Εξομοίωση:Ο σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης

«Οι Ρωμαίοι είναι σίγουροι για τη νίκη τους διότι οι ασκήσεις τους είναι μάχες χωρίς αιματοχυσία και οι μάχες τους αιματηρές ασκήσεις». Flavius Josephus

Η προκλήσεις της επο­χής μας επιβάλλουν όπως ο σύγχρονος οπλισμός να αξιοποιείται κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Γι’ αυτό χρειάζεται να δημιουρ­γούνται συνθήκες, μέσω των οποίων να παρέχεται μία υψηλού επιπέδου εκπαίδευ­ση στους μαχητές, οι οποίοι θα απαρτίζουν τις μονάδες.

Οι αρχές λειτουργίας και τα χαρακτηρι­στικά της νέας γενιάς οπλικών συστημάτων κυριαρχούν στην εκπαίδευση των χειριστών. Σε σύγκριση μ’ αυτά της προηγούμενης γε­νιάς, τα νέα οπλικά συστήματα αποτελούν μια «επανάσταση», λόγω της αύξησης του αυτοματισμού κατά το χειρισμό τους. Η εξομοίωση είναι μία αναπαράστα­ση πραγματικών συνθηκών εργασίας οποιουδήποτε εξοπλισμού ή κατάστα­σης. Η εξομοίωση που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση είναι μία δυναμική αναπαράσταση του πραγματικού υλικού ή της επιχείρησης, για να καταστήσει ικα­νούς τους εκπαιδευόμενους, ομάδες και μονάδες, να αποκτήσουν πρακτική επιδε­ξιότητα, γνώση και συμπεριφορά.

Με τον όρο «Εξομοιωτής» εννοούμε οποιαδήποτε ηλεκτρονική, οπτική ή μη­χανική συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται για να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευο μένους να αποκτήσουν πρακτική επιδε­ξιότητα, γνώση και συμπεριφορά. Ένας εξομοιωτής χαρακτηρίζεται από την απο­μίμηση μιας πραγματικής κατάστασης ή εξοπλισμού, η οποία μπορεί να επιτρέπει, για λόγους εκπαίδευσης, την εσκεμμένη παράλειψη ορισμένων στοιχείων του εξο­πλισμού που εξομοιώνεται και την ικανότη­τα του εκπαιδευτή να ελέγχει στοιχεία της εξομοιούμενης επιχείρησης. Η σύγχρονη μάχη και τα σύγχρονα όπλα έχουν αυξήσει τις ανάγκες για εκ­παίδευση και εκεί έγκειται το πρόβλημα. Οι απαιτήσεις μεγάλων κεφαλαίων για την εκπαίδευση και οι αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης από τη χρήση επιχειρησια­κών μέσων στην εκπαίδευση, έχουν ως συνέπεια τη μείωση του χρόνου αυτής.

Επίσης, το ενδιαφέρον για την προ­στασία του περιβάλλοντος και οι συνεχείς επεκτάσεις των κατοικημένων περιοχών, έχουν δημιουργήσει μια ανάγκη μείωσης των υπαρχόντων και απαγόρευση δημιουρ­γίας νέων πεδίων για εκπαίδευση.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση Εξομοιωτών

  • Η εκπαίδευση γίνεται πιο ικανοποιητι­κή απ’ αυτή που επιτυγχάνεται με τη χρήση των πραγματικών όπλων και των οπλικών συστημάτων, τα οποία έχουν σχεδιασθεί για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων και όχι ως εκπαιδευτικά βοηθήματα και είναι ανε­ξάρτητη των καιρικών συνθηκών, καθόσον διεξάγεται σε συγκεκριμένο χώρο.
  • Το κόστος εκπαίδευσης διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με το αντί­στοιχο όταν χρησιμοποιούνται πραγματι­κά μέσα. Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού στα πεδία ασκήσεων απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, λόγω αυξημένων καταναλώσεων καυσίμων, πυρομαχικών και των λοιπών απαιτουμένων εφοδίων. Η χρήση των εξο­μοιωτών μειώνει το κόστος εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται υψηλότερο ποσοστό ικανότητας του προσωπικού.
  • Υπερβαίνονται οι αυξανόμενες απα­γορεύσεις, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται κα­τά οργανικό τμήμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των Ομάδων, Στοιχείων και πληρωμάτων.
  • Βελτιώνεται γενικά το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους οπλίτες που υπηρετούν, αλλά και σ’ αυτούς που βρίσκονται στην εφεδρεία.
  • Είναι δυνατός ο έλεγχος της αποδοτι­κότητας της εκπαίδευσης σ’ όλα τα επίπεδα.

Καθώς τα συστήματα των εξομοιω­τών είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσι­τετράωρο, κάθε ημέρα του έτους, στο διαθέσιμο χρόνο λειτουργίας τους είναι δυνατή η εκπαίδευση πολύ μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού απ’ ότι στο πεδίο των ασκήσεων. Η αξιολόγηση και η κριτική της εκπαί­δευσης μετά τη διεξαγωγή της, αποτελούν βασικό κανόνα, διότι έτσι επιτυγχάνεται ο εντοπισμός και συνεπώς η αποφυγή επανά λήψης τυχόν λαθών.

Ελληνικός Στρατός και Εξομοίωση

Ο Ελληνικός Στρατός εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί εξομοιωτές στην εκπαίδευ­ση του προσωπικού και προμηθεύεται στο μέτρο του δυνατού νέα συστήματα εξομοίωσης, με σκοπό να εκσυγχρονίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση και να την αναβαθμίσει στα επίπεδα προηγμέ­νων Στρατών. Παρότι η χρήση της εξομοίωσης δεν αποτελεί πανάκεια για την απόκτηση επιχειρησιακής ετοιμότητας, είναι μια σημαντική βοήθεια στην εκπαίδευση, διότι την καθιστά περισσότερο ουσιαστική, παραγωγική και αποδοτική.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s