Σχολή Πεζικού

Η Σχολή Πεζικού, το αρχαιότερο σχολείο εφαρμογής του Στρατού Ξηράς, ιδρύθηκε το 1928 από τη Γαλλική Στρατιωτική αποστολή, η οποία με επικεφαλής τον στρα­τηγό Ζιράρ, είχε αναλάβει εκείνη την περίο­δο την οργάνωση του Ελληνικού Στρατού. Αρχικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα έχο­ντας την ονομασία Σχολή Εφαρμογής Πεζι­κού και περιλάμβανε τα τμήματα ανθυπολοχαγών ΣΣΕ και διοικητών Μονάδων. Λειτούργησε διαδοχικά στην Αθήνα από το 1928 έως το 1935 και στη Θεσσαλονίκη από το 1935 έως το 1940. Διέκοψε τη λειτουρ­γία της λόγω του πολέμου και επαναλειτούρ­γησε από το 1945 έως το 1947 στην Αθήνα. To 1947 μεταστάθμευσε στη Χαλκίδα, εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» όπου και λειτουργεί έως σήμερα.

Αποστολή

Να εκπαιδεύει τα επιλεγέντα στο Πε­ζικό στελέχη, για να καταστούν ικανά να εκτελούν σε άριστο βαθμό τα καθήκοντα που προβλέπονται από το βαθμό τους και πρόκειται να αναλάβουν στις μονάδες εκστρατείας του Πεζικού. Ειδικότερα να εκπαιδεύει:

 • Τους ανθυπολοχαγούς και τους μό­νιμους λοχίες μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών αντίστοιχα.
 • Τους Ανθυπασπιστές λίγο πριν την προαγωγή τους στο βαθμό του Αν­θυπολοχαγού.
 • Να μετεκπαιδεύει τους εφέδρους αξιωματικούς του Πεζικού.
 • Να παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε τα στελέχη του Πεζικού να διαμορ­φώσουν στρατιωτική συνείδηση, παιδεία και αγωγή και να καταστούν έτσι ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

To έμβλημα της Σχολής Πεζικού συντίθεται από το τυφέκιο με τη σπάθη, τη λυχνία και την επιγραφόμενη σ’ αυτό προτροπή «ΔΙΩΚΕ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΝ» (Να επιδιώκεις τη δόξα και την αρετή).

To κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα των θυσιασθέντων ανδρών του πεζικού στους ιερούς αγώνες του Έθνους.

To τυφέκιο και η σπάθη είναι τα κύρια όπλα του πεζικού, που θεσπίστηκαν με βασιλικό διά­ταγμα της 2ας Μαρτίου 1833.

Οργάνωση Σχολής Πεζικού

Η οργάνωση της Σχολής Πεζικού που είναι ισότιμη με σχηματισμό επιπέδου Μεραρχίας, περιλαμβάνει:

 • Τη διοίκηση
 • Τη διεύθυνση σπουδών
 • To τμήμα μελετών – ερευνών
 • To τμήμα πληροφορικής
 • To τμήμα υγιεινής και ασφαλείας
 • To λόχο διοικήσεως

Διοίκηση: Στη θέση του Διοικητή τοποθε­τείται με απόφαση του ΑΣΣ αξιωματικός με βαθμό Υποστρατήγου προερχόμενος από το όπλο του Πεζικού. Είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση της αποστολής, όπως αυτή καθορίζεται στον οργανισμό της Σχολής. Στη θέση του Υποδιοικητή τοποθε­τείται αξιωματικός με βαθμό Ταξιάρχου. Είναι ο άμεσος βοηθός και σύμβουλος του Διοικητή. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμος να αναλάβει, χωρίς την ελάχιστη διαταραχή του προγράμματος της Σχολής, τα καθήκοντα του Διοικητή, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Διεύθυνση Σπουδών: 0 διευθυντής σπουδών βαθμού Συνταγματάρχη, είναι υπεύθυνος για την προπαρασκευή και διεξα­γωγή της εκπαίδευσης. Κατευθύνει και συντο­νίζει με λεπτομερείς οδηγίες, την παρακολού­θηση της υλοποίησης του προγράμματος των σπουδών και την προπαρασκευή της δι­δακτέας ύλης. Στη διεύθυνση σπουδών υπά­γονται τα παρακάτω εκπαιδευτικά τμήματα:

 • Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης.
 • Τμήμα Μονίμων Υπαξιωματικών.
 • Τμήμα Οπλισμού και Βολής.
 • Τμήμα Λοιπών Όπλων – Σωμάτων.
 • Τμήμα Πολεμικών Παιγνίων και Προ­σομοίωσης (Πολεμικό Παίγνιο «ΙΑΝΟΣ»)

Αποστολή των τμημάτων εκπαίδευσης είναι η οργάνωση, η προπαρασκευή, ο συντονισμός και η διεξαγωγή της εκπαί­δευσης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από το ΓΕΣ αναλυτικά προγράμματα κοινής και ειδικής εκπαίδευσης, τα εβδομαδιαία προγράμματα και τις κατευθύνσεις και οδη­γίες της διοίκησης της Σχολής.

Τμήμα Μελετών και Ερευνών: Απο­στολή του τμήματος μελετών και ερευ­νών είναι η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων σε ότι αφορά στα θέματα οργανώσεως – εξοπλισμού των μονά­δων του Πεζικού, στην τακτική χρησι­μοποίηση του οπλισμού, στη σύνταξη αναθεώρηση των εγχειριδίων εκστρα­τείας του Πεζικού μετά από μελέτη – εκ­μετάλλευση των αντίστοιχων εγχειριδί­ων άλλων χωρών.

Τμήμα Πληροφορικής: Ευθύνεται για την υποστήριξη της εκπαίδευσης με μέσα και τεχνολογία πληροφορικής, προ­σομοίωσης και εφαρμοσμένης τεχνολογί­ας – έρευνας και για την ανάπτυξη – συ­ντήρηση και λειτουργία των διοικητικών εκπαιδευτικών συστημάτων πληροφο­ρικής της Σχολής.

Τμήμα Υγιεινής και Ασφαλείας: Ευ­θύνεται για την προληπτική αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του προσωπικού και τη συνεχή βελτίωση των λαμβανομένων μέτρων, η οποία θα οδηγήσει στην προ­στασία της ανθρώπινης ζωής και ακεραιότητας, καθώς και στην αύξηση της παραγω­γικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών.

Λόχος Διοικήσεως: Ευθύνεται για την ουσιαστική υποστήριξη της Σχολής σε θέματα ασφαλείας κα. διοικητικής

Εκπαίδευση

Η κυριότερη δραστηριότητα της Σχο­λής είναι η εκπαίδευση των στελεχών του Πεζικού. Την εκπαίδευση παρακο­λουθούν οι Ανθυπολοχαγοί (ΠΖ) και οι Μόνιμοι Λοχίες (ΠΖ) αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Ευελπί­δων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματι­κών αντίστοιχα. Ανάλογη εκπαίδευση πα­ρακολουθούν οι Ανθυπασπιστές Πεζικού αλλά και των λοιπών Σωμάτων λίγο πριν την προαγωγή τους στο βαθμό του Αν­θυπολοχαγού. Επίσης μετεκπαιδεύονται Έφεδροι Αξιωματικοί του Πεζικού. To μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από:

 • Αξιωματικούς του Πεζικού.
 • Αξιωματικούς των λοιπών Όπλων και Σωμάτων.
 • Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του Πεζικού οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως βοηθοί εκπαιδευτών.

Επίσης ως εκπαιδευτές χρησιμο­ποιούνται και άλλοι αξιωματικοί (Στρα­τού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Ελληνικής Αστυνομίας), οι οποίοι διατίθενται μετά από αίτηση της Σχολής, για τη διδασκα­λία εξειδικευμένων αλλά και γενικού εν­διαφέροντος αντικειμένων.

