Αγνοια-Λιποταξία

Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές.

Όσοι στρατιωτικοί δεν επιστρέφουν έγκαιρα στη θέση τους μετά τη λήξη οποιασδήποτε άδειας απουσίας, που τους δόθηκε, και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν πλήρως τη βραδύτητά τους, καθώς επίσης και όσοι απουσιάζουν αυθαίρετα (χωρίς άδεια) τιμωρούνται με κράτηση ή φυλάκιση. Η τιμωρία είναι ανάλογη με το χρόνο και τις συνθήκες παραβιάσεως της αδείας ή της αυθαίρετης απουσίας, εφόσον η απουσία τους δεν ξεπέρασε τις προθεσμίες, που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα για την ποινική δίωξη τους. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι ξεπερνούν τις προθεσμίες, διώκονται για λιποταξία (ΣΠΚ άρθρο 33, 36), άσχετα αν η παραβίαση της άδειάς τους ή η αυθαίρετη απουσία τους υπήρξε δικαιολογημένη.

Οπλίτες.

Ο Οπλίτης που επιστρέφει από οποιαδήποτε άδεια απουσίας παρουσιάζεται στο Διοικητή της Υπομονάδας που ανήκει, την ώρα της αναφοράς και αναφέρει τη επιστροφή του από άδεια, ενώ παράλληλα παραδίδει το φύλλο της αδείας του στον Αλχία.

Τα φύλλα αδείας απουσίας των οπλιτών των Υπομονάδων που επιστρέφουν, υποβάλλονται στη Μονάδα με την Ημερήσια Κατάσταση Αναφοράς του Λόχου (ΗΚΑΛ).

Χαρακτηρισμός Ημερών Υπερβάσεως της Αδείας ή της Αυθαίρετης Απουσίας.

Οι ημέρες παραβιάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας, για τις οποίες δόθηκε επαρκής δικαιολογία από το στρατιωτικό, αν δεν ξεπερνούν τις προθεσμίες που ορίζονται από το στρατιωτικό ποινικό κώδικα, υπολογίζονται σαν ημέρες κανονικής αδείας απουσίας. Τούτο γίνεται με διαταγή του προϊσταμένου, που έχει το δικαίωμα να δώσει άδεια απουσίας κανονική. Η άδεια αυτή υπολογίζεται ίση με το σύνολο των ημερών παραβιάσεως της αδείας ή αυθαίρετης απουσίας και των ημερών αδείας που έλαβε.

Οι ημέρες παραβιάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας που δε δικαιολογήθηκαν πλήρως από το στρατιωτικό, υπολογίζονται σαν ημέρες αγνοίας.

Για τις ημέρες αγνοίας πάνω από 10 ημέρες μέσα σε ένα μήνα ο στρατιωτικός δεν δικαιούται αποδοχές. Για να συμβεί το παραπάνω πρέπει να ενημερώνεται το Κεντρικό Ταμείο Στρατού (ΚΤΣ) με αντίγραφο της ημερήσιας διαταγής της Μονάδας. Όλες οι ημέρες αγνοίας ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δεν υπολογίζονται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (ΒΔ447/69 ΦΕΚ Α’ 145 και ΝΔ720/70ΦΕΚ Α’ 253/70).

Οι ημέρες αγνοίας ή παράνομης απουσίας, εκτός του ότι αποτελούν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, που δεν υπολογίζεται, αφαιρούνται από το σύνολο των ημερών κανονικής αδείας, που χορηγείται στους στρατευμένους στρατιωτικούς.

Διαδικασία Αναζητήσεως και Διώξεως Οπλιτών.

Η Υπομονάδα, όπου ανήκει ο οπλίτης, που απουσιάζει, υποβάλλει στη Μονάδα «αναφορά αγνοίας», μόλις περάσουν έξι ημέρες (σε κατάσταση ειρήνης) ή δυο ημέρες (σε κατάσταση επιστρατεύσεως) από τη λήξη της άδειας του ή της αυθαίρετης απουσίας του. Η Μονάδα, που δέχεται την αναφορά αγνοίας, στέλνει την ίδια ημέρα «σήμα αγνοίας», (Υπόδειγμα σελ. 103 του ΣΚ 20-1) προς τις εξής Αρχές.

 1. Αν Πρόκειται για Κάποιον που δεν Επέστρεψε από Άδεια.:Προς τους Λόχους Στρατονομίας και τα Φρουραρχεία των μεγάλων αστικών κέντρων του τόπου, στον οποίο ευρίσκεται η έδρα της Μονάδας, του τόπου για τον οποίο πήρε άδεια ο οπλίτης, του τόπου καταγωγής και του τόπου στον οποίο έμενε αυτός πριν καταταγεί στο Στρατό.
 2. Αν Πρόκειται για Αυθαίρετη Απουσία.:
  1. Προς τους Λόχους Στρατονομίας και τα φρουραρχεία των μεγάλων αστικών κέντρων στον οποίο ευρίσκεται η έδρα της Μονάδας και του τόπου, στον οποίο έμενε ο οπλίτης πριν καταταγεί στο Στρατό.
  2. Στους τόπους στους οποίους δεν υπάρχουν Λόχοι Στρατονομίας ή φρουραρχεία, το «σήμα αγνοίας» αποστέλλεται στις Αστυνομικές Αρχές.

