Πολιτικό Προσωπικό Στρατού Ξηράς

Η εμφάνιση του πολιτικού προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις τοποθετείται στα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Η συστηματική οργάνωση του στρατού, από την αρχή του ελεύθερου Ελληνικού κράτους, δημιούρ­γησε την ανάγκη ύπαρξης διάφορων ειδικοτήτων. Από τους πρώτους, αν όχι οι πρώτοι, πολίτες εργαζόμενοι σε θεσμοθετημένες θέσεις πολιτικού προσωπικού ήταν οι καθηγητές στη Σχολή Ευελπίδων, που ίδρυσε ο Κα­ποδίστριας το 1828. Έτσι άρχισε η είσοδος του πολιτικού προσωπικού που στη συνέχεια και σε σχέση με τις ολοένα αυξανόμενες ποικίλες ανά­γκες εξελίχθηκε στο σημερινό πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, το οποίο αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα του.

Η συνεχής, ιδιαίτερα μετά το 1950, τε­χνολογική εξέλιξη οδήγησε και στην αύξη­ση του πολιτικού προσωπικού, μόνιμου ή εποχικού, καθώς και στη διαμόρφωση πολλών κλάδων και στην πολυεπίπεδη οργάνωσή του. Φυσικά, με την εξέλιξη της οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων υπήρξε συγκέντρωση ή αποκέντρωση υπηρεσιών, δημιουργήθηκαν νέες υπηρε­σίες ή διευθύνσεις, όπως στον τομέα της επιστημονικής ή τεχνολογικής έρευνας, ιδρύθηκαν νομικά πρόσωπα ή οργανι­σμοί υπαγόμενοι στο ΥΠΕΘΑ.

Διοικητική δομή και διάρθρωση

Μετά από μία μακρά περίοδο αλλαγών και προσαρμογών στην διοικητική δομή, ισχύει από 24102002 το ΠΔ 290/02 (ΦΕΚ 260/Α’), με το οποίο ορίζεται ο νέος «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΘΑ», ο οποίος αποτελούσε πάγιο αίτημα των πολιτικών υπαλλή­λων. Η υλοποίησή του αναδεικνύει την παρουσία του πολιτικού προσωπικού, προσδίδοντάς του αυξημένες αρμοδιότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενισχύει τον επιστημονικό και τεχνικό τομέα, καθορίζοντας νέες θέσεις ευθύνης και προσαρμόζοντας τα ισχύοντα δεδομένα στη σύγχρονη αντίληψη και εποχή.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Πολιτικού Προσωπικού προβλέπονται 14.266 θέ­σεις εργασίας για το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Από αυτές καλύπτονται μόνο 6.358. Αναλυτι­κά ανά κατηγορία η δύναμη έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕΙΔ
Διδακτικό Προσωπικό (ΔΠ) 49
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 453 23
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 532 8
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 4454 102
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 694 43
Σύνολα 6182 176
Γενικό Σύνολο Υπηρετούντων 6358

Επίσης προβλέπονται 31 θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων/Υποδιευθύνσεων, καθώς και 531 θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων.

Ο ως άνω Οργανισμός σήμερα χρήζει τροποποίησης, καθόσον από την έκδοσή του έχουν επέλθει μεταβολές λόγω της αναδιοργάνωσης, διάλυσης, συγχώνευσης και δημιουργί­ας νέων Μονάδων  Υπηρεσιών. Το Πολιτικό Προσωπικό στελεχώνει όχι μόνο Στρατιωτικές Μονάδες αιχμής αλλά και Εργοστάσια, Ερευνητικά Κέντρα (ΚΕΤΕΣ), Νοσοκομεία και άλλες Τεχνικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς. Παράλληλα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον Επιστημονικό, Τεχνικό, Διοικητικό, Οικονομικό και Εφοδιαστικό τομέα.

