71 Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία

H 71 Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία αποτελεί συνέχεια του 71 Συντάγματος Πεζικού (ΣΠΖ). Το 71 ΣΠΖ συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 1940 στη Δράμα και διαλύθηκε τον Ιούνιο του 1954. Τον Δεκέμβριο του 1967 συγκροτήθηκε εκ νέου και μετά από διάφο­ρες μετακινήσεις και μετονομασίες, τον Αύγουστο του 1989, μεταστάθμευσε στη Ν. Σάντα υπό την 1η Μεραρχία Πεζικού (ΜΠ). Τον Αύγουστο του 1993, αποφασίστηκε η αναδιοργάνωσή του σε 71 Ταξιαρχία Πεζικού (ΤΑΞΠΖ) με πλήρη ενεργοποίησή της από την 1 Ιανουαρίου 1995.

Από 1 Ιανουαρίου 98 υπήχθη οργανικά στο Β’ Σώμα Στρατού (ΣΣ). Την 1 Δεκεμβρίου 2000, αποφα­σίστηκε η αναδιοργάνωση της Ταξιαρχίας, και στις 27 Οκτωβρίου 2001, σε ειδική τελε­τή, η 71 ΤΑΞΠΖ, μετονομάστηκε σε Αερομε­ταφερόμενη Ταξιαρχία. Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2005, έχει τεθεί υπό Διοικητική Διοίκηση στην 1η ΜΠ, και Επιχειρησιακό Έλεγχο στο Β’ ΣΣ.

Στις 13 Νοεμβρίου 2006, στις Βρυ­ξέλλες, υπογράφηκε η Τεχνική Συμφωνία για τον Πολυεθνικό Σχηματισμό Μάχης HELBROC BG, από τους ΥΠΑΜ (Υπουρ­γούς Άμυνας) της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Κύπρου. Το Μάιο του 2007, με τις ασκήσεις ΕΥΡΩΠΗ 3, ολοκληρώθη­κε η επιχειρησιακή αξιολόγηση (FOC) του Σχηματισμούς Μάχης (HELBROC BG) και στη συνέχεια το β’ εξάμηνο του 2007, τέθη­κε για πρώτη φορά σε περίοδο ετοιμότητας (standby period) για διάθεση στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ), σε αποστολές Υποστήριξης Ειρήνης. Στην πα­ρούσα φάση, βρίσκεται σε προετοιμασία ενόψει της διάθεσής της στην ΕΕ το α’ εξά­μηνο του 2009.

Το στρατηγείο της Ταξιαρχίας βρίσκεται στη Νέα Σάντα στο στρατόπεδο «ΧΑΖΤΗΙΩΑΝΝΟΥ». Στο στρατόπεδο, δόθηκε η ονομα­σία προς τιμή του Υπολοχαγού Χατζηιωάννου Ξενοφώντα, ο οποίος σκοτώθηκε ηρωικά μαχόμενος, στις 6 Ιουλίου 1948, υπηρε­τώντας στο 618 Τάγμα Πεζικού, στις επιχειρήσεις της περιόδου 1946-49.

Αποστολή

Η αποστολή της Ταξιαρχίας είναι:

 • Να εκπαιδεύει το προσωπικό και να συντηρεί το υλικό των Μονάδων της στην ειρήνη.
 • Να διοικεί, να ελέγχει και να συντο­νίζει τις επιχειρήσεις της Ταξιαρχίας και των Μονάδων που της διατίθενται στον πόλεμο.
 • Να συγκροτηθεί στην ευρύτερη πε­ριοχή Νέας Σάντας (Assembly Αrea),
 • Να κινηθεί προς τους χώρους επιβί­βασης /φόρτωσης.
 • Να αναπτυχθεί στην περιοχή επιχει­ρήσεων (Deployment in JOA),
 • Να εκτελέσει το σύνολο των αποστο­λών του ΣΜ που αφορούν:
 • Επιχειρήσεις Εκκένωσης Πλήθους
 • Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας
 • Αποτροπή Σύγκρουσης
 • Διαχωρισμό Αντιμαχομένων Μερών στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΕ και του ΓΕΕΘΑ,
 • Να αναδιπλωθεί και επανέλθει στις αρχικές του θέσεις μετά τη λήξη της απο­στολής.

