Αδειες απουσίας

Οι άδειες απουσίας που χορηγούνται στους αξκούς, εκτός από τους έφεδρους που υπηρετούν θητεία κανονική ή παρατεταµένη, είναι:

 1. Άδειες απουσίας    µικρής διάρκειας (ΑΜΔ)
 2. Άδειες απουσίας    κανονικές.
 3. Άδειες απουσίας    παραπάνω από τις κανονικές.
 4. Άδειες απουσίας    εκπαιδευτικές.
 5. Άδειες απουσίας    αναρρωτικές ή θεραπευτικές.
 6. Άδειες απουσίας    φοιτητικές.
 7. Άδειες απουσίας   λόγω µετάθεσης.

Οι άδειες «ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ» είναι από µία έως και τέσσερις ηµέρες, µην υπερβαίνοντας  τις δέκα σε κάθε ηµερολογιακό έτος. Οι κανονικές άδειες απουσίας διαρκούν πέντε έως τριάντα ηµέρες, µην  υπερβαίνοντας  τις  τριάντα(30)  σε  κάθε  ηµερολογιακό  έτος.  Οι  άδειες απουσίας  παραπάνω  της  κανονικής, εκπαιδευτικές,  αναρρωτικές,  φοιτητικές, δίδονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκτός από τις άδειες µικρής διάρκειας, οι οποίες χορηγούνται µόνο για το εσωτερικό της χώρας, όλες οι άλλες µπορούν να χορηγηθούν και για το εξωτερικό.

Ολες  γενικά  οι  άδειες  απουσίας  που  χορηγούνται  στους αξκούς και ανθστές, εκτός από τις ηµερήσιες, γράφονται στην Η∆.

Όλες οι άδειες, εκτός από αυτές µικρής διάρκειας, πρέπει να θεωρούνται  στο  φρουραρχείο  της  έδρας  της  µονάδας  και  του  τόπου  ή των τόπων στους οποίους  θα διαµένει   ο στρατιωτικός,  εντός 24 ωρών από την άφιξη του. Για την αναχώρηση  θεωρείται την προηγούµενη  της αναχώρησης. Εάν δεν υφίσταται φρουραρχείο η άδεια θεωρείται στις αστυνοµικές αρχές. Εάν στρατιωτικός που βρίσκεται σε άδεια έχει ανάγκη παράτασης αυτής, οφείλει να υποβάλει έγκαιρα αναφορά προς την µονάδα του µέσω του φρουραρχείου και, όταν   δεν   υπάρχει   αυτό,   απ΄   ευθείας   ταχυδροµικώς   και   στην   ανάγκη τηλεφωνικώς.

Αν οι µέρες των αδειών µικρής διάρκειας που χορηγήθηκαν εντός  ενός  ηµερολογιακού  έτους  ξεπεράσουν  σε σύνολο  τις 10 µέρες,  όσες δηλαδή  δικαιούται   ο  στρατιωτικός,   τότε  αφαιρούνται   από  το  σύνολο  της κανονικής άδειας.

Οταν  πρόκειται  να  χορηγηθεί  κανονική  άδεια  στο  διοικητή µονάδας  ή µεγαλύτερου  κλιµακίου,  αυτός  που  χορηγεί  την  άδεια  οφείλει  να αναφέρει σχετικά στο ανώτερο κλιµάκιο.

Ως ηµέρα άδειας απουσίας, θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την ώρα αναφοράς  της µονάδας  ή από την ώρα έναρξης  της πρωινής εργασίας στα γραφεία των επιτελείων των στρατηγείων, µέχρι την επόµενη. Τα φύλλα  άδειας  χορηγούνται  µετά  το  τέλος  της  ηµερήσιας  εκπαίδευσης  ή της υπηρεσίας γραφείου.

Αδειες Απουσίας Μονίμων Στελεχών

Οι άδειες απουσίας που χορηγούνται στους αξιωματικούς, εκτός από τους έφεδρους, που υπηρετούν θητεία κανονική ή παρατεταμένη, είναι οι εξής:

