Εξομοίωση:Ο σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης

“Οι Ρωμαίοι είναι σίγουροι για τη νίκη τους διότι οι ασκήσεις τους είναι μάχες χωρίς αιματοχυσία και οι μάχες τους αιματηρές ασκήσεις”. Flavius Josephus

Η προκλήσεις της επο­χής μας επιβάλλουν όπως ο σύγχρονος οπλισμός να αξιοποιείται κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Γι’ αυτό χρειάζεται να δημιουρ­γούνται συνθήκες, μέσω των οποίων να παρέχεται μία υψηλού επιπέδου εκπαίδευ­ση στους μαχητές, οι οποίοι θα απαρτίζουν τις μονάδες.

Οι αρχές λειτουργίας και τα χαρακτηρι­στικά της νέας γενιάς οπλικών συστημάτων κυριαρχούν στην εκπαίδευση των χειριστών. Σε σύγκριση μ’ αυτά της προηγούμενης γε­νιάς, τα νέα οπλικά συστήματα αποτελούν μια “επανάσταση”, λόγω της αύξησης του αυτοματισμού κατά το χειρισμό τους. Η εξομοίωση είναι μία αναπαράστα­ση πραγματικών συνθηκών εργασίας οποιουδήποτε εξοπλισμού ή κατάστα­σης. Η εξομοίωση που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση είναι μία δυναμική αναπαράσταση του πραγματικού υλικού ή της επιχείρησης, για να καταστήσει ικα­νούς τους εκπαιδευόμενους, ομάδες και μονάδες, να αποκτήσουν πρακτική επιδε­ξιότητα, γνώση και συμπεριφορά.

Με τον όρο “Εξομοιωτής” εννοούμε οποιαδήποτε ηλεκτρονική, οπτική ή μη­χανική συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται για να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευο μένους να αποκτήσουν πρακτική επιδε­ξιότητα, γνώση και συμπεριφορά. Ένας εξομοιωτής χαρακτηρίζεται από την απο­μίμηση μιας πραγματικής κατάστασης ή εξοπλισμού, η οποία μπορεί να επιτρέπει, για λόγους εκπαίδευσης, την εσκεμμένη παράλειψη ορισμένων στοιχείων του εξο­πλισμού που εξομοιώνεται και την ικανότη­τα του εκπαιδευτή να ελέγχει στοιχεία της εξομοιούμενης επιχείρησης. Η σύγχρονη μάχη και τα σύγχρονα όπλα έχουν αυξήσει τις ανάγκες για εκ­παίδευση και εκεί έγκειται το πρόβλημα. Οι απαιτήσεις μεγάλων κεφαλαίων για την εκπαίδευση και οι αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης από τη χρήση επιχειρησια­κών μέσων στην εκπαίδευση, έχουν ως συνέπεια τη μείωση του χρόνου αυτής.

Επίσης, το ενδιαφέρον για την προ­στασία του περιβάλλοντος και οι συνεχείς επεκτάσεις των κατοικημένων περιοχών, έχουν δημιουργήσει μια ανάγκη μείωσης των υπαρχόντων και απαγόρευση δημιουρ­γίας νέων πεδίων για εκπαίδευση.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση Εξομοιωτών

  • Η εκπαίδευση γίνεται πιο ικανοποιητι­κή απ’ αυτή που επιτυγχάνεται με τη χρήση των πραγματικών όπλων και των οπλικών συστημάτων, τα οποία έχουν σχεδιασθεί για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων και όχι ως εκπαιδευτικά βοηθήματα και είναι ανε­ξάρτητη των καιρικών συνθηκών, καθόσον διεξάγεται σε συγκεκριμένο χώρο.
  • Το κόστος εκπαίδευσης διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με το αντί­στοιχο όταν χρησιμοποιούνται πραγματι­κά μέσα. Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού στα πεδία ασκήσεων απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, λόγω αυξημένων καταναλώσεων καυσίμων, πυρομαχικών και των λοιπών απαιτουμένων εφοδίων. Η χρήση των εξο­μοιωτών μειώνει το κόστος εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται υψηλότερο ποσοστό ικανότητας του προσωπικού.
  • Υπερβαίνονται οι αυξανόμενες απα­γορεύσεις, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται κα­τά οργανικό τμήμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των Ομάδων, Στοιχείων και πληρωμάτων.
  • Βελτιώνεται γενικά το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους οπλίτες που υπηρετούν, αλλά και σ’ αυτούς που βρίσκονται στην εφεδρεία.
  • Είναι δυνατός ο έλεγχος της αποδοτι­κότητας της εκπαίδευσης σ’ όλα τα επίπεδα.

Καθώς τα συστήματα των εξομοιω­τών είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσι­τετράωρο, κάθε ημέρα του έτους, στο διαθέσιμο χρόνο λειτουργίας τους είναι δυνατή η εκπαίδευση πολύ μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού απ’ ότι στο πεδίο των ασκήσεων. Η αξιολόγηση και η κριτική της εκπαί­δευσης μετά τη διεξαγωγή της, αποτελούν βασικό κανόνα, διότι έτσι επιτυγχάνεται ο εντοπισμός και συνεπώς η αποφυγή επανά λήψης τυχόν λαθών.

Ελληνικός Στρατός και Εξομοίωση

Ο Ελληνικός Στρατός εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί εξομοιωτές στην εκπαίδευ­ση του προσωπικού και προμηθεύεται στο μέτρο του δυνατού νέα συστήματα εξομοίωσης, με σκοπό να εκσυγχρονίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση και να την αναβαθμίσει στα επίπεδα προηγμέ­νων Στρατών. Παρότι η χρήση της εξομοίωσης δεν αποτελεί πανάκεια για την απόκτηση επιχειρησιακής ετοιμότητας, είναι μια σημαντική βοήθεια στην εκπαίδευση, διότι την καθιστά περισσότερο ουσιαστική, παραγωγική και αποδοτική.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s