Εκπαιδευόμενο προσωπικό

Τμήμα βασικής εκπαίδευσης: Στο τμήμα βασικής εκπαίδευσης εκ­παιδεύονται οι Ανθυπολοχαγοί (ΠΖ) για 36 εβδομάδες, οι διοικητικοί Ανθυπασπι­στές για 15 εβδομάδες, οι Ανθυπασπι­στές λοιπών σωμάτων για 4 εβδομάδες και οι Ανθυπασπιστές (γυναίκες) για 4 εβδομάδες. Στο τμήμα επίσης μετεκπαι­δεύονται οι έφεδροι αξκοί του Πεζικού. Η εκπαίδευση των Ανθυπολοχαγών και των διοικητικών Ανθυπασπιστών περι­στρέφεται κυρίως γύρω από τη διοίκηση και έλεγχο τμημάτων επιπέδου μηχανο­κίνητης διμοιρίας και Λόχου, την τακτική χρησιμοποίηση του οπλισμού που δια­θέτουν οι μονάδες εκστρατείας του Πεζι­κού, με κύρια μέθοδο εκπαίδευσης την πρακτική εξάσκηση.

Τμήμα μονίμων υπαξιωματικών: Στο τμήμα μονίμων υπαξιωματικών εκπαιδεύονται οι Μόνιμοι Λοχίες (ΠΖ) για 21 εβδομάδες. Η εκπαίδευση διεξά­γεται ανάλογα με το τμήμα βασικής εκ­παίδευσης με τη διαφορά ότι εστιάζεται στο επίπεδο της μηχανοκίνητης Ομάδας και Διμοιρίας Πεζικού.

Τμήμα οπλισμού και βολής: Στο τμήμα οπλισμού και βολής εκπαιδεύ­εται το σύνολο των παραπάνω εκπαιδευομέ­νων στην τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση του οπλισμού του Πεζικού (αντιαρματικών όπλων, πολυβόλων και όλμων). Η εκπαίδευ­ση πραγματοποιείται με συνεχή πρακτική εξάσκηση στο πεδίο ασκήσεων, με τη χρήση κατάλληλων εξομοιωτών και ολοκληρώνεται κάθε φορά με την εκτέλεση βολών με υπο- διαμετρήματα και με πραγματικά πυρά σε κατάλληλα για το σκοπό αυτό πεδία βολής. 0 Τμήμα λοιπών όπλων και σωμάτων Οι εκπαιδευτές του τμήματος λοιπών όπλων και σωμάτων διδάσκουν τα αντι­κείμενα αρμοδιότητάς τους κατά τη διάρ­κεια εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων στα άλλα τμήματα.

Τμήμα πολεμικών παιγνίων και προ­σομοίωσης: Στο τμήμα αυτό εκπαιδεύονται οι Αν­θυπολοχαγοί και οι Διοικητικοί Ανθυπα­σπιστές, με τη χρήση του Πολεμικού Παι­γνίου «ΙΑΝΟΣ», σε κατάλληλα διαμορ­φωμένες αίθουσες. To ΠΠ «ΙΑΝΟΣ» είναι ένας διαλο­γικός, κλειστός, στοχαστικός, τακτικός προσομοιωτής χερσαίων επιχειρήσεων που υποστηρίζει προσομοιώσεις μέχρι έξι πλευρών και παρέχει έγχρωμα γρα­φικά υψηλής ακρίβειας. Υποστηρίζει εκ­παίδευση από το κλιμάκιο της Διμοιρίας έως της Ταξιαρχίας . Σκοπός αυτού του είδους της εκπαί­δευσης είναι η εξάσκηση, με τη χρήση της προσομοίωσης, στο συντονισμό των δια­δικασιών διοικήσεως και ελέγχου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καθώς και η επίτευξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας των εκπαιδευομένων σε εργα­σίες επιτελείου μάχης.

