Οικονοµικό και Λογιστικό Κέντρο Στρατού (ΟΛΚΕΣ)

Το  Οικονοµικό και  Λογιστικό  Κέντρο  Στρατού  (ΟΛΚΕΣ) αποτέλεσε απαραίτητη θεσµική αναγκαιότητα στον τρόπο εξαγωγής  της µισθοδοσίας του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού  σε πανελλήνιο επίπεδο, µετά την επανάσταση της πληροφορικής  την 10ετία του 1970 και την διαπιστωµένη τότε αδυναµία χειρογραφικής  εξαγωγής της.

Ιδρύθηκε το 1973, στην αρχή σαν τµήµα του τότε Ταµείου  Φρουράς Αθηνών (ΤΦΑ) και στη συνέχεια σαν ανεξάρτητος µηχανογραφικός φορέας υλοποίησης των εφαρµογών  του Οικονοµικού  Σώµατος, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίστηκε ως Μο- νάδα – Πιλότος για την εισαγωγή και χρή- ση της πληροφορικής στο Στρατό Ξηράς.

Το 1998, απέκτησε τη µηχανογραφική του αυτοτέλεια από το Μηχανογραφικό Κέντρο του ΓΕΣ  (σήµερα ΚΕΠΥΕΣ) και από τότε λειτουργεί ως ανεξάρτητο µηχανογραφικό  κέντρο του Οικονοµικού Σώµατος.

Το 2010, ήταν ο πρώτος φορέας του ∆ηµοσίου που εντάχθηκε στην Ενιαία Αρ χή Πληρωµών (ΕΑΠ), µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΓΕΝ και του ΓΕΑ.

Το ΟΛΚΕΣ είναι οργανική Μονάδα του ΓΕΣ, υπαγόµενη  στη ∆νση Οικονοµικού . Για θέµατα ∆ιοικητικής Μέριµνας προσκολλάται στο Τάγµα ΓΕΣ, ενώ χρηµατικά ανεφοδιάζεται  από το ΚΤΣΑ.

Αποστολή

Η αποστολή του ΟΛΚΕΣ είναι:

 • Η ανάληψη  από το Υπουργείο Οι- κονοµίας  και Οικονοµικών  (ΥΟΟ)  του συνόλου της παγίας προκαταβολής  του Στρατού, η διάθεσή της στα Κεντρικά Ταµεία  Στρατού  (ΚΤΣ), στα Κεντρικά  ΤαµείαΕθνοφυλακής (ΚΤΕΘ) και στις Ανεξάρτητες ∆ιαχειρίσεις  Χρηµατικού (Α∆Χ), βάσει διαταγών του ΓΕΣ/∆ΟΙ και γενικά η διαχείριση και λογιστική παρακολούθησή  της.
 • Η ανάληψη και διαχείριση ειδικών κονδυλιών και λογαριασµών  που δια- κινούνται µε διαταγές  ΓΕΣ καθώς και η ανάληψη των χρηµατικών εκκρεµοτήτων όλων των Μονάδων του Στρατού Ξηράς και η τακτοποίηση αυτών.
 • Η µε µηχανογραφικά µέσα εξαγωγή της µισθοδοσίας του στρατιωτικού, πολιτικού και µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΣΕΙ∆)  προσωπικού του ΣΞ,  η κατάθεση των χρηµατικών ποσών, µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, σε ατοµικούς τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων και η απόδοση λογαριασµού των εξόδων που δηµιουργούνται από αυτή την αιτία.
 • Η συντήρηση,  προσαρµογή   προς τις κείµενες οικονοµικές  διατάξεις  και βελτίωση των προγραµµάτων των υπαρχουσών µηχανογραφικών εφαρµογών.
 • Η  παροχή οικονοµικών  στατιστικών στοιχείων στο ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ καθώς και στη Γ∆ΟΣΥ, Υπουργείο Οικονοµικών, Ελληνική Στατιστική Αρχή και στα Νοµικά Πρόσωπα του ΓΕΣ.
 • Η εκπόνηση  µελετών για την ανάπτυξη νέων συστηµάτων και µηχανογραφικών εφαρµογών, καθώς και η ανάλυση, ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση αυτών αλλά και η εκµετάλλευσή τους.

Υλικοτεχνική υποδομή

olkesΧρησιµοποιείται  εξοπλισµός  πληροφορικής  προσαρµοσµένος  στις σύγχρο- νες απαιτήσεις, µε δίκτυο Η/Υ ανοικτής αρχιτεκτονικής, που αποτελείται από ένα server Ε450 της εταιρείας SUN, µε λειτουργικό σύστηµα SOLARIS, επτά servers Windows 2003 και 2008, δύο servers HPUX 11i, δύο εκτυπωτές γραµµών και δυο εκτυπωτές laser δικτύου. Τα  Αναλυτικά Φύλλα  Μισθοδοσίας  τυπώνονται σήµερα σε ιδιωτική εταιρεία, λόγω επίτευξης χαµηλότερου κόστους.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Το  ΟΛΚΕΣ  στεγάζεται    σε  διώροφο κτίριο εντός του Στρατοπέδου Παπάγου, πλησίον της Πύλης Ψυχικού, το οποίο διαµορφώθηκε στην παρούσα του κατάσταση το έτος 1996 και ανακαινίστηκε εκ νέου το έτος 2010.

