Γενική Οργάνωση Στρατού

Ο Στρατός είναι οργανωμένος σε Ανεξάρτητες Υπομονάδες, Μονάδες, Συγκροτήματα και Σχηματισμούς, οι οποίοι είναι Στρατιωτικές Αρχές με διοικητική αυτοτέλεια, διαθέτουν επίσημη σφραγίδα και δικό τους πρωτόκολλο  αλληλογραφίας.  Όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση, σύνθεση και συγκρότηση τους καθορίζονται στους αντίστοιχους Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ).

Μονάδες Όπλων

Για τα Όπλα βασική Μονάδα είναι το Τάγμα (για το Πεζικό, το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις), η Επιλαρχία (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Μοίρα (για το Πυροβολικό).

Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η Μονάδα, λέγονται Υπομονάδες. Για τα Όπλα βασική Υπομονάδα είναι ο Λόχος (για το Πεζικό, Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις), η Ίλη (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Πυροβολαρχία (για το Πυροβολικό).

Μονάδες Σωμάτων

Ορισμένες Μονάδες μερικών Σωμάτων έχουν παρόμοια οργάνωση με αυτές των Όπλων και τους ίδιους τίτλους, δηλαδή Τάγμα, Λόχος, Διμοιρία, Ομάδα. Οι υπόλοιπες Μονάδες Σωμάτων έχουν διαφορετική οργάνωση και χρησιμοποιούν τίτλους που δείχνουν το έργο το οποίο εκτελούν, όπως Νοσοκομείο, Συνεργείο, Ταμείο, Αποθήκη, κλπ.

Γενικές Μονάδες

Είναι οι Μονάδες, που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο Όπλο ή Σώμα. Το προσωπικό τους είναι δυνατό να προέρχεται από διάφορα Όπλα ή Σώματα.

Συγκρότημα

Είναι σύνολο Μονάδων του ίδιου Όπλου ή Σώματος, οι οποίες υπάγονται σε ενιαία διοίκηση.  Βασικό Συγκρότημα είναι το Σύνταγμα (γα το Πεζικό και τις Ειδικές Δυνάμεις) και η Διοίκηση Πυροβολικού (για το Πυροβολικό).

Τακτικό Συγκρότημα

Για επιχειρησιακούς σκοπούς είναι δυνατό να υπαχθούν Μονάδες, Υπομονάδες ή Διμοιρίες-Ουλαμοί διαφόρων Όπλων και Σωμάτων στη διοίκηση Συντάγματος ή μικρότερου κλιμακίου Πεζικού ή Τεθωρακισμένων. Η οργάνωση αυτή ονομάζεται Τακτικό Συγκρότημα.

Σχηματισμός

Είναι Μεγάλη Μονάδα, που διοικείται από ανώτατο αξιωματικό και αποτελείται από στοιχεία διαφόρων Όπλων και Σωμάτων. Υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες Σχηματισμών, η Ταξιαρχία, η Μεραρχία, το Σώμα Στρατού και η Στρατιά. Για σκοπούς επιχειρήσεων είναι δυνατό να συγκροτηθούν και άλλοι Σχηματισμοί, όπως η Ομάδα Μεραρχιών και το Τμήμα Στρατιάς.

Ταξιαρχία

Είναι σύνολο Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση, κατά κανόνα Ταξιάρχου.

Μεραρχία

Είναι σύνολο Συγκροτημάτων και Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση, κατά κανόνα Υποστρατήγου. Δυνατόν όμως η Μεραρχία να περιλάβει και αριθμό Ταξιαρχιών.

Οι Στρατιωτικές Διοικήσεις ανάλογα με την κατηγορία τους είναι ισοδύναμες με Ταξιαρχία, Μεραρχία ή Σώμα Στρατού.

Σώμα Στρατού

Περιλαμβάνει μεταβλητό αριθμό Μεραρχιών και Μονάδων Υποστηρίξεως Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας και οργανώνεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων τακτικών επιχειρήσεων με ενιαία διοίκηση, κατά κανόνα Αντιστράτηγου. Περιλαμβάνει Μονάδες απ’ όλα τα Όπλα και Σώματα και είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Ταξιαρχίες.

Στρατιά

Είναι σύνολο Σωμάτων Στρατού καθώς και Συγκροτημάτων ή Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση Αντιστράτηγου. Είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Μεραρχίες ή Ταξιαρχίες.

Advertisements