Διοίκηση

Διοίκηση  είναι  η  άσκηση  καθηκόντων  προϊσταµένου  και  η άσκηση εξουσίας. Η εξουσία είναι ανάλογη µε το βαθµό και τη θέση του διοικητή στην κλίµακα της δκσης. Κάθε   στρατιωτικός,    που   ασκεί    προσωρινά    Διοίκηση   ή καθήκοντα βαθµού ανώτερου από αυτόν που έχει, αναλαµβάνει απέναντι στο πρόσωπο το οποίο διοικεί όλα τα δικαιώµατα του ανώτερου αυτού βαθµού. Αν, αντίθετα, ασκεί προσωρινά Διοίκηση ή καθήκοντα κατώτερου, διατηρεί όλα τα δικαιώµατα που πηγάζουν από το βαθµό του. Για τον κανόνα αυτόν υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί που προβλέπονται από τους κανονισµούς. Η Διοίκηση ανατίθεται ονοµαστικά µε διαταγή της αρµόδιας προϊστάµενης  αρχής  ή  αναλαµβάνεται  µε  δική  του  πρωτοβουλία  από  τον ανώτερο ή αρχαιότερο µεταξύ των υφισταµένων, σε περίπτωση απώλειας του διοικητή.

Καθήκοντα και Ευθύνες των ∆ιοικητών

Αντικειµενικός   σκοπός   κάθε   διοικητή   πρέπει   να   είναι   η ανάπτυξη  της  εσωτερικής  πειθαρχίας,  που  έχει  σαν  συνέπεια  την προθυµία υπακοής των υφισταµένων του. Πρέπει λοιπόν να καταβάλει κάθε προσπάθεια για  να  καλλιεργήσει  και  να  εµφυσήσει  στους  υφισταµένους  του  εκείνες  τις ιδιότητες, από τις οποίες πηγάζει η εσωτερική πειθαρχία.

Ο διοικητής είναι υπεύθυνος  για τις διαταγές που δίνει, για την επίβλεψη,   την εκτέλεσή τους, καθώς και για τις συνέπειές  τους. Όταν ορίζει κάποιον από τους υφιστάµενούς του να ενεργήσει στη θέση του, η ευθύνη τουπαραµένει  ακέραιη.  Καλύπτει  τις  πράξεις  των  υφισταµένων  του,  οι  οποίες εκτελούνται µέσα στα πλαίσια ενάσκησης των καθηκόντων τους.

3.        Καθήκοντα και Ευθύνες των Υφισταµένων

Υπακοή είναι η χωρίς σχόλια και κρίσεις εκτέλεση των δγών ή εντολών του διοικητή, σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των νόµων και κανονισµών για την εκτέλεση της υπηρεσίας και πηγάζει από το στρατιωτικό  Όρκο και το Νόµο.

Η υπακοή είναι το πρωταρχικό καθήκον του υφισταµένου. Αυτός εκτελεί πιστά τις διαταγές που παίρνει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεσή τους ή για τις συνέπειες, αν δεν εκτελεσθούν. Στρατιωτικός, στον οποίο δίνεται διαταγή που αποβλέπει φανερά στην κατάλυση του Συντάγµατος(εκτέλεση πραξικοπήµατος),  έχει καθήκον να µην την εκτελέσει και να αναφέρει αµέσως και χωρίς καθυστέρηση σε προϊστάµενο αυτού που έδωσε τη διαταγή, διαφορετικά θα έχει ακέραιη  την ευθύνη  της εκτέλεσης  ή της αποσιώπησης  µιας  τέτοιας δγής.

Ο υφιστάµενος έχει υποχρέωση να αναφέρει σχετικά µε για την  πρόοδο  της  εκτέλεσης  των  διαταγών  που  έλαβε.  Όταν  διαπιστώνει  ότι  δεν µπορεί να εκτελέσει µια διαταγή, αναφέρει έγκαιρα  στον προϊστάµενό του.

Ο  υφιστάµενος   αναφέρει   πάντοτε   ιεραρχικά,   εκτός   αν διατάχθηκε ειδικά να αναφέρει απευθείας σε κάποιον ανώτερο του άµεσα προϊστάµενού του διοικητή, οπότε πρέπει να κοινοποιήσει την αναφορά του στον τελευταίο.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s