Παραγόµενο Έργο

Το έργο που παράγεται σήµερα στο ΟΛΚΕΣ υλοποιείται  µέσω  της πληροφορικής επιστήµης και συνίσταται στα παρακάτω:

Μηχανογραφικές ∆ραστηριότητες – Εφαρµογές

 • Μισθοδοσίας στρατιωτικού προσωπικού,  ∆ΕΑ και Εφέδρων Ανθλγων, µα- θητών Παραγωγικών  Σχολών, µονίµων υπαλλήλων και προσωπικού µε ΣΕΙ∆, που υπηρετούν  στο εσωτερικό  και στο εξωτερικό.
 • Έκδοσης ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών στρατιωτικού, πολιτικού και µε ΣΕΙ∆ προσωπικού,  µε παράλληλη ενηµέρωση των διευθύνσεων κατοικιών των αποστρατευθέντων και αποστολή σε αυτές.
 • Έκδοσης Φύλλων ∆ιακοπής Μισθο- δοσίας (Φ∆Μ)  για τα  αποστρατευόµενα και απολυόµενα στελέχη όλων των κατηγοριών.
 • Έκδοσης Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (ΑΠ∆) στρατιωτικού,   πολιτικού και µε ΣΕΙ∆ προσωπικού,  για το ΙΚΑ.
 • Εξαγωγής  των  πάσης φύσεως οικονοµικών  διαφορών των διοικητικά αποκαθιστάµενων, εν αποστρατεία στρατιωτικών.
 • Εξαγωγής των πάσης φύσεως νέων οικονοµικών βαθµών και επιδοµάτων χρόνου υπηρεσίας στρατιωτικών.
 • Καταχώρησης και παρακολούθησης των δικαιωµάτων που κατατίθενται υπέρ ΕΚΟΕΜΣ από  τα ΚΤΣ – ΚΤΕΟ.
 • Συντήρησης-ασφάλειας του δικτύου του ΟΛΚΕΣ  και των συνδεδεµένων ΓΕΣ/∆ΟΙ και µονάδων οικονοµικού.

Συνολικά το ΟΛΚΕΣ:

 • Εξάγει   τη  µισθοδοσία   περίπου 50.000 µισθοδοτούµενων κάθε µήνα.
 • Επεξεργάζεται  20.000 µεταβολές κάθε µήνα.
 • Συντάσσει και υποβάλλει 1.400 Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆) στο ΙΚΑ κάθε  τρίµηνο.
 • Εκδίδει περίπου 2.000 Φύλλα ∆ιακοπής Μισθοδοσίας αποστρατευόµενων- απολυόµενων στελεχών κάθε χρόνο.

Λοιπές µη Μηχανονραφικές ∆ραστηριότητες

 • Ανάληψη-διάθεση και λογιστική παρακολούθησητουσυνόλουτηςΠάγιας Προκαταβολής του Στρατού (Α’ ∆ιαχείριση).
 • Ανάληψη-διάθεση και λογιστική παρακολούθηση των ειδικών κονδυλίων και εκκρεµοτήτων, κυρίως πόρων ∆ΕΝ∆ΗΣ, ΒΑΜ και ΛΑΕ∆ (Β’ ∆ιαχείριση Χρηµατικού).
 • Απόδοση λογαριασµού και λογιστική παρακολούθηση, σε συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών και το Υπουργείο Οικονοµικών, της µηχανογραφηµένης µισθοδοσίας  του στρατιωτικού,  πολιτικού και µε ΣΕΙ∆ προσωπικού  (Γ’ ∆ιαχείριση Χρηµατικού).

Μελλοντικοί Στόχοι

 • Ολοκλήρωση της µετάπτωσης τουΟλοκληρωµένου ∆ικτύου Οικονοµικού Σώµατος (Ο∆ΟΣ) στο  ∆ίκτυο ∆εδοµένων Στρατού (∆Ι∆ΕΣ), µε σκοπό  την επίτευξηµεγαλύτερου επιπέδου  ασφάλειας αλλά και  ταχύτητας  στην επικοινωνία   µεταξύ των Μονάδων-Υπηρεσιών του Οικονοµι- κού Σώµατος.
 • Πλήρη διασύνδεση των µονάδων οικονοµικού (ΚΤΣ – ΚΤΕΘ, ΕΛ∆ΑΠ) και ∆ΟΙ Σχηµατισµών,  µε ΓΕΣ/∆ΟΙ και ΟΛΚΕΣ, µε σκοπό την υλοποίηση  των απαιτήσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµι- κών, που αφορά στην καταγραφή της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ ΓΕΣ.
 • Προσαρµογή   των  υφιστάµενωνµηχανογραφικών εφαρµογών  εξαγωγήςµισθοδοσίας στο νοµοθετικό έργο και τις αποφάσεις της Πολιτείας.
 • ∆ηµιουργία νέων σύγχρονων εφαρµογών για ανάγκες ΚΤΣ -ΚΤΕθ, µε σκοπό την περαιτέρω µεγιστοποίηση του παραγόµενου έργου τους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s