Σχολείο Εκπαίδευσης Αναγνωριστών

Το Σχολείο λειτουργεί από το έτος 2008 στη Σχολή Τεθωρακισμένων.

Το σχολείο λειτουργεί 2 φορές το χρόνο και εκπαιδεύονται 20- 30 στελέχη βαθμού Ανθυπασπιστή έως και Λοχαγού σε κάθε εκπαιδευτική σειρά.

Σκοπός του είναι η εκπαίδευση των στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες Πεζικού και Μηχανοκίνητου Πεζικού ως Διμοιρίτες Διμοιρίας Αναγνώρι­σης και σε Μονάδες  Τεθωρακισμένων, στην τακτι­κή χρησιμοποίηση της Διμοιρίας – Ομάδας Αναγνώρισης Ανιχνευτών.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στα πα­ρακάτω αντικείμενα:

  • Μέθοδοι και τρόποι συλλογής πληρο­φοριών
  • Οργάνωση – τακτική χρησιμοποίηση ΟΥ ΛΑΝ- ΟΥΛΑΝΙΧ – Διμοιρίας Αναγνωρίσεως
  • Ανάλυση καιρού και εδάφους
  • Προσδιορισμός διάταξης μάχης του εχθρού
  • Τεχνικές και μέθοδοι αναγνώρισης (δρο­μολογίου, ζώνης, περιοχής)
  • Ανάγνωση χάρτη – προσανατολισμός
  • Κλασικοποίηση γεφυρών
  • Αίτηση πυρών υποστήριξης
  • Ατομική προστασία και εκπομπή περι πόλων σε εχθρικό έδαφος
  • Περίσφιξη – Εξάλειψη αεροπρογεφυρωμάτων
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s