Εκπαίδευση

Οι Μονάδες της Ταξιαρχίας διεξάγουν Επιχειρησιακή Εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα:

 • Εκπαίδευση στελεχών
 • Ατομική τακτική /οπλομηχανήματα
 • Συνεργασία και συνεκπαίδευση με ελικόπτερα
 • Εκτέλεση Τακτικών Ασκήσεων με Στρατεύματα (ΤΑΜΣ),  Α/Κ ενεργειών, επι­πέδου Διμοιρία/Λόχου
 • Εκτέλεση βολών, πορειών, ναρκοπόλεμο
 • Εκπαίδευση στον αγώνα στους κα­τοικημένους τόπους
 • Ειδική εκπαίδευση, αναλόγως των αποστολών μάχης και των ειδικοτήτων
 • Φυσική Στρατιωτική Αγωγή
 • Νυχτερινή εκπαίδευση
 • 12ήμερο εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση στο πλαίσιο της NRF

Οι εγκαταστάσεις και τα πεδία ασκή­σεων της Ταξιαρχίας, στα οποία πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότη­τες, είναι:

 • Πεδία Βολής Ν. Σάντας και Αργυρούπολης
 • Πεδίο Ασκήσεων Ασκού  Προφήτη / ΕΚΕΑΚΤΕΑ (Ειδικό Κέντρο Εκπαί­δευσης Αγώνα Κατοικημένων Τόπων και Ειρηνευτικών Αποστολών)
 • Στίβοι Μάχης Στρατοπέδων και Ομοιώματα (ελικοπτέρων και αεροσκαφών)

Οι Μονά­δες εκτελούν εκπαίδευση προ­σαρμοσμένη στις απαιτήσεις των επιχει­ρήσεων που πρόκειται να εκτελέσουν. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση αφορά σε:

 • Επιχειρήσεις Έρευνας και Αποκλει­σμού
 • Έρευνα προσωπικού και οχημάτων
 • Έρευνα εγκαταστάσεων  δρομολο γίωνπεριοχών
 • Εγκατάσταση Σημείων Ελέγχου και οδοφράγματος
 • Μέτρα προστασίας δύναμης
 • Εξασφάλιση Σταθμών Διοικήσεως και καταυλισμού δυ­νάμεων
 • Χειρισμός αγνώστων εκρηκτικών
 • Κίνηση και συνοδεία φαλαγγών
 • Εφαρμογή μέτρων παραπλάνησης
 • Ατομική ασφάλεια προσωπικού σε εκτός υπηρεσίας χρόνο
 • Επιχειρήσεις ελέγχου πλήθους / Αρχές επιχειρήσεων ελέγχου πλή­θους
 • Ψυχολογία, χειρισμός πλήθους και τεχνικές αυτοάμυνας
 • Χρήση υλικών μη φονικών όπλων και σχηματισμών ελέγχου πλήθους
 • Ασκήσεις διπλής ενέργειας ελέγχου πλήθους
 • Επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστι­κής βοήθειας
 • Δημιουργία Στρατοπέδου Αμάχων
 • Δημιουργία και εξασφάλιση Σημείων Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας
 • Κανόνες Εμπλοκής
 • Μέθοδοι διαπραγμάτευσης/διαμεσο λάβησης
 • Επιχειρήσεις Εκκένωσης Πλήθους
 • Ενέργειες προσαποστελλομένων τμημάτων ελέγχου
 • Εκλογή και εξασφάλιση περιοχών εκκένωσης
 • Συνεργασία με ελικόπτερα για επιχειρήσεις εκκένωσης
 • Ασκήσεις άμυνας δύναμης εκκένωσης

Παράλληλα, οργανώνονται και λει­τουργούν, με μέριμνα της Ταξιαρχίας, το σύνολο των προβλεπομένων σχο­λείων (ειδικοτήτων κλπ), με ιδιαίτερη έμφαση:

 • Στην Προκεχωρημένη Εκπαίδευση Ειδικοτήτων ΕΠ.ΟΠ.
 • Στη Λειτουργία Σχολείου Προκεχω ρημένης Εκπαίδευσης Μαχητού (ΣΠΕΜ), όπου και απονέμεται στους επιτυχόντες ο κόκκινος μπερές που φέρει το προσω­πικό της Ταξιαρχίας.
 • Στα Σχολεία Ειδικοτήτων Κληρωτών Οπλιτών.

Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι όλη η φιλοσοφία της εκπαίδευσης εδράζεται στο τρίπτυχο του Β’ ΣΣ που είναι:

Άριστη φυσική κατάσταση / Δεινή σκοπευτική ικανότητα / Πλήρης γνώση της ειδικότητας

Εθνικές Ασκήσεις

Εκτός από τις προαναφερθείσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η Τα­ξιαρχία συμμετέχει σε προγραμματι­σμένες εθνικές Τακτικές Ασκήσεις Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ)  Τακτικές Ασκή­σεις Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεγά­λης κλίμακας.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Διατιθέμενα Τμήματα στην Νατοϊκή Δύναμη Αντιδράσεως (NRF)

Η Ταξιαρχία διέθεσε τμήματα στην Νατο­ϊκή Δύναμη Αντιδράσεως NRF 1, 2, 3, 6 και 8, από τον Οκτωβρίου 2003 έως τον Ιουνί­ου 2007.Την παρούσα περίοδο, συμμετέχει στην NRF10, με λόχο αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού δυνάμεως 106 ανδρών, και Εθνικό Σχολείο Υποστήρι­ξης (NSE) με 46 άνδρες από το Τάγμα Υποστηρίξεως. Επιπλέον έχει προγραμματισθεί η συμμετο­χή τμημάτων της Ταξιαρχίας στη NRF  14.

Συνεργασία με ξένες χώρες

Στα πλαίσια της συνεργασίας με Ξέ­νες χώρες η Ταξιαρχία, κατά καιρούς φιλοξενεί αξιωματικούς από άλλες χώρες (Αγ­γλία, Γαλλία, Ιταλία, Ιορδανία, Ισπανία, Αίγυπτο, Ρουμανία), οι οποίοι παρακο­λουθούν ή συμμετέχουν στην εκπαίδευ­ση των Μονάδων της.

Επιπλέον, αξιωματικοί της Ταξιαρχίας συμ­μετέχουν σε διασυμμαχικές ασκήσεις [NATO  Συνεργασίας για την ειρήνη (PfP)  EE], καθώς και σε συσκέψεις,  σεμινάρια,  δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

Εγκαταστάσεις

Η Ταξιαρχία στρατωνίζεται σε 4 Στρα­τόπεδα, τα οποία βρίσκονται στο χωριό Νέα Σάντα (στρατόπεδα ΖΩΓΚΟΥ και ΧΑΤΖΗΙΩΑΝ ΝΟΥ), στο χωριό Αργυρούπολη (στρατόπεδο ΔΑΜΙΑΝΟΥ) και στο χωριό Δροσάτο (στρατόπεδο ΠΑΠΑΔΑΚΗ). Στη Ζώνη Ευθύνησς (ΖΕ) της Ταξιαρχίας λειτουργούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προσωπικού, 2 λέσχες (Κιλκίς και Νέα Σάντα) καθώς και στρατιω­τικό πρατήριο στην πόλη του Κιλκίς.

Δραστηριότητες

 • Η Ταξιαρχία συμμετέχει ανελλι­πώς σε όλες τις παρελάσεις των Εθνι­κών Επετείων της 25 Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, καθώς και στο Κιλκίς, στη Βέροια και στη Ν. Σάντα. Επί­σης, συμμετέχει σε όλες τις τοπικές εκ­δηλώσεις, με αντιπροσωπείες στελεχών και διάθεση τμημάτων.
 • Η Ταξιαρχία, τη θερινή περίοδο, για την πρόληψη πυρκαϊών, εκπέμπει μικτά και αμιγώς στρατιωτικά περίπο­λα δασοπροστασίας στο Νομό Κιλκίς. Επιπλέον, από 27 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 2007, διατέθηκαν για αρω­γή στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου (Πύργος Ηλείας και Καλαμά­τα), προσωπικό και μέσα του 596 Α/Μ ΤΠ, όπως παρακάτω:
 • Προσωπικό: 336 μόνιμοι και 34 κλη­ρωτοί Οπλίτες
 • Οχήματα: 47

