Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός (ΕΑΣ)

Ο ΕΑΣ περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν στον ορθολογικότερο σχεδιασμό της ανάπτυξης των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), για να επιτευχθούν οι εθνικοί σκοποί ασφάλειας-άμυνας, που περιέχονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ). Υλοποιείται με την εφαρμογή:

  1. Του Συστήματος Αμυντικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού – ΣΑΣΠΠ (Defense Planning, Programming and Budgeting System), το οποίο αναφέρεται στις διαδικασίες καθορισμού μεγέθους των ΕΔ και  διαχείρισης των πόρων. Με το ΣΑΣΠΠ πραγματοποιείται η μετατροπή της πολιτικής βούλησης για εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου άμυνας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), σε μέσα εξασφάλισης άμυνας. Το ΣΑΣΠΠ υλοποιείται σε τρία στάδια, του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και του μεσοπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού.
  2. Του Συστήματος Προμήθειας Αμυντικού Υλικού – ΣΠΑΥ (Aquisition System), το οποίο αναφέρεται στις διαδικασίες ανάπτυξης και προμήθειας αμυντικού υλικού. Με το ΣΠΑΥ καθορίζονται οι φάσεις λήψης αποφάσεων, για την εισαγωγή αμυντικού υλικού στις ΕΔ και αποσαφηνίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων Φορέων, καθώς και τα υποβαλλόμενα σε κάθε στάδιο έντυπα.

Το Σύστημα Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού (ΣΑΣΠ) διακρίνεται σε:

  • Μακροπρόθεσμη Σχεδίαση
  • Μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό
  • Βραχυπρόθεσμο Προγραμματισμό

Το Σύστημα Προμήθειας Αμυντικού Υλικού (ΣΠΑΥ)   διακρίνεται σε:

  • Σχεδίαση (Φ1)
  • Καθορισμός Προγράμματος (Φ2)
  • Ανάπτυξη (Φ3)
  • Προμήθεια (Φ4)
  • Παραλαβή (Φ5)

Τα δύο προαναφερθέντα συστήματα είναι αλληλοτροφοδοτούμενα, αλληλοεξαρτώμενα και βασίζονται στις διαδικασίες προβολής επιχειρησιακών απαιτήσεων και τεκμηρίωσης των αναγκών.

Ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός, κρίνεται σκόπιμο να εκμεταλλεύεται τον  Αμυντικό Σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, την ΚΕΠΑΑ (Κοινή Εξωτερική Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) και τον EDA/EAO (European Defence Agency/Ευρωπαϊκός Αμυντικός Οργανισμός)  (μετά την οριστική μορφοποίησή του), για την προάσπιση και προαγωγή των εθνικών συμφερόντων, χωρίς όμως αυτά να θίγονται ή να επηρεάζονται από τα προαναφερθέντα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s