕΣ, όπως:

 • Ημερίδες με θέμα την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των κληρωτών οπλιτών.
 • Ενημερώσεις, κυρίως της νεολαίας, για τα οπλικά συστήματα και το επιτελούμε- νο έργο του Στρατού, στο πλαίσιο του προ­γράμματος «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ».
 • Επιμορφωτικές επισκέψεις τουπροσωπικού των Μονάδων – Ανεξάρτη­των Υπομονάδων της Ταξιαρχίας, σε αρ­χαιολογικούς χώρους, μουσεία και λοιπά αξιοθέατα, με σκοπό την καλύτερη γνώση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονο­μιάς του τόπου.
 • Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, μουσικά γεύματα οπλίτη κ.ά.

Διεθνείς Συνεργασίες

50mk-5Η Ταξιαρχία λόγω της θέσεώς της και της μη ύπαρξης διασυνοριακής σύνδεσης στην περιοχή ευθύνης της, έχει πολύ περιο­ρισμένη συμμετοχή σε συνεργασίες πο­λυεθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα, που εξαντλείται κυρίως στη συμμετοχή αντι­προσώπων της σε συνεργασίες ή συνα­ντήσεις μεθοριακών επιτροπών.

Στο πλαίσιο αντιμετώ­πισης της παράνομης μετανάστευσης η Ταξιαρχία παρέχει κάθε είδους συνδρο­μή υποστήριξης στην επιχείρηση ΡΑΒΙΤ 2010-11 της FRONTEX, η οποία διεξάγεται σε όλη την Ελληνοτουρκική Μεθόριο στο Νομό Έβρου, υπό την αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ. Στις περιπτώσεις που συλλαμβάνονται παράνομα εισερχόμενα πρόσωπα από τα όργανα προκαλύψεως, παραδίδονται στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας ΣΞ-ΕΛ.ΑΣ.

Κοινωνική Προσφορά

Η 50η Μ/Κ ΤΑΞ «ΑΨΟΣ», στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό τη σύσφιξη των σχέ­σεων του Στρατού με την τοπική κοινωνία και εντός του πνεύματος των διαταγών που ισχύουν, σε συνεργασία με τους τοπι­κούς φορείς, προβαίνει σε:

 • συνδρομή στην αντιμετώπιση φυ­σικών καταστροφών, (πυρκαγιές, πλημ­μύρες, χιόνια), με διάθεση μηχανημάτων Μηχανικού και προσωπικού, καθώς και αποκατάσταση – διευθέτηση αγροτικών δρόμων, χώρους αποκομιδής απορριμμά­των κ.λπ.
 • αιμοδοσίες σε εθελοντική βάση
 • ενίσχυση απόρων οικογενειών με τρόφιμα, σε χωριά της περιοχής ευθύνης της Ταξιαρχίας
 • διάθεση της στρατιωτικής λέσχης, για τη διοργάνωση μη κερδοσκοπικών εκδηλώσεων, με σκοπό τη σύσφιξη σχέ­σεων με την τοπική κοινωνία
 • διάθεση τμημάτων απόδοσης τιμών για κάλυψη θρησκευτικών και επετεια- κών εκδηλώσεων του Δήμου Σουφλίου και των κοινοτήτων της περιοχής
 • συνδρομή με προσωπικό σε άλλες δραστηριότητες όπως της περιβαλλοντο- λογικής εκπαίδευσης
 • προληπτικές ιατρικές εξετάσεις από κλιμάκιο ιατρών της Ταξιαρχίας σε κατοίκους απομακρυσμένων χωριών της περιοχής ευθύνης της
 • διάθεση της ορχή­στρας της Ταξιαρχίας για τηνοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, ιδιαί­τερα σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς της ευρύτερης περιοχής.

«ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΕΙΝ» Το Έμβλημα της Ταξιαρχίας είναι η Σφίγγα, το μυθολογικό ορεσίβιο τέρας της Βοιωτίας, που περιγραφόταν συ­νήθως με σώμα λιονταριού, πρόσωπο γυναίκας, πτέρυγες όρνιθας και ουρά φιδιού. Ήταν γέννημα του Τυφώνα και τηςΈχιδνας και κοσμούσε κατά την αρχαιότητα τις εισόδους των ναών και των ανακτόρων παριστάνοντας συμβο­λικά την πάλη και τη νίκη του φωτός κατά του σκότους.

Στο επάνω μέρος είναι χαραγμένη η φράση «ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡ­ΡΕΙΝ» που είπε ο ποιητής Πίνδαρος, εξυμνώντας τη νίκη του Αθηναϊκού στόλου κατά του Περσικού στο Αρτε­μίσιο το 480 π.Χ., όπου λίγοι, αποφα­σιστικοί και τολμηροί άντρες νίκησαν κατά πολύ μεγαλύτερο εχθρό.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s