Από 29 Αυγούστου έως 8 Δεκεμβρί­ου 2007, διατέθηκαν για αρωγή στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας, προ­σωπικό και μέσα του 71 Λόχου Μηχανικού όπως παρακάτω:

 • Προσωπικό: 16 μόνιμοι
 • Οχήματα: 2
 • Μηχανήματα: 1 ισοπεδωτής, 2 εκσκαφείς τάφρων/ φορτωτές γαιών, 2 TATRA (ανατρεπόμενα), 2 STEYR 33S41 (ρυμουλκά).
 • Με την επιστροφή των παραπά­νω μηχανημάτων, 1 εκσκαφέας τάφρων  φορτωτής γαιών, διατέθηκε στην περιο­χή της Καλαμάτας όπου και παρέμεινε έως την 17 Δεκεμβρίου 2007, για αρωγή στις πυρόπληκτες περιοχές.
 • Τμήμα της Ταξιαρχίας, αποτελού­μενο από 5 αξιωματικούς και 35 οπλίτες με­τέβη στη Γαλλία, από 4 έως 15 Ιουλίου 2007, για συμμετοχή στις εορταστικές εκ­δηλώσεις στα πλαίσια της Εθνικής εορ­τής της Γαλλίας, που πραγματοποιήθηκε το Παρίσι, αποσπώντας ευμενή σχόλια από τις ξένες αντιπροσωπείες για την εμ­φάνιση  παράσταση του, καθώς και για το υψηλό ηθικό και το φρόνημά του.
 • Αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (6 ευροβουλευτές), την 6 Δεκεμβρίου 2007, επισκέφτηκε την 71 Α/Μ ΤΑΞ/FHQ (Προκεχωρημένο Στρατη­γείο). Ενημερώθηκαν για όλα τα θέματα και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσε­ως, το φρόνημα και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Λοιπά Θέματα

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του προσωπικού, διοργανώνονται διάφορες ημερίδες και διαλέξεις που έχουν σαν σκοπό την ενημέρωση, την επιμόρφω­ση και τον προβληματισμό του προσω­πικού, όπου συμμετέχουν και οι τοπικοί φορείς (Ημερίδα για την μάστιγα των ναρκωτικών στα Στρατόπεδα της Ταξ­ιαρχίας, Ημερίδα για το φαινόμενο του trafficking υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Κιλκίς, ενημέρωση περί των διατάξεων του ΚΟΚ υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Τροχαίας Ν. Κιλκίς κ.ά.).

Η 71 Α/Μ ΤΑΞ συνέβαλε στην οργά­νωση των Σχολικών Αγώνων Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που διοργανώθηκαν στις 10 Ιανουαρίου 2007, στο Λόφο των Ηρώων του Κιλκίς, από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της Δνσης Β/Θμιας Εκπαί­δευσης Ν.Κιλκίς.

Επίσης συμμετείχε, ως εκτελεστι­κό όργανο, στο πυγμαχικό πρωτάθλη­μα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Κιλκίς, με σημαντι­κό αριθμό προσέλευσης φιλάθλων που κυρίως αποτελούσαν στρατευμένοι των Μονάδων της Ταξιαρχίας.

Εμβλημα

Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας απεικονίζονται γεράκι με ανοικτά φτερά έτοιμο να προσγειωθεί και δόρατα χιαστί, πλαισιωμένα από κλαδιά δάφνης. Συμβολί­ζουν τη δυναμική επέμβαση της Ταξιαρχίας από αέρα σε κάθε μάχη. Το ρητό «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ» σημαίνει «ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΕΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ» και προέρχε­ται από τον 103° ψαλμό του Δαυίδ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s