 1. Άδεια απουσίας μικρής διάρκειας, δέκα συνολικά ημερών υποχρεωτικά για το ημερολογιακό έτος, διάρκειας 1 έως 4 ημέρες. Για τους ΔΕΑ ισχύει ότι και για τους κληρωτούς οπλίτες.
 2. Άδεια απουσίας κανονική, 30 ημερών για το ημερολογιακό έτος. Η χορήγησή της δίδεται με κλιμάκωση του 1/3 αυτής μέχρι 31 Μαΐου και οι υπόλοιπες μέρες αδείας στο εναπομείναν χρονικό διάστημα του έτους, με χορήγηση μέρους των κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Η άδεια αυτή χορηγείται από 5 ημέρες και άνω. Κατά τη χορήγηση κανονικής άδειας οι μη εργάσιμες ημέρες, πριν ή μετά τη λήξη της αδείας, θεωρούνται ως ημέρες πορείας και δεν υπολογίζονται στη συνολική διάρκειά της. Οι Αξκοί που έχουν Διαχείριση δεν μπορούν να λάβουν άδεια πέραν των 20 ημερών καθώς επίσης και οι Αξιωματικοί του Υγειονομικού οι οποίοι για να λάβουν άδεια θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αιτηθεί προσωρινή αντικατάστασή τους. Για τους ΔΕΑ ισχύει ότι και για τους κληρωτούς οπλίτες.
 3. Άδεια απουσίας παραπάνω από την κανονική, από 1 έως 60 ημέρες ανάλογα με το δικαίωμα χορηγήσεως που έχει ο εκάστοτε χορηγών στην κλίμακα της ιεραρχίας. (ΣΚ 20-1 & 32). Όταν χορηγείται η παραπάνω άδεια, οι αποδοχές περιορίζονται στο 50% , η δε διάρκειά της δεν υπολογίζεται ως χρόνος διοικήσεως.
 4. Άδεια απουσίας εκπαιδευτική. Χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Αρχηγού του ΓΕΣ σύμφωνα με σχετικό νόμο.
 5. Άδεια απουσίας αναρρωτική ή θεραπευτική. Χορηγείται συνολικά και όχι τμηματικά από τις Επιτροπές Απαλλαγών του αντιστοίχου Σχηματισμού και η διάρκειά της είναι μέχρι 2 μήνες. Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της οι λόγοι υγείας εξακολουθούν να υπάρχουν, ο ασθενής παραπέμπεται και πάλι στην Επιτροπή Απαλλαγών, για να λάβει νέα αναρρωτική άδεια. Πλέον τούτου είναι δυνατό να χορηγηθεί και μακρά αναρρωτική άδεια που προβλέπεται από το νόμο «Περί καταστάσεως αξιωματικών» που ισχύει κάθε φορά. Για τους έφεδρους αξιωματικούς ισχύει ότι και για τους κληρωτούς οπλίτες.
 6. Άδεια απουσίας φοιτητική. Είναι άδεια 10 ημερών που χορηγείται ανά έτος στο στρατιωτικό προσωπικό που με την άδεια της υπηρεσίας φοιτά σε κάποιο ΑΕΙ της χώρας.
 7.  Άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης. Είναι άδεια 10 ημερών που χορηγείται μέχρι σήμερα στο στρατιωτικό προσωπικό, σε περίπτωση μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να διευκολύνονται στην αναζήτηση στέγης, μετακίνησης της οικογένειάς τους, φοίτησης των παιδιών τους σε σχολεία κ.λπ. Δίδεται μαζί με το φύλλο πορείας και οι ημέρες της συμπεριλαμβάνονται στο Φ.Π. Σε περιπτώσεις μετακίνησης εντός της ίδιας φρουράς χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών.
 8. Άδεια απουσίας λόγω εγκυμοσύνης στις γυναίκες αξιωματικούς- Υπξκούς.
 9. Άδεια απουσίας γονική. Είναι μία (1) ημέρα άδεια απουσίας, ανά δίμηνο στους στρατιωτικούς με παδιά στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την παρακολούθηση της προόδου τους στο σχολείο. Αυτή η άδεια απουσίας χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιός από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται.
 10. Αδεια απουσίας 10 ημερών επιπλέον της κανονικής, σε περίπτωση γάμου.
 11. Άδεια απουσίας πέντε (5) ημερών στον πατέρα, λόγω γέννησης τέκνου.

Όλες οι άδειες απουσίας πλην της αναρρωτικής χορηγούνται στους αξιωματικούς και Ανθστές, κατόπιν ατομικής αναφοράς και αναγράφονται στη Ημερησία Διαταγή της Μονάδας.