Την τελευταία εικοσαετία οι προσλήψεις πολιτικού προσωπικού είναι ελάχιστες και οι χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα, αν ληφθεί υπόψη ότι έχουν δη­μιουργηθεί νέες υπηρεσίες στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων και του γενικότερου εκσυγχρονι­σμού του Υπουργείου. Το θέμα της ανανέω­σης του προσωπικού με νέες προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων, ιδιαίτερα σε κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνικών ειδικοτήτων, αναδεικνύεται σε ζήτημα αιχμής και ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή του.

Εκπαίδευση  Επιμόρφωση

Με στόχο την αναβάθμιση και την προ­σαρμογή του πολιτικού προσωπικού στις νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις, καθώς και στην παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υψη­λού επιπέδου, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση των υπαλλήλων.

Προσφορά  Αξιοποίηση

Το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας έχει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη συνύπαρξη του ένστολου με το πολιτικό προσωπικό. Διαφο­ρετικοί ρόλοι και θέσεις συνυπάρχουν και συ­ναρθρώνονται σε όλη τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων για να δημιουργήσουν ισχυρούς όρους άμυνας και ασφάλειας στη χώρα μας.

Είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι μόνο σε ένα περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσε­ται η γνώση και η προσωπικότητά τους μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη αποτελε­σματικότητα της διοίκησης.

Ειδικά στην εποχή μας κύριος στόχος εί­ναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώ­πινου δυναμικού, ώστε να συμβάλει πολλα­πλώς, όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων σ’ έναν τόσο ιδιαίτερο και ευαίσθητο χώρο, όπως αυ­τός του ΥΠΕΘΑ.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι το ΥΠΕΘΑ έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη διοίκηση, αν ληφθεί υπόψη η διαφορετική δο­μή και τα ειδικά χαρακτηριστικά του. ‘Έτσι οι πολιτικοί υπάλληλοι έχουν ένα ξεχωριστό ρό­λο που έρχεται ως αρωγός στη στήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκ παραλλήλου, ωστόσο, απαιτείται η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ώστε τα στε­λέχη, οι εργαζόμενοι, να εντάσσονται αρμονι­κά στη λειτουργία των υπηρεσιών, με κριτή­ριο τη δομή και αποστολή του Υπουργείου, οι οποίες όμως δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για την ανάληψη θέσεων και ευθυ­νών από το πολιτικό προσωπικό.

Είναι ανάγκη σήμερα, να αξιοποιείται η ικανότητα, η δεξιότητα, η εμπειρία και η τεχνο­γνωσία που έχουν αποκτήσει οι εργαζόμενοι προς όφελος της επίτευξης της συνολικής ασφάλειας και της διαρκούς ετοιμότητας.

Προοπτικές

Η Διοίκηση είναι μια δρώσα δύναμη και χρέος όλων είναι η ανταπόκριση στις απαιτή­σεις των καιρών. Άλλωστε υπάρχουν ικανότα­τα στελέχη, όχι μόνο της διοίκησης, αλλά και της επιστήμης και της έρευνας που μπορούν να συνδράμουν αποφασιστικά στην περαιτέ­ρω ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών, όπως είναι οι επιστημονικές και οι ερευνη­τικές μονάδες, καθώς και οι χώροι παραγω­γής, προς όφελος της εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Το πολιτικό προσωπικό στις μέ­ρες μας ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρό­πο στα καθήκοντά του, χρειάζεται όμως να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που του δίνεται για αναβάθμιση του ρόλου του, για παραπέ­ρα βελτίωση της προσφοράς του, αξιοποιώ­ντας και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους (νέος δημοσιοϋ­παλληλικός κώδικας).

Advertisements

One thought on “Πολιτικό Προσωπικό Στρατού Ξηράς

  1. Eνας μολις πτυχιούχος Πολιτικης Επιστημης σε ποιον τομεα στο Υπουργειο Εθνικης Αμυνας μπορει να απασχοληθεί υπαρχουν προοπτικες!! Ευχαριστω εκ των Προτερων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s