Διαδικασία Αναζητήσεως και Διώξεως Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών.

Η Μονάδα στην οποία ανήκει ο Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής, αφού περάσουν δυο ημέρες από τη λήξη της άδειας ή της αυθαίρετης απουσίας, στέλνει «σήμα αναζητήσεως». (Υπόδειγμα 110 του ΣΚ 20-1) προς τις αρχές της παραγράφου 4 το οποίο κοινοποιεί στους προϊστάμενους Σχηματισμούς μέχρι Σώματος Στρατού.

Όταν περάσουν οι προθεσμίες, οι οποίες αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο  η Μονάδα διατάζει ένορκη προανάκριση.

Ο Διοικητής του Σώματος Στρατού μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες απουσίας να διατάξει τη σύλληψη και τη μεταφορά του αδικαιολόγητα απουσιάζοντα στη Μονάδα, ακόμα και πριν περάσουν οι προθεσμίες, που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

Όταν συλληφθεί ή επιστρέψει ο στρατιωτικός που απουσίαζε αδικαιολόγητα, η Μονάδα του στέλνει σχετικό σήμα σε όλες τις Αρχές, που ασχολήθηκαν με τη αναζήτησή του.

Λιποταξία.

Λιποταξία στο Εσωτερικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα λιποτάκτης στο εσωτερικό είναι ο στρατιωτικός που:

 1. Απουσιάζει χωρίς άδεια από το σώμα στο οποίο ανήκει ή τη φυλακή στην οποία κρατείται ή το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται, μετά παρέλευση έξι ημερών από τη βεβαιωμένη απουσία του. Εάν δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία τριών μηνών, μετά παρέλευση δεκαπέντε ημερών.
 2. Έλαβε άδεια απουσίας ή μετακινείται μεμονωμένα από μία Μονάδα σε άλλη και δεν εμφανίζεται στη Μονάδα του σε δεκαπέντε ημέρες από την προσδιορισμένη ημέρα της εμφανίσεως ή της μεταθέσεώς του στον προορισμό του. Κατά την έννοια του άρθρου αυτού ως άδεια νοείται η απουσία εκείνη, κατά την οποία ο στρατιωτικός χαρακτηρίζεται στους ελέγχους ως απών, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς.
 3. Ανήκει σε σώμα που βρίσκεται σε μετακίνηση και απουσιάζει αδικαιολόγητα από μία πρόσκληση.
 4. Ενώ έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά σε διάστημα έξι μηνών τρεις φορές για αυθαίρετη απουσία, η οποία διήρκεσε περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες, εγκαταλείπει και πάλι το σώμα του και απουσιάζει περισσότερο από δύο ημέρες.
 5. Σε πολεμική περίοδο και ενώ έχει αποχωρισθεί από το σώμα του, δεν σπεύδει να ενωθεί με το πλησιέστερο σώμα ή να παρουσιασθεί, μετά τη λήξη της αιχμαλωσίας του, στην πλησιέστερη στρατιωτική αρχή.

Λιποταξία στο Εξωτερικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα λιποτάκτης στο εξωτερικό είναι ο στρατιωτικός που:

 1. Διαβαίνει τα ελληνικά σύνορα χωρίς ειδική άδεια και παραμένει σε χώρα του εξωτερικού πάνω από τρεις ημέρες.
 2. Ενώ υπηρετεί στο εξωτερικό, εγκαταλείπει το σώμα στο οποίο ανήκει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών.
 3. Απουσιάζει βεβαιωμένα χωρίς άδεια από το σώμα του επί τρεις τουλάχιστον ημέρες και κατά τα διαστήματα της απουσίας του διαβαίνει τα ελληνικά σύνορα.
 4. Βρίσκεται στο εξωτερικό με άδεια ή για υπηρεσία και δεν επιστρέφει στο σώμα του μετά παρέλευση δεκαπέντε ημερών και σε πολεμική περίοδο μετά παρέλευση πέντε ημερών από τη λήξη της αδείας του ή από την προσδιοριζομένη ημέρα της επιστροφής του ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκε νομότυπα η διαταγή της ανακλήσεώς του.
 5. Εξέρχεται από τη χώρα χωρίς άδεια σε πολεμική περίοδο.

Αυθόρμητη επάνοδος λιποτάκτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΣΠΚ ισχύει ότι:

 1. Αν ο οπλίτης που σε ειρηνική περίοδο έχει λιποτακτήσει, επανέλθει αυθόρμητα σε διάστημα 10 ημερών από τη συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 33 και 36, το δικαστήριο εκτιμώντας τις συνθήκες τελέσεως της πράξεως, μπορεί να κρίνει τη πράξη ατιμώρητη.
 2. Η διάταξη της υποπαραγράφου (1) δεν εφαρμόζεται στις διακεκριμένες περιπτώσεις του άρθρου 33 παρ.2 υποπ. (α).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s