Άδειες Στρατευσίμων (ΔΕΑ – Οπλιτών)

Οι άδειες απουσίας που χορηγούνται στους ΔΕΑ και τους Οπλίτες που υπηρετούν θητεία κανονική ή παρατεταμένη, είναι οι εξής:

 1. Άδειες απουσίας για τους οπλίτες μικρότερες του 24ώρου. Δεν λογίζονται ως άδειες απουσίας:
  1. Η άδεια διανυκτερεύσεως στο σπίτι.
  2. Η άδεια παραμονής εκτός στρατοπέδου 2 ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση.
 2. Άδεια απουσίας κανονική. Για κάθε δίμηνο θητείας υπολογίζονται 3 ημέρες δικαιουμένης αδείας. Έτσι για πλήρη θητεία 12 μηνών υπολογίζονται 18 ημέρες αδείας. Οι χορηγούμενες άδειες μέχρι και 4 ημερών, αναγράφονται σε διπλότυπο βιβλίο αδειών (μπλόκ μικροαδειών).
 3. Άδεια απουσίας παραπάνω από την κανονική και μέχρι 60 ημέρες ανάλογα με το δικαίωμα χορηγήσεως που έχει ο εκάστοτε χορηγών (ΣΚ20 -1 & 39). Οι ΔΕΑ και οι κληρωτοί οπλίτες που έχουν εξαντλήσει το όριο της κανονικής άδειας πλην όμως έχουν ανάγκη παραπάνω ημέρες αδείας απουσίας αιτούνται ιεραρχικά τη χορήγηση αυτής. Τις ημέρες απουσίας οι αδειούχοι δεν δικαιούνται μισθό, ούτε τροφή και ο χρόνος αυτών των αδειών δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας.
 4. Άδεια απουσίας αναρρωτική ή θεραπευτική. Χορηγείται συνολικά και όχι τμηματικά στους ΔΕΑ και οπλίτες από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Νοσοκομείου που νοσηλεύτηκαν. Είναι διαρκείας μέχρι 18 ημερών για πλήρη θητεία 12 μηνών (Υπολογίζονται τρεις ημέρες για κάθε δίμηνο θητείας). Πέραν των ημερών αυτών δεν λογίζεται χρόνος υπηρεσίας. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία συνέβη ατύχημα και ο παθών έπαθε ευρισκόμενος σε υπηρεσία και εξαιτίας αυτής.
 5. Άδεια Παραμεθορίου. Χορηγείται στους κληρωτούς οπλίτες που υπηρετούν στην παραμεθόριο περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας και δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της παραμεθορίου (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΑΡ.ΔΙΔΑΦ/Φ42/2463/ΟΙΚΚ30/11/99/2097 ΤΒ). Ο δικαιούμενος αριθμός ημερών είναι τέσσερις ημέρες για κάθε δίμηνο θητείας στην παραμεθόριο.
 6. Άδεια τιμητική. Δίδεται στους κληρωτούς οπλίτες για διακεκριμένες πράξεις και είναι διαρκείας μέχρι 30 ημερών ανάλογα με το δικαίωμα χορηγήσεως που έχει ο εκάστοτε χορηγών (ΣΚ20 -1 & 41).
 7. Άδεια αιμοδοτική 4 ημερών για κάθε αιμοδοσία.
 8. Ειδικές Άδειες (Λογίζονται 3 ημέρες για κάθε δίμηνο θητείας). Ο κληρωτός δικαιούται άδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους όπως:
  1. Γάμου
  2. Γεννήσεως παιδιού
  3. Θανάτου των γονέων , των αδελφών και των μελών της οικογενείας του με τη στενή έννοια. Η παραπάνω άδεια είναι διαρκείας μέχρι τριών ημερών και υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας.
 9. Άδεια Σπουδαστική – Αγροτική – Θεομηνίας. Χορηγείται στους κληρωτούς οπλίτες και έφεδρους αξιωματικούς που αποδεδειγμένα είναι φοιτητές. Χορηγείται κατά την εξεταστική ή πτυχιακή περίοδο. Η αγροτική άδεια χορηγείται σε οπλίτες που είναι κατά επάγγελμα αγρότες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομισθούν τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας.

Το σύνολο των ημερών αδειών οικογενειακών, αναρρωτικών – θεραπευτικών, σπουδαστικών, αγροτικών, θεομηνίας μέχρι 18 ημέρες θεωρείται ως πραγματικός χρόνος θητείας για πλήρη θητεία 12 μηνών. Διαφορετικά ο χρόνος της αδείας είναι 3 ημέρες για κάθε δίμηνο θητείας. Οι επιπλέον ημέρες υπηρετούνται.

Είδος Άδειας ιάρκεια ικαίωµα Χορήγησης ΣυνέπειεςΠεριορισµοί
α. Μικρής∆ιάρκειας 1-4 µέρες Διοκητής µονάδας. Για τους διοικητές και αξκούς των επιτελείων σχηµατισµών αυτός που συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του στρατιωτικού που αιτείται άδεια. (1) Μέχρι 10 µέρες για κάθε έτος.(2) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη χορήγηση παραπάνω από µια ή διαδοχικές χωρίς διακοπή.
β. Κανονική 5-30 µέρες Όπως παραπάνω (1) Μέχρι 30 µέρες εντός ηµερολογιακού έτους (2) Για τους έφεδρους αξκούς ισχύει ό,τι και για τους κληρωτούς οπλίτες.

