Κέντρο Εξομοιωτών (ΚΕΞ)

Το Κέντρο Εξομοιωτών (ΚΕΞ), συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο 2006 στην Αλεξανδρούπολη στο Στρατόπεδο «ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ», με σκοπό την παροχή εκπαί­δευσης σε θέματα χειρισμού και τακτικής στα πληρώματα των τεθωρακισμένων, συγκεντρωτικά και από έναν φορέα που θα είναι επιφορτισμένος αποκλειστικά με την εκπαίδευ

Οργανικά, το ΚΕΞ υπάγεται στη Διεύθυν­ση Τεθωρακισμένων του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΤ), ενώ ο διοικητικός έλεγ­χος σε ό,τι αφορά θέματα στρατωνισμού, μισθοτροφοδοσίας, διοικητικής μέριμνας, ασφάλειας κ.λ.π. ανήκει στην 23η Τεθωρα­κισμένη Ταξιαρχία. Είναι επιπέδου Μονάδος και συγκροτείται από τη Διοίκηση και το επιτε­λείο, την Ίλη εξομοιωτών LEO1A5 και την Ίλη εξομοιωτών LEO2HEL. Μελλοντικά, προβλέ­πεται και η ένταξη ακόμα μίας Ίλης με συστή­ματα εξομοίωσης για το άρμα LEO2A4. Στις εγκαταστάσεις του, φιλοξενείται και τμήμα συντηρήσεως των εξομοιωτών με προσωπι­κό του 316 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού, χωρίς όμως διοικητική υπαγωγή στο ΚΕΞ. Τα συστήματα εξομοίωσης του LEO1A5 είναι αμερικανικής κατασκευής, ενώ του LEO2HEL είναι γερμανικής κατασκευής.

Η αποστολή του ΚΕΞ, είναι η εκπαίδευση πληρωμάτων αρμάτων και η παροχή δεξιο­τήτων στη γρήγορη και επιτυχή σκόπευση και βολή, στο συντονισμό του πληρώματος, στην ανάλυση και εφαρμογή των διαφόρων διαταγών στο πεδίο της μάχης, στο χειρισμό του άρματος από οποιαδήποτε θέση, δηλα­δή Αρχηγού, Πυροβολητή, Γεμιστή (μόνο στο LEO2HEL) και Οδηγού καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων τακτικής στο πεδίο της μάχης, σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων. Για την επίτευξη της παραπάνω αποστολής, το ΚΕΞ διαθέτει 2 εξομοιωτές οδήγησης άρματος LEO1A5, 3 εξομοιωτές βολής LEO1A5, 2 εξομοιωτές οδήγησης LEO2HEL, 4 εξομοιωτές βολής LEO2HEL καθώς και το εκπαιδευτικό σύστημα ΗΝΙΟΧΟΣ με 13 σταθ­μούς εργασίας για την εκμάθηση του νέου Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του άρματος LEO2HEL.

Περιγραφή Εξομοιωτών

Οι εξομοιωτές οδήγησης αποτελού­νται από:

  1. Το σύστημα κίνησης.
  2. Την καμπίνα οδηγού που είναι πιστό αντίγραφο του κανονικού άρματος.
  3. Το σύστημα προβολής εικόνας το οποίο μεταφέρει τον εκπαιδευόμενο στον ει­κονικό χώρο που πρόκειται να ασκηθεί
  4. Το σταθμό εργασίας του εκπαιδευτή.

Ο σταθμός εργασίας του εκπαιδευτή, είναι έτσι δομημένος ώστε να δίνει τη δυνατό­τητα της εποπτείας του χώρου που διεξάγε­ται η άσκηση, του εσωτερικού της καμπίνας όπου βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος, επιπλέον να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ή τροποποίησης των ασκήσεων, (ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες), τέλος να εφοδιάζει τον κάθε ενδιαφερόμενο με ένα πλήθος στοιχείων σε γραπτή μορφή για την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου οδηγού.

Οι εξομοιωτές βολής αποτελούνται από ανάλογα συστήματα με αυτά των εξομοιωτών οδήγησης, με τη διαφορά ότι οι εξομοιωτές του LEO1A5 δε διαθέτουν σύστημα κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξομοιωτές βολής του νέου άρματος LEO2HEL, διαθέτουν ένα εντυπωσιακό σύστημα προβολής εκόνας 360 μοιρών, μο­ναδικό στον κόσμο. Επιπλέον παρέχουν την εξομοίωση της βολής του πυροβόλου με οπισθοδρόμηση, (σχεδόν ακαριαία κίνηση του πυροβόλου προς τα πίσω, ως συνέπεια της πυροδότησης του βλήματος), και με επανάταξη, (κίνηση του πυροβόλου προς τα εμπρός μετά τη βολή, ως συνέπεια του ομώνυμου συστήματος). Έτσι επιτυγχάνε­ται και η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης του γεμιστή άρματος από το σύστημα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα «ΗΝΙΟΧΟΣ» αποτελείται από 13 εκπαιδευτικούς σταθ­μούς (13 Η/Υ) που εξομοιώνουν τη λειτουρ­γία του Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου «ΗΝΙΟΧΟΣ» για μία Ίλη αρμάτων. Είναι το πλέον προηγμένο σύστημα εξομοιωτών. Αποτελεί πραγματική πρόκληση η εκμά­θηση και η προσαρμογή του στο επιχει­ρησιακό «σκέπτεσθαι» του στρατού μας. Αναμένεται ότι η χρήση του θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τομέα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμάτων, στον τρόπο διαβίβασης διαταγών στο πεδίο της μάχης, αλλά και γενικότερα στην ευελιξία του άρματος κατα τη διάρκεια της μάχης.

Δύο σημαντικά στοιχεία της εκπαίδευσης στο ΚΕΞ, είναι η διαδικασία ενημέρωσης του εκπαιδευόμενου πριν εισέλθει στον εξομοιω­τή και η διαδικασία απενημέρωσης που πραγ­ματοποιείται μετά το πέρας της άσκησης που αυτός εκτέλεσε. Κατά την ενημέρωση, ο εκπαιδευόμενος αποκτά την πρώτη επαφή με τον εκπαιδευτή του, ο οποίος τον ενημε­ρώνει για το σενάριο της άσκησης που θα εκτελέσει, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει, τα μέτρα ασφαλείας που πρέ­πει να λάβει και τις ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης. Με το πέρας της άσκησης και την έξοδο του εκπαιδευόμενου από την καμπίνα, ο εκπαιδευτής τον συνοδεύει σε άλλο χώρο όπου λαμβάνει χώρα η κριτική της ασκήσε­ως. Ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται για τυ­χόν λάθη και αδυναμίες του, για την άσκηση που πρόκειται να επακολουθήσει, καθώς και το επίπεδο που βρίσκεται μέχρι εκείνη τη στιγ­μή. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μαγνη­τοσκόπησης της άσκησης και προβολής της στο χώρο απενημέρωσης, ώστε ο εκπαιδευό­μενος να έχει άμεση επαφή με τις διαδικασί­ες που ακολούθησε, αλλά και τα σφάλματα που προέκυψαν. Το γεγονός αυτό, καθιστά την εκπαίδευση προσωποποιημένη, άρα και πιο ουσιαστική, με θεαματικά αποτελέσματα στη βελτίωση των πληρωμάτων μέχρι σήμε­ρα, παρά το μικρό χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής παρουσίας του ΚΕΞ.

Επίλογος

Η λειτουργία του ΚΕΞ εκτός από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει, συνδράμει σημαντικά και στη ριζική μείωση του κόστους εκπαίδευσης των πληρωμά­των, αφού δεν καταναλώνονται καύσιμα, δε δαπανώνται πυρομαχικά και δεν καταπονεί­ται το επιχειρησιακό υλικό των Μονάδων. Οι εικονικές ασκήσεις που εκτελούνται, ποι­κίλουν ανάλογα προς το τακτικό πλαίσιο, το έδαφος, τις καιρικές συνθήκες, τις λειτουρ­γίες και δυσλειτουργίες του συστήματος, αλλά και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευο­μένων. Με την εκτέλεση τακτικών ασκήσεων σε περιβάλλον εξομοίωσης, επιτυγχάνεται η ρεαλιστική απεικόνιση των καταστάσεων και των απειλών που είναι δυνατόν να προ­κύψουν στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Οι ασκήσεις είναι έτσι διαρθρωμένες, ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη πρωτοβουλίας των χειριστών και τη βαθμιαία προσαρμογή τους στις ορθές διαδικασίες για την αντιμε­τώπιση του συνόλου των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν σε πραγματική εμπλοκή.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s