Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Η ΣΜΥ είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχο­λή Υπαξιωματικών που ανήκει στην Ανώ­τερη Βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ­σης, επιπέδου Ταξιαρχίας. Διοικείται από Ταξίαρχο και περιλαμβάνει τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή, Διεύθυνση Σπουδών, Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, Γραφεία Επιχειρήσεων – Ασφα­λείας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, Έρευνας και Πληροφορικής, τα Τάγματα Σπουδαστών, το Λόχο Διοικήσεως και ΛΑΦ Τρικάλων.

Η ΣΜΥ είναι η πηγή που προσφέρει εκατοντάδες μόνιμα στελέχη κάθε χρόνο στον Στρατό Ξηράς και το ενδιαφέρον της πολιτείας και ειδικά της Ιεραρχίας για τους Σπουδαστές είναι αμέριστο. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του στρατεύματος και θα κληθούν να διοικήσουν ανθρώπους στην ειρήνη και στον πόλεμο. Είναι ευθύνη μοναδική και βαριά ενώ απαιτείται ήθος, επαγγελματισμός και ανθρωπιά. Οι Σπουδαστές και Σπουδάστριες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, καλούνται να οπλιστούν με θάρρος, όραμα, πίστη και αδαμάντινο χαρακτήρα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες ολόκληρου του Ελληνικού λαού. Οι απόφοιτοι της ΣΜΥ έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξας στην ιστορία του έθνους με τους ηρωικούς αγώνες τους στον Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τους δύο Παγκοσμίους πολέμους. Ακόμα αρκετά πρόσωπα που σχετίστηκαν άμεσα ή έμμεσα με αυτή (Γεώργιος Κονδύλης – Νικόλα­ος Πλαστήρας), διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

Η ΣΜΥ ιδρύθηκε την 9 Απριλίου 1884 στην Κέρκυρα όπου λειτούργησε ως προ­παρασκευαστικό σχολείο Υπαξιωματικών και το 1951 μετονομάζεται σε Σχολή Μονί­μων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

Μετασταθμεύ­ει για πρώτη φορά το 1949 στην Πάτρα, το 1953 στη Σύρο και μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας μεταφέρεται στη Σάμο.

Στα Τρίκαλα μετασταθμεύει το 1975 όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα σε παρα­δοσιακά κτίρια. Το Στρατόπεδο που εδρεύ­ει σήμερα η Σχολή πήρε το όνομα του από τον Στρατηγό Χρήστο Καβράκο.

Ο Χρήστος Καβράκος γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1882. Φοίτησε στη Σχολή Υπαξιω­ματικών και αποφοίτησε με τον βαθμό του Ανθλγού Πεζικού. Έλαβε μέρος στους πο­λέμους του 1912-13 εναντίον των Τούρκων και Βουλγάρων, στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και στην Μικρασιατική εκστρατεία 1919­1922 κατά των Τούρκων. Στους παραπάνω πολέμους ο Στρατηγός Καβράκος διετέλεσε Διοικητής διαφόρων μονάδων και διακρίθη­κε στα πεδία των μαχών. Με την προαγωγή του στο βαθμό του Συνταγματάρχη τοποθε­τήθηκε ως Διοικητής στο 5ο Σύνταγμα Πεζι­κού στα Τρίκαλα από το 1923 έως το 1933. Στη συνέχεια με τον βαθμό του Υποστρατή­γου ανέλαβε τη διοίκηση της ΙΙας Μεραρχίας και το 1940 τοποθετήθηκε ως Στρατιωτικός Διοικητής Αθηνών μέχρι το 1941 που ο γερμανικός στρατός κατέλαβε την Αθήνα. Φονεύθηκε κατά τον εμφύλιο πόλεμο στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1944.

Ο Στρατηγός Καβράκος, με την διαθή­κη του, διέθεσε μέρος της περιουσίας του στην Πατρίδα για κοινωφελείς σκοπούς.

Στο στρατόπεδο της ΣΜΥ υπάρχει προ­τομή του Στρατηγού καθώς επίσης και προ­σωπικά του αντικείμενα που εκτίθενται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Αποστολή της Σχολής

  • Να παρέχει στους Σπουδαστές ποιοτική εκπαίδευση τρίτου κύκλου σπου­δών και να καλλιεργεί παράλληλα το στρατιωτικό πνεύμα προσδίδοντας σ’αυ- τούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά.
  • Να διατηρεί το ηθικό των Σπουδαστών σε υψηλό επίπεδο και να βελτιώ­νει συνεχώς την εικόνα και το κύρος της Σχολής και του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών.
  • Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς ηγήτορες Διοικητικούς και Τεχνικούς, Μόνι­μους Υπαξιωματικούς, ικανούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρο­νων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, και οι οποίοι θα εργάζονται και θα επιχειρούν σ’ ένα διακλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Εισαγωγή στη Σχολή και Εκπαίδευση

Επιστημονικά Πεδία Υποψηφίων Σπουδαστών

Οι Υποψήφιοι Σπουδαστές προέρχο­νται από τα Ν (Θετικών Επιστημών) και !V (Τεχνολογικών Επιστημών) επιστημονικά πεδία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαδικασία Εισαγωγής – Αποφοίτησης

smy-5Η εισαγωγή των υποψηφίων στη ΣΜΥ (Όπλα – Σώματα) γίνεται με το ισχύον σύ­στημα των γενικών εξετάσεων, που διενερ­

Θεσμικές Αλλαγές

Το 1982 η φοίτηση στη Σχολή γίνε­ται 2ετής, βάσει υπουργικής απόφασης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/4 Ιουν 1982 και οι αποφοιτήσαντες ονομάζο­νται Μόνιμοι Λοχίες.

Από το έτος 1992 η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων βάσει του Ν. 1946/14 Μαΐου 1991, άρθρο 5.

Το 1996 εισήλθαν στη ΣΜΥ οι πρώτες γυναίκες με ποσοστό επί του συνόλου των εισαχθέντων, μετά την ψήφιση του νόμου περί ισότητας των δύο φύλων. Με το Ν. 2913/2001, άρθρο 19, η ΣΜΥ κατατάσσεται στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι Ανώ­τερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών ισότιμη Ταξιαρχίας, η δε εισαγωγή στη Σχολή γίνεται ανεξαρτήτως φύλου.

Το 2002 καθιερώνονται ενιαία όρια στις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφί­ων και των δύο φύλων.

Το 2004 με διαταγή του ΓΕΣ καθιερώ­θηκαν τα διακριτικά βαθμού των Μονίμων Υπαξιωματικών τα οποία στο επάνω μέ­ρος κλείνουν με 2 ταινίες προς συμβολι­σμό των 2 ετών φοίτησης στη Σχολή.

Το 2005 το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμ­βούλιο εγκρίνει τον νέο Πίνακα Οργανώσε­ως και Υλικού της ΣΜΥ. Τέλος, με το ΠΔ 76/2008, κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Οργανισμός της Σχολής.

smy-1Η εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής είναι διετής και κατανέμεται σε 4 εξάμηνα (δύο ανά έτος). Στο 10 εξάμηνο διδάσκονται κοινά μαθήματα για όλο το 10 έτος (μη πραγματο­ποίηση του διαχωρισμού σε διοικητικούς – τεχνικούς), ενώ στο 2°, 3° και 4° εξάμηνο διδάσκο­νται κοινά και ειδικά μαθήματα σε Διοικητικούς – Τεχνικούς Σπουδαστές.

Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική και Τεχνική.

  • Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα από τον κύκλο των μαθημά­των των Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ελληνική Λο­γοτεχνία, Βλητική, Στοιχεία Συνταγματικού – Διεθνούς Δικαίου κ.λπ.), συμβάλλοντας στην κοινωνική παιδεία – καλλιέργεια και την ομαλή ένταξη των Σπουδαστών στο επαγγελμα­τικό και κυρίως το κοινωνικό περιβάλλον.
  • Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να αποκτήσει ο Σπουδαστής την ικανότητα του μαχητή αλλά και της διοίκησης στρατιωτικών τμημάτων, τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Περιλαμβάνει την Βασική και Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση 1ου Έτους, την Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση 2ου Έτους και αυτή της διαβίωσης σε θερινό κα­ταυλισμό (1ου και 2ου έτους).

Βασική Στρατιωτική εκπαίδευση 1ου Έτους

Η εκπαίδευση των Σπουδαστών σ’αυτό το στάδιο έχει ως σκοπό την ομαλή προσαρμογή τους στη στρατιωτική ζωή, την αύξηση της φυσικής αντοχής και τη σωματική ενδυνάμωση, την εκμάθηση χειρισμού ατομικού οπλισμού και εκτέλεσης βολών, την μάθηση του χειρισμού μέσων και υλικών που διαθέτει η ομάδα και η διμοιρία καθώς και την ανάπτυξη ικανότητας διαβίωσης – επιβίωσης στο πεδίο της μάχης και στο ύπαιθρο.

Προχωρημένη Στρατιωτική εκπαίδευση 1ου Έτους.

smy-6Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση της ικανότητας ανάγνωσης και χρήσης του χάρτη, η απόκτηση βασικών γνώσεων οργα­νώσεως εδάφους, η γνώση χειρισμού των ομαδικών όπλων της ομάδος – Δρίας Μ/Κ ΠΖ, των βομβίδων, χειροβομβίδων, οπλο­βομβίδων και η εκτέλεση βολών ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη εξοικείωση και αυτοπεποίθηση και να γνωρίσουν την τακτική χρησιμοποίηση της ομάδος και της Διμοιρίας Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού.

Προχωρημένη Στρατιωτική εκπαίδευ­ση 2ου Έτους

Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό την από­κτηση βασικών γνώσεων για την αναγνώρι­ση και χρήση των πυρομαχικών και εκρη­κτικών καθώς και τη λήψη των ενδεικνυόμε­νων μέτρων ασφαλείας, την οργάνωση των συνεργείων στρώσης και την κατασκευή προστατευτικών ναρκοπεδίων, την εκμάθη­ση των βασικών αρχών συνεργασίας Μ/Κ ΠΖ και ΤΘ, την ικανότητα χειρισμού βαρέ­ων όπλων ΠΖ. Επιδιώκεται το να μπορούν οι Σπουδαστές να εκτελούν άριστα γυμνά­σεις όπως η διέλευση του στίβου μάχης αλλά και να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή συμμετοχή σε επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης (P.S.O.).

Εκπαίδευση σε Θερινό Καταυλισμό

smy-4Η θερινή εκπαίδευση των Σπουδα­στών της Σχολής διαρκεί μέχρι 5 εβδο­μάδες σε καταυλισμό και καθορίσθηκε η διεξαγωγή της στη περιοχή του Πεδίου Βολής Λιτοχώρου.

Η Τεχνική εκπαίδευση έχει σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων – εμπειριών για να μπορούν οι Σπουδαστές να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και να συντηρούν μέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας. Διεξάγεται πρακτικά στα ερ­γαστήρια Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών, Μηχανών Εσωτερικής Καύσης – Ε/Π, Μηχανουργι­κής Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών της Σχολής και στα Εργοστάσια Βάσεως.

Προσωπικό – Εκπαιδευτές

Το εκπαιδευτικό προσωπικό στελεχώ­νεται από Μόνιμους Αξιωματικούς – Υπαξι­ωματικούς της Σχολής, ωρομίσθιους αυτής και άλλων Μονάδων, Απόστρατους Αξιωμα­τικούς και ιδιώτες καθηγητές.

Άθληση

Η σωματική αγωγή, ο χορός, οι αθλοπαι­διές, και οι πολεμικές τέχνες που διεξάγονται στη Σχολή αποσκοπούν στην κατάρτιση εκπαιδευτών σωματικής αγωγής, στην από­κτηση σταθερής υγείας, ρώμης, και ευεξίας, στην αξιοποίηση των σωματικών προσό­ντων και την ανάπτυξη αγωνιστικού πνεύ­ματος, στην απόκτηση ειδικών γνώσεων επί των πολεμικών τεχνών και ειδικότερα επί του τρόπου άμυνας και υπεράσπισης της σωματικής ακεραιότητας και στην ανάπτυ­ξη αυτοπεποίθησης και κοινωνικότητας με την εκμάθηση των ελληνικών παραδοσια­κών και ευρωπαϊκών χορών.

Εκτός από τη γενική υποχρεωτική άθληση ο κάθε Σπουδαστής ανάλογα με τις ατομικές του επιδόσεις συμμετέχει και στις ομάδες Ποδοσφαίρου, Πετόσφαιρας, Καλαθόσφαιρας, Χειροσφαίρισης, Κλασι­κού αθλητισμού, Πολεμικών τεχνών, Κο­λύμβησης και Παραδοσιακών χορών.

Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες της Σχο­λής αγωνίζονται με τις αντίστοιχες ομάδες των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών του Ναυτικού, τηςΑεροπορί- ας και της Αστυνομίας στα πλαίσια των αγώ­νων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που διοργανώνει το ΑΣΑΕΔ.

Εκπαιδευτικά Ταξίδια – Επισκέψεις

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη Σχολή οι Σπουδαστές επισκέπτονται αρχαιο­λογικούς χώρους, εργοστάσια, Σχολές – Κέ­ντρα και Μονάδες Όπλων και Σωμάτων. Επίσης πραγματοποιούν εκπαιδευτικά τα­ξίδια στις περιοχές Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και στις Μονές του Αγ. Όρους.

Προοπτικές – Εξελίξεις

smy-3Η Σχολή ακολουθώντας τις εξελίξεις, προσπαθεί συνεχώς να αναβαθμίσει την διαβίωση και την εκπαίδευση των Σπουδαστών καθώς και να παρέχει όλα τα απαραίτητα βοηθήματα στους εκπαιδευτές αυτών, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους.

Για την καλύτερη διαβίωση των Σπουδαστών, και σύμφωνα με συγκεκριμένα προγράμματα του ΓΕΣ/ΔΥΠΟ, ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός κτιρίου διαβιώσεως των 108 Σπουδαστών.

Προβλέπεται να κατασκευαστούν συνολικά 6 κτήρια διαβίωσης των εκπαιδευομένων καθώς και λοιπές εγκαταστάσεις (αμφιθέατρο, μαγειρεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

Η συνεχής αναβάθμιση της εκπαίδευσης επιτυγχάνεται και με την χορήγηση στη Σχολή μέσων όπως ενός εξομοιωτή βολών ελαφρών όπλων Πεζικού καθώς επίσης και 2 κινητήρων άρματος μάχης τύπου LEO που αναμένονται για εγκατάσταση και τοποθέτηση σε ανάλογους εκπαιδευτικούς χώρους.

Το έμβλημα της Σχολής συντίθεται από σύμπλεγμα κουκουβάγιας και διπλό πέλεκυ και συμβολίζει τη μάθηση και τη γνώση (κουκουβάγια, σύμβολο των γραμμάτων και της σοφίας κατά την αρχαιότητα) καθώς και τη δύναμη – ισχύ (πέλεκυς, ως πολεμικό όπλο- σύμβολο δύναμης του τιμωρού). Στο πάνω μέρος του εμβλήματος υπάρχει το ρητό: «ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΠΑΤΡΙΣ» (Η πατρίδα είναι το πολυτιμότερο αγαθό).


Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s