γ. Υπέρ της

Κανονικής

Μέχρι 10

µέρες

Διοκητής µεραρχίας και ανεξάρ. ταξιαρχία Καταβάλλεται τοµισό των αποδοχών.Ο χρόνος δεν υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων του βαθµού.

(3) Στους εφ. αξκούς χορηγείται µέχρι το µισό του αριθµού ηµερών που δικαιούνται οι µόνιµοι, δεν καταβάλλονται αποδοχές και δεν υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας.

Μέχρι 20

µέρες

Διοκητής ΣΣ και διοικητής στρατιάς

Μέχρι 30

µέρες

Αρχηγός ΓΕΣ

Μέχρι 40

ηµέρες

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Μέχρι 60

µέρες

Υπουργός Εθνικής

Αµύνης.

δ.

Εκπαιδευτική

Καθορίζεται

µε διαταγή

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

∆εν χορηγούνται στους έφεδρους αξκούς και ανθυπασπιστές.

ε.Αναρρωτική ή Θεραπευτική

Μέχρι 2

µήνες, εννεάµηνος διαθεσιµότ ητα και ετήσια άδεια.

Στρατ. Νοσοκοµείο κατόπιν :(1) Νοσοκ.νοσηλείας

(2) Σχετικής γνωµάτευσης της ΕΑ.Σ

(3) Έγκρισης γνωµάτευσης οικείου σχηµατισµού ΑΣΕΥΕ σύµφωνα µε το νόµο.

Για τους έφεδρους αξκούς ισχύουν τα καθορισµένα για τους κληρωτούς οπλίτες ή καθορίζεται από την Ε∆ΥΕΘΑ απόλυσης κάθε ΕΣΣΟ.

 

Παρατηρήσεις

α. Εκτός από τις άδειες µικρής διάρκειας, οι οποίες χορηγούνται

µόνο για το εσωτερικό της χώρας, όλες οι άλλες µπορούν να χορηγηθούν και για το εξωτερικό.

β. Όλες γενικά οι άδειες απουσίας που χορηγούνται στους αξκούς και ανθυπασπιστές, εκτός από τις ηµερήσιες, γράφονται στην Η∆.

γ. Όλες οι άδειες, εκτός από αυτές µικρής διάρκειας, πρέπει να θεωρούνται στο φρουραρχείο της έδρας της µονάδας και του τόπου ή των τόπων στους οποίους θα διαµένει ο στρατιωτικός, εντός 24 ωρών από την άφιξη του. Για την αναχώρηση θεωρείται την προηγούµενη της αναχώρησης. Εάν δεν υφίσταται φρουραρχείο η άδεια θεωρείται στις αστυνοµικές αρχές. Εάν στρατιωτικός που βρίσκεται σε άδεια έχει ανάγκη παράτασης αυτής, οφείλει να υποβάλει έγκαιρα αναφορά προς την µονάδα του µέσω του φρουραρχείου και, όταν δεν υπάρχει αυτό, απ΄ ευθείας ταχυδροµικώς και στην ανάγκη τηλεφωνικώς.

δ. Αν οι µέρες των αδειών µικρής διάρκειας που χορηγήθηκαν εντός ενός ηµερολογιακού έτους ξεπεράσουν σε σύνολο τις 10 µέρες, όσες δηλαδή δικαιούται ο στρατιωτικός, τότε αφαιρούνται από το σύνολο της κανονικής άδειας.

ε. Όταν πρόκειται να χορηγηθεί κανονική άδεια στο διοικητή

µονάδας ή µεγαλύτερου κλιµακίου, αυτός που χορηγεί την άδεια οφείλει να αναφέρει σχετικά στο ανώτερο κλιµάκιο.

στ. Σε αξκό ή ανθστή, για τον οποίο εκδόθηκε διαταγή µετάθεσης, δικαίωµα χορήγησης κανονικής άδειας, που να υπερβαίνει την ηµεροµηνία στην οποία οφείλει να παρουσιαστεί στην νέα θέση του, έχει ο νέος προϊστάµενός του.

ζ. Ως ηµέρα άδειας απουσίας, θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την ώρα αναφοράς της µονάδας ή από την ώρα έναρξης της πρωινής εργασίας στα γραφεία των επιτελείων των στρατηγείων, µέχρι την επόµενη. Τα φύλλα άδειας χορηγούνται µετά το τέλος της ηµερήσιας εκπαίδευσης ή της υπηρεσίας γραφείου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s