Εγκαταστάσεις – Μέσα

Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις

Στη Σχολή υπάρχουν οι παρακάτω εκ­παιδευτικές εγκαταστάσεις και μέσα:

 • Εννέα αίθουσες διδασκαλίας χωρητι­κότητας 46 εκπαιδευόμενων η καθε μια.
 • Μία ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για την εκπαίδευση στον αγώνα κατοι­κημένου τόπου.
 • Δύο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για την εκπαίδευση στους όλμους 81 χιλ. και 4,2″ (Αίθουσα παρατηρητή όλμων, αί­θουσα αβακίου).
 • Τρεις ειδικά διαμορφωμένες αίθου­σες για την εκπαίδευση των αντιαρματι­κών με τη χρήση εξομοιωτών.
 • Πέντε ειδικά διαμορφωμένες αί­θουσες για την εκπαίδευση με χρήση προσομοίωσης (ΠΠ «ΙΑΝΟΣ»).
 • Γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμέ­νο, στίβο μάχης, καθώς και γήπεδα καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και αντι­σφαίρισης για την καθημερινή εκγύμνα­ση των εκπαιδευομένων και του μονίμου προσωπικού της Σχολής.
 • Βιβλιοθήκη με πάνω από 7000 συγ­γράμματα διαθέσιμα στους σπουδαστές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Λοιπές εγκαταστάσεις Πέραν των εκπαιδευτικών εγκαταστά­σεων, η Σχολή διαθέτει όλες τις απαραίτη­τες εγκαταστάσεις για την ομαλή λειτουρ­γία της, αλλά και για την απρόσκοπτη εξυ­πηρέτηση των εκπαιδευομένων σε θέματα διοικητικής μέριμνας, οι κυριότερες των οποίων είναι οι παρακάτω:
 • Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού Ξηράς, πλην Πυροβολικού, όπου κάθε χρόνο εορτάζεται η μνήμη του μεγαλομάρτυρα με τη συμμετοχή σύσσωμης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
 • Αίθουσα τιμών χωρητικότητας 150 ατόμων, στην οποία φυλάσσονται οι πολε­μικές σημαίες των Συνταγμάτων Πεζικού.
 • Μουσείο οπλισμού.
 • Σύγχρονο ιατρικό κέντρο.
 • Λέσχη αξιωματικών με τέσσερις αίθου­σες εστιάσεως και μία αίθουσα δεξιώσεων.
 • Κοιτώνες για τη διαμονή, εάν απαιτη­θεί, μέχρι και 400 εκπαιδευομένων.
 • ΚΨΜ  Στρατιωτικό πρατήριο για την ψυχαγωγία και την καθημερινή εξυπηρέτηση των μικροαναγκών των εκπαιδευομένων.

Διεθνείς Συνεργασίες

Στα πλαίσια των διακρατικών συμ­φωνιών η Σχολή, ανά τακτά χρονικά δια­στήματα, δέχεται ξένες αντιπροσωπείες αξιωματικών οι οποίες επισκέπτονται τη Σχολή, προκειμένου να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις με το εκπαιδευτι­κό προσωπικό της Σχολής σε θέματα που αφορούν κυρίως την εκπαίδευση του Πε­ζικού. Αντίστοιχα η Σχολή και για τον ίδιο σκοπό επισκέπτεται αντίστοιχες Σχολές Πεζικού με αντιπροσωπεία αξκών.

Προοπτικές  Εξελίξεις

Σήμερα το Πεζικό, με την τεράστια ηθική δύναμη που αντλεί από το ιστορικό του παρελθόν και την ανυπολόγιστη προσφορά του σε αίμα, πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται προς τις νέες εξελίξεις της τεχνικής και της τα­κτικής, ώστε να παρέχει όλες τις εγγυήσεις ότι θα βαδίσει και στο μέλλον στην οδό της τιμής, του καθήκοντος, της δόξας και της αρετής.

Η προετοιμασία, ο εξοπλισμός και η εκπαίδευση του Πεζικού, ρόλος στον οποίο καλείται να πρωταγωνιστήσει η Σχολή Πεζικού, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δυνατότητας αντιμετώπισης των εθνικών απειλών, των ασύμμετρων απειλών, της συμμετοχής του σε ειρηνευτικές αποστολές και σε λοιπές επιχειρήσεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, ισότιμα με τους λοιπούς στρατούς των συμμαχικών χωρών.

Παράλληλα η συστηματική καλλιέργεια του υψηλού ηθικού, του πνεύματος Μονάδας και κυρίως η διατήρηση των παραδόσεων και των ιδανικών του όπλου του Πεζικού, βρίσκεται καθημερινά στους επιδιω­κόμενους στόχους της Σχολής.

Η συνεχής αναβάθμιση της εκπαίδευ­σης των στελεχών του Πεζικού αποτελούσε και αποτελεί τον κυρίαρχο αντικειμενικό σκοπό για τη Σχολή Πεζικού, προκειμένου οι Αξιωματικοί, οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί αποφοιτώντας, σφυρηλατη­μένοι από την ποσοτική, αλλά κυρίως την ποιοτική εκπαίδευση, να είναι ικανοί να φέρουν σε πέρας και με απόλυτη επιτυχία οποιαδήποτε αποστολή τους ανατεθεί.

Τχης (ΠΖ) Βελισσαρίου Ιωάννης

Διακρίθηκε στον πόλεμο του 1897 ως Διμοιρίτης, αρνούμενος να υποχωρήσει άνευ έγγραφης διαταγής. Κατά τη μάχη των Ιωαννίνων στις 19 Φεβρουαρίου 1913, ως Διοικητής του 9ουΤάγματος Ευζώνων, διείσδυσε όπισθεν της αμυντικής τοποθεσίας του Μπιζανίου, με αποτέλεσμα την παράδοση των Τούρκων. Η κατάληψη των Ιωαννίνων θεωρήθηκε ως προσωπική του επιτυχία. Κατά τη μάχη του Λαχανά, με θυελλώδη έφοδο και σύμφωνα με την αρχή «Ταχύτης – Ορμή», κα­τέλαβε τον περίφημο Πράσινο Λόφο, που αποτελούσε το ζωτικό έδαφος της εχθρικής τοποθεσί­ας, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της τοποθεσίας Λαχανά και τη νίκη των Ελληνικών όπλων. Έπεσε μαχόμενος, επικεφαλής του Τάγματός του τη 15 Ιουλίου 1913, στη μάχη για την κατά­ληψη του Υψ. 1378 στα Στενά ΚΡΕΣΝΑ της Βουλγαρίας. Η μάχη αυτή που χαρακτηρίστηκε ως η σκληρότερη μάχη του πολέμου, έφερε αντιμέτωπα τα δύο πλέον επίλεκτα τμήματα του Ελληνικού και Βουλγαρικού Στρατού, (1/38 Σύνταγμα Ευζώνων και βασιλική φρουρά της Βουλ­γαρίας) και στέφθηκε, παρ’ όλες τις τρομακτικές απώλειες, με νίκη των Ευζώνων. Από το 9o Τάγμα Ευζώνων επέζησαν 1 Υπολοχαγός και 75 Εύζωνοι. 0 Βασιλεύς Κωνσταντίνος αντί συλλυπητηρίων, απέστειλε στη σύζυγο του Βελισσαρίου, το ακόλουθο τηλεγράφημα: «Χαιρετίζω τον Ήρωα των Ηρώων»

Η Στρατιωτική Υπηρεσία τιμώντας τον Ήρωα που έκανε πράξη το «ΔΙΩΚΕ ΔΟΞΑ KAI ΑΡΕ­ΤΗ», έδωσε το όνομά του στο Στρατόπεδο της Σχολής